Økt skattlegging av bedrifter og folk flest er ikke løsningen for et Møre og Romsdal i omstilling

Den viktigste velferden vi har, er å ha en jobb å gå til. Vi må oppmuntre entreprenørskap og gründere, og sikre at bedriftene våre får mulighet til å vokse.

Forrige uke la Arbeiderpartiet frem sitt skatteopplegg for 2017-2021. De foreslår å øke de samlede skattene og avgiftene med inntil 15 milliarder kroner. De garanterer for at skattenivået ikke skal økes utover dette – til tross for at de vil måtte samarbeide med partier som vil gå enda lengre, og løfter som beløper seg til over 30 milliarder kroner. Til sammenligning har Høyre-Frp-regjeringen i denne perioden redusert skattene med 20,6 milliarder kroner, redusert helsekøene, økt kunnskapen i skolen og gjennomført et grønt skatteskifte. I Høyres forslag til Stortingsprogram for 2017-2021 er det kun moderate skattelettelser, men en desto viktigere innretting av skattelettelsene i forhold til å skape nye jobber i en tøff tid, med stor omstilling i både privat og offentlig sektor.

I følge Statistisk Sentralbyrå er 50.000 jobber i oljerelatert virksomhet borte, og vårt fylke er et av de fylkene som er hardt rammet. Det er i denne regjeringsperioden skapt 80.000 nye jobber, 60.000 av disse er i privat sektor, men det nytter ikke å lene seg tilbake. Omstillingen er ikke over med dette, og Høyre ønsker med sin gründerpakke å legge til rette for både å trygge de arbeidsplassene vi har, og å skape nye.

Den viktigste velferden vi har, er å ha en jobb å gå til. Vi må oppmuntre entreprenørskap og gründere, og sikre at bedriftene våre får mulighet til å vokse. I Møre og Romsdal har mange fått merke krisen i maritim sektor. Mange bedrifter er godt i gang med tøffe omstillingstiltak, men vi trenger også å skape nye arbeidsplasser. Tap av private arbeidsplasser kan ikke erstattes av offentlige arbeidsplasser, det er ikke bærekraftig. Vi må derfor skape nye, private arbeidsplasser.

For å hjelpe bedrifter som kjemper i omstilling, og for å stimulere gründere og oppstartbedrifter til å lykkes med å skape nye arbeidsplasser, har Høyre nå lansert gründerpakken. Sammen med politikk vi allerede gjennomfører, vil vi legge til rette for at de gode ideene fra bygd og by blir til nye bedrifter og flere lønnsomme jobber. Møre og Romsdal har mange flinke gründere, men vi trenger flere norske våghalser og gründere med vekstambisjoner.

Det aller viktigste for å skape flere jobber er:

1) Å stimulere til enda mer kunnskap og forskning, og å koble utdanningssektoren tettere mot næringslivet. Her er vi allerede godt i gang. Bla har vi styrket næringsrettet forskning og innovasjon (inkludert SkatteFunn) med 3 milliarder kroner siden regjeringsskiftet. Å styrke den næringsrettede forskningen har vært en av regjeringens fremste prioriteter. Samtidig må vi styrke kommersialiseringen innen statlig finansiert forskning, slik at de gode ideene kan bli til bedrifter.

2) Videreutvikle samferdsel. Et dynamisk og levende næringsliv avhenger av godt utviklet samferdsel. Vi vil derfor fortsette satsingen på å bygge ut og ruste opp vei, kollektivtrafikk og jernbane.

3) Et skatte- og avgiftssystem som legger til rette for nyskaping og innovasjon. For å bidra til omstilling og sikre arbeidsplasser, må vi ha lavere skatt for bedrifter. Det er viktig å senke den særnorske skatten på eiere og arbeidsplasser, da dagens skattesystem favoriserer utenlandske eiere som slipper å betale formueskatt. Det straffer bedrifter som er i omstilling og som trenger ekstra kapital for å klare seg, og det straffer bedrifter som går med underskudd, fordi verdien av bedriften ikke nødvendigvis reduseres selv om bedriften har røde tall. Vi ønsker derfor å senke skatten som er knyttet til arbeidende kapital, dvs kapital knyttet til arbeidsplasser. Små og mellomstore bedrifter står for en stor del av norsk sysselsetting og verdiskaping, og det er derfor svært viktig å legge til rette for at disse er levedyktige.

4) At det er så enkelt som mulig å starte opp og å drive og eie egen bedrift. Vi vil gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere i oppstartsselskaper, derfor foreslår vi å gi skattefradrag for dette. Vi ønsker også å styrke norsk eierskap til norske bedrifter gjennom bla å legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift, ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.

Sterke og mangfoldige private eierskapsmiljøer er viktig for å utvikle lønnsomme og bærekraftige bedrifter og næringsklynger. Lokalt norsk eierskap av lokale norske arbeidsplasser gir trygghet for arbeidsplassene. Det er derfor viktig å jobbe for bedre rammevilkår og forutsigbarhet for norske eiere.

Gjennom nær dialog med arbeids- og næringslivet i regionen har jeg fått mange innspill til hva som skal til for at folk skal tørre å satse på egne ideer, og er svært glad for at Høyres programkomité med det nye programforslaget tar entreprenørskap på alvor. Med den raske digitaliseringen av samfunnet og utvikling av ny teknologi, er det viktigere enn noen gang at politikken ikke står i veien for nye ideer og bedre løsninger, men legger til rette for at disse vinner frem. Jeg mener Møre og Romsdal har Norges beste utgangspunktet for å kombinere ny teknologi og forskning med gründerskap og flere lønnsomme jobber. Jeg tror på denne regionen.


Marianne Synnes,

Møre og Romsdal Høyres andrekandidat til Stortinget