Ørsta høgre vil ha turnhall på toppen av symjeanlegget!

– Det må kome ein eigen turnhall, og han bør kome på toppen av det nye symjeanlegget.

Anne Sølvi Vatne og Sven Castberg frå Ørsta Høgre saman med Monika Barstad Rebbestad, leiar i Ørsta Turn. (Foto: Mørenytt)

Bakgrunn

Når det nå åpnes for en mulig byggestart av svømmehallen er vi opptatt av å utnytte potensialet for bygget fullt ut. Vi mener det vil være fornuftig å bygge turnhall over den nye svømmehallen. På denne måten får vi utnyttet arealkostnadene og sikret at idretten er samlet i Ørsta sentrum. Om vi ikke gjør dette er faren stor for at turn må bygge en egen hall utenfor kjerneområdet vi har etablert.

Etter mange år uten turnaktivitet i Ørsta har ildsjelene i turngruppa skapt aktivitet for mer enn 200 barn og unge. Turn har vist seg å være veldig populært og turngruppa vokste seg ut av Ørstahallen allerede ved oppstarten i 2019. Det er lange ventelister av barn som ønsker å komme i gang med aktiviteter. Begrensningen er først og fremst tilgang til flere timer, mangel på lagringsplass og en veldig tidkrevende rigging av utstyr for hver økt.

Mangfold og introduksjon til et aktivt liv

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. Å være aktiv i turn bringer også med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter. Barn helt ned i tre til fireårs-alderen kan ha glede av å delta i turn.

Økonomi

Byggeprisen på hallen vil normalt bli på ca kr 25–30 millioner inkl. mva. (kr 25-30.000 pr kvm). Her er det lagt opp til en basishall på 750 kvm pluss 250 kvm til garderobe, lager og friareal.

Til fradrag kommer tippemidler 6 – 7 millioner. I tillegg gis det full momskompensasjon fra staten for anlegget på 25 % av kommunens investering. Dette vil etter fradrag for tilskuddet av tippemidler utgjøre ca. kr 6 millioner.

Samlet investering, forutsatt kostnad på kr 30.000 pr kvm og 7-9 meters takhøyde vil være ca. kr 18. millioner. 

Turnanlegg (Tilskudd i henhold til Kultur og likestillingsdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2022»).

TypeStørrelse(2)TakhøydeMaks. tilskudd
  Basishall 125 x 20 m min. 500 m27 mkr 4 000 000
9 mkr 4 500 000
≥ 12 mkr 5 000 000
  Basishall 225 x 30 m min. 750 m27 mkr 6 000 000
9 mkr 6 700 000
≥ 12 mkr 7 500 000
  Turnhall25 x 45 m min. 1125 m27 mkr 8 800 000
9 mkr 9 800 000
≥ 12 mkr 11 300 000

Resterende areal – 750 KVM

Dersom man velger en løsning slik det er skissert her vil det fremdeles være 750 kvm i en etasje to over svømmehallen. Det kan være hensiktsmessig å bygge ut hele arealet for å sikre plass til andre behov, eks skytebane.

Alternativet ved å ta i bruk «Gamle Ørstahallen».

Det har blitt foreslått å bruke den gamle Ørstahallen til turnhall. Vi tror det er for stor usikkerhet rundt både kostnader og tidsperspektiv til å se på dette som et realistisk alternativ.

Hallen benyttes nå som lager for kommunen og det er lagt opp til at den skal være dette gjennom hele byggeperioden for nytt kulturhus. Som kjent er byggestart for dette prosjektet uviss. Hallen er pr i dag i svært dårlig forfatning og hvilke kostnader en renovering til turnhall vil medføre finnes det ikke noen sikre estimat for.

Vi tror også det vil være fornuftig å ikke binde hverken bygget eller arealet til en turnhall. I et tidsperspektiv på 10-15 år vil det være stor sannsynlighet for at Ørsta Ungdomsskole vil ha behov for større plass.

Ørsta Høgre

13.juni 2023

Sven Castberg

Leiar