Senterpartiet (SP) reverserer Øyer

Øyer kommune arbeider nå med en revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør. Forslag til ny plan ble av kommunestyret i møte den 7.10.2022 vedtatt lagt ut
på høring. Det var lite hyggelig å lese næringslivets reaksjoner på planen. Store aktører i Hafjell, som Alpinco, Vestsiden Invest og grunneiere, føler seg oversett og lurt av det som fremlegges. Etter å ha samarbeidet med administrasjonen i Øyer kommune om fremtidsplaner, tilrettelagt etter gjeldende planverk og med forståelse for egne forslag, var det full stopp. Investeringsplaner og utbyggingsplaner var fjernet. Det hjelper lite at varaordfører står frem og sier at planen selvsagt skal utarbeides i samarbeid med næringslivet når dette ikke er gjort. Nå er det vel slik at når en gjeldende plan skal revideres, betyr ikke det at alle gamle planer skal raseres. Tvert imot bør en revidering åpne for nye muligheter og gi inspirasjon til videre satsing. For næringslivet i bygda er det viktig å ha langsiktige planer i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Nå virker det som om SP i posisjon vil stoppe store planer som allerede ligger på bordet og sterkt begrense videre utbygging i Øyer Sør. Når en ser på hva som er skapt i Øyer de senere årene og det som følger med denne utviklingen, er det et eventyr.

Vi har i kommunen utbyggere som satser på landsomfattende virksomhet. Vi har lært opp og trukket til oss kompetanse innen håndverksfagene, servicefagene, ledelse, styrevirksomhet og sist, men ikke minst, reiseliv. Det er disse næringene lokalsamfunnet vårt er bygd opp rundt og som gjennom år har tilpasset seg sesongsvingningene. En stor mengde av de nyskapte arbeidsplassene er fylt av lokal ungdom og tilflyttet arbeidskraft med tro på kommunen. Mange av disse arbeidsplassene står nå i fare for å forsvinne med Senterpartiets nedskjæringer. Planer som ligger klare for behandling ligger i bero. Dette kan umulig være
etter boka, da kommunestyret i møte den 22.06.2022 hadde et enstemmig vedtak på at innsendte planer skulle behandles etter gjeldende reguleringsplan.

Det er vel kommunedirektørens oppgave å følge opp at dette skjer?
Hvilke ambisjoner har nåværende direktør for videre utvikling i Øyer?

Nå mangler kommunen penger. Det første kommunedirektøren går ut med er ifølge GD at det kanskje blir oppsigelse av kommunalt ansatte. Det er selvfølgelig lett å øke alle gebyrer, men etter min mening bør både kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger vurderes i første omgang.
Budsjettene er lagt i samarbeid mellom kommunedirektør og politikere og det er direktørens oppgave å holde styr på økonomien. Ferdigbehandling av prosjekter gir rom for fakturering.
En utvikler ikke kommunen med nedskjæringer og begrensninger på alle utbyggingsplaner slik SP nå styrer. Det forundrer meg at ikke posisjon og
opposisjon har større felles interesser for en samfunnsmessig økonomisk utvikling i Øyer. Kommunestyret har et helhetlig ansvar både for nåtid og fremtid.

John Berge,
Varamedlem Plan og miljøutvalget
varamedlem Kommunestyre
varamedlem Tjenesteutvalget

øyer