Tidlig innsats

Høyres mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig! Derfor har vi satset mye på etter- og videreutdanning av lærere og styrket lærerutdanningen. Vi har også innført kompetansekrav til undervisning i norsk og matematikk på barnetrinnet!Fordi det viktigste for god læring, er en god lærer.

Den neste store satsingen i skolen er tidlig innsats. Vi er allerede i gang og vil trappe opp innsatsen ytterligere i årene som kommer. Satsingen tidlig i skoleløpet er nettopp for barna som blir hengende etter. Det er viktig at de som trenger det får hjelp tidlig. Da øker vi sannsynligheten for at alle kan fullføre grunnskolen med en følelse av mestring og med grunnleggende basisferdigheter.

Vi har derfor lansert mange viktige punkter for tidlig innsats i barnehagen og på 1. – 4. trinn, blant annet:

  • Ansette flere barnehagelærere med mål om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger.
  • Innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.
  • Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3 000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig.
  • Tilby 2500 lærere plass på en ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring

I disse dager er det mange spente barn som begynner på skolen. De er spente på læreren, de nye vennene og hvordan det egentlig er å gå på skole.

Det er vårt ansvar at barna møtes av skolen på best mulig måte, – uavhengig av hvilket utgangspunkt og ståsted de måtte ha første skoledag.

En god barndom varer livet ut!


Innlegget ble først publisert i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten