Politikk

Høyre bygger kommunen for fremtiden! Det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Vi jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre din velferd. Din fremtid er viktig for oss!

Våre hjertesaker

 • Næring

  Nordre Land Kommune har et aktivt næringsliv med mange gode bedrifter og potensiale for vekst og utvikling. Bedriftene må føle det trygt å investere for å kunne skape flere arbeidsplasser og dermed gi større inntekter til felleskapet.

 • Oppvekst

  Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for hver og en av oss. Våre barn fortjener en skole som setter dem i stand til å mestre morgendagens utfordringer

 • Eiendomsskatt

  Vi mener dette er en usosial beskatning som rammer de svakeste og er et dårlig insitament for bosetting, næringsutvikling og investeringer. Høyre har fortsatt som mål å redusere, og på sikt fjerne eiendomsskatten på boliger og hytter

 • Helse og omsorg

  Høyre skal bidra til trygghet og mestring av egen helse i ulike faser avlivet med støtte fra kvalifisert helsepersonell. Vi vil styrke muligheten for de med helseutfordringer til å mestre egen omsorg, slik at de som ønsker det kan bli boende hjemme lenger

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

EN GOD KOMMUNE Å BO I

Nordre Land er en god kommune å bo i med fantastisk natur fra fjord
til fjell.

Vi vil arbeide for å utvikle våre tjenester, slik at hver enkelt innbygger
oppnår best mulig livskvalitet i hverdagen utfra sine behov. Alle skal
møtes med respekt og Høyre vil bidra til aktiv deltakelse og mestring
for alle.

Samfunnet vårt er hele tiden i endring og flere samfunnsoppgaver blir
lagt til kommunene. Gjennom generasjoner har vi alle bidratt til at
vår kommune har god velstand og velferd. For å sikre en god og sunn
utvikling videre må vi velge de beste løsningene for vår kommune.

God velferd er avhengig av god kommuneøkonomi.

NÆRING

Nordre Land Kommune har et aktivt næringsliv med mange gode
bedrifter og potensiale for vekst og utvikling. Bedriftene må føle det
trygt å investere for å kunne skape flere arbeidsplasser og dermed gi
større inntekter til felleskapet.

Synnfjellet med sine muligheter og
utvikling kan bli et betydelig område for turistnæring og et tilskudd
til dagens eksisterende næringer. Samarbeidet mellom bedriftene og
kommunen er avgjørende for å lykkes.

Vi vil:

 • bidra til at bedriftene får trygge og gode rammebetingelser
 • sikre godt samarbeid mellom kommunen og privat næring
 • styrke treindustrien
 • lytte til den enkelte bedrift sine behov og bidra til løsninger på
  deres utfordringer
 • spille på lag med hytteeierne og legge bedre til rette for turistnæringen
 • ha fokus på bærekraft, miljø, kortreist og det grønne skiftet

SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST

Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for hver
og en av oss. Våre barn fortjener en skole som setter dem i stand til
å mestre morgendagens utfordringer.

I Nordre Land skal alle barn og
unge ha et godt oppvekst- og læringsmiljø. Læreren har en nøkkelrolle
for å skape gode resultater, lærelyst og trivsel på skolen.

Vi vil:

 • jobbe for et godt læringsmiljø og fokus på gode skoleresultater
 • bygge ny skole i Torpa
 • ha et godt barnehagetilbud med trivsel, lek, lærling og mestring
 • ha fokus på tidlig innsats og tverrfagligsamarbeid
 • ha nulltoleranse mot mobbing
 • ha et raust og mer inkluderende samfunn
 • fortsatt styrke kompetansen med etter- og videreutdanning
 • jobbe for å bevare Dokka videregående skole

BOLYST

Nordre Land har et variert boligtilbud. Det er lagt godt til rette for
tradisjonelle boligformer både i distriktene og i sentrum. Vi ønsker
å gjøre det enda mer attraktivt å bo i vår kommune.

Vi vil:

 • være åpen for alternative bolig og arealløsninger
 • videreutvikle Landsbyen Dokka som et attraktivt handelssted
 • bidra til flere seniorboliger i Landsbyen
 • legge til rette for fast bosetting i Synnfjellet

EIENDOMSSKATT

Vi mener dette er en usosial beskatning som rammer de svakeste og er
et dårlig insitament for bosetting, næringsutvikling og investeringer.

Høyre har fortsatt som mål å redusere, og på sikt fjerne eiendomsskatten
på boliger og hytter.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Frivillighet og samarbeid er de viktigste bærebjelkene i et trygt og godt
demokratisk samfunn. Dette bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer,
og fremmer god fysisk og mental helse blant barn og unge. Vi verdsetter
ildsjeler, kreativitet og engasjement.

Høyre vil bidra til at frivilligheten
styrkes i vår kommune.

Vi vil:

 • opprettholde og utvikle Parken ungdomsklubb
 • utvikle kulturelle og fysiske aktivitetstilbud rettet mot ungdom
 • opprettholde et godt kinotilbud
 • at frivilligsentralen fortsatt skal ha en viktig funksjon som sosial
  møteplass i lokalmiljøet

HELSE OG OMSORG

Høyre skal bidra til trygghet og mestring av egen helse i ulike faser av
livet med støtte fra kvalifisert helsepersonell. Vi vil styrke muligheten
for de med helseutfordringer til å mestre egenomsorg, slik at de som
ønsker det kan bli boende hjemme lenger.

Nordre Land skal fortsatt
være en foregangskommune innen velferdsteknologi.

Vi vil:

 • øke kapasiteten på omsorgsboliger for å møte eldrebølgen
 • bidra til godt samarbeid mellom frivillige og tjenestene i kommunen
 • gi mulighet til videre kompetanseutvikling av de ansatte
 • bidra til økt bruk av velferdsteknologi
 • tilby hverdagsrehabilitering og legge til rette for livsmestring
  uansett alder og situasjon

INFRASTRUKTUR

En velfungerende infrastruktur er en viktig forutsetning for alle.
En effektiv og moderne infrastruktur øker mulighetene for næringsetablering,
og modernisering av arbeidsmarkedet.

Det er avgjørende
at innbyggere og bedrifter har et stabilt og godt bredbånd.

Vi vil:

 • jobbe for at alle får et godt bredbåndstilbud
 • jobbe for bedre veistandard
 • jobbe for et stabilt og fungerende VA nett
 • ha fokus på innkjøp og kostnader