Statsbudsjettet 2021: Møre og Romsdal

Budsjettet for 2021 vil bidra til å ta Norge ut av koronakrisen. I 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i fredstid. Det viktigste for Møre og Romsdal er at vi skal skape mer og inkludere flere.

Vi skal også sikre godt smittevern og behandling i helsetjenesten, samtidig som vi skal svare på de langsiktige utfordringene Norge møter. 

– Dette er et godt budsjett for Møre og Romsdal, med store satsinger på samferdsel, arbeid, kunnskap og forskning og innovasjon. Jeg er spesielt glad for at vi får startet opp et nytt samferdselsprosjekt på E39. I tillegg økes sykehusbudsjettet og fly- og kollektivtilbudet sikres, sier stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Helge Orten 

Statsbudsjettet for 2021 inneholder mange positive saker for vanlige folk. En vanlig familie kommer til å betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt med regjeringens forslag. I tillegg foreslår vi tiltak mot arbeidsledighet, vi øker barnetrygden med 3600 kroner for de minste, kutter eiendomsskatten fra fem til fire promille og øker frikortgrensen til 60 000 kroner. 

Vi utvider også ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å gjelde 3.-4. trinn, slik at flere barn får mulighet til å gå på SFO. Fortsatt skal ingen betale mer enn seks prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. Vi fortsetter også ordningen med gratis kjernetid for barn i alderen to til fem år fra familier med lav inntekt. 

Budsjettet legger et godt grunnlag for trygghet, økt livskvalitet og mer inkludering.
 
Her får du oversikt over hva noen av satsingene i statsbudsjettet betyr for Møre og Romsdal:

Samferdsel 

Vei 

E39 Ørskogfjellet, krabbefelt, Ålesund og Vestnes kommune 
Regjeringen foreslår å bruke midler til anleggsstart for byggingen av forbikjøringsfelt på E39 ved Ørskogfjellet. 

E39 Lønset–Hjelset, Molde kommune 
Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021 for prosjektet. Det er vedtatt å bygge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Sykehuset er planlagt åpnet i 2024. Tilfredsstillende trafikkavvikling til og fra sykehuset forutsetter at strekningen på E39 mellom Lønset og Hjelset utbedres. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024. 

Diverse tiltak 

Regjeringen foreslår å bruke midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det foreslås blant annet av midler til: 

  • Utbedring av ferjekaier på E39 i forbindelse med nye kontrakter for å drive ferjesamband. 
  • Utbedring av Rosethorntunnelen på E39, Volda kommune. 
  • Utbedring av Gjemnessundbrua på E39, Gjemnes kommune. 

Planlegging  

Regjeringen foreslår å bruke midler til blant annet kommunedelplan for E39 over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden og til arbeidet med reguleringsplaner for E39 på strekningen Ålesund–Molde. 

Kyst 

Overføring av ansvaret for fiskerihavneanleggene til fylkene 

I forbindelse regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra staten. En del fylker har allerede overtatt ansvaret, mens det gjenstår å inngå avtale med blant andre Møre og Romsdal. Målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført. 

Luftfart 

FOT-ruter 

Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Møre og Romsdal er følgende rute omfattet av ordningen, med kontrakt som gjelder til 31. mars 2024: 
– Ørsta-Volda–Bergen t/r. 

Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Ansvaret for ruten i Møre og Romsdal vil bli overført til Møre og Romsdal fylkeskommune når den gjeldende avtalen for Sør-Norge utløper 31. mars 2024. 

Bredbånd  

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Eldreombud  

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner til driftsutgifter for det nye Eldreombudet i Ålesund.  

Flom- og skredsikring 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann. 

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at også sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2021. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av flere flomsikringsprosjekter. 

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred. 

Kultur 

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien  

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Teatret Vårt (1,7 millioner kroner), Operaen i Kristiansund (980 000 kroner), Musea på Sunnmøre (1,3 millioner kroner), Nordmøre museum (200 000 kroner), Nynorsk kultursentrum (0,6 millioner kroner) og Romsdalsmuseet (1,1 millioner kroner).  

Musikk og scenekunst 
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Operaen i Kristiansund (0,5 millioner kroner til Operakor Ung og kulturproduksjon for og med barn og unge) som del av regjeringens satsing på kulturtiltak for barn og unge. 

Nasjonalt tilsyn med økonomi i private barnehager 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner, slik at tilsynet får 20 millioner kroner i 2021. Tilsynet skal lokaliseres til Molde. 

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Møre og Romsdal til gode.   

Regionale utviklingsmidler  

Regjeringen foreslår å bevilge 62,12 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune 

Sjøholt folkehøgskole 

Sjøholt Folkehøgskole skulle etter planen starte opp høsten 2020, men har fått utsatt oppstarten til høsten 2021. Skolen skal være et tilbud for ungdom fra 16 år og oppover som ikke er klare for, eller faller fra, videregående opplæring, og målet er å motivere og klargjøre elevene for videre skolegang. 

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS. 

I 2019 var om lag 2440 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.  

Forskning og innovasjon i næringslivet 

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.  

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om penger i alle disse programmene. 

Vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021

Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis en nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 3,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2020. Det er anslått at kommunene i Møre og Romsdal samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent.