Høyre vil utvikle hele Østfold!

Tiden for ødeleggende regionkamper og utmattende lokaliseringsdebatter må være forbi. Høyre vil løfte alle regionene når vi nå skal etablere nye Østfold fylkeskommune. Fra Kornsjø til Kambo!

Glenn Håkon Melby

Leserbrev fra Glenn Håkon Melby, Leder i programkomitéen for Høyre i Østfold

Høyre var uenig i at Viken fylkeskommune skulle oppløses. Vi mente at den nye fylkeskommunen trengte mer tid på å finne sin form og at de vel 380 millionene oppløsningen av Viken vil koste, i stedet burde vært brukt på nye videregående skoler, oppgradering av bruer og fylkesveger og et bedre kollektivtilbud.

Like fullt – nå er beslutningen tatt. Høyre anerkjenner det utgangspunktet vi nå har som en gunstig posisjon for å forme et fremtidsrettet og attraktivt bo- og arbeidssted. Høyre i Østfold er nå i sluttfasen med sitt program for den kommende fylkestingsperioden. Vi skal bidra konstruktivt og ta vår del av ansvaret for å utvikle hele Østfold!

Noen mente at Viken fylkeskommunes problem var at det var for langt fra Halden til Hallingskarvet. Men nå har vi mulighet til å skape én, kompakt enhet.

Fra Kornsjø til Kambo

Høyre i Østfold vil se hele Østfold som én, samlet geografisk enhet. Tiden for ødeleggende regionkamper og utmattende lokaliseringsdebatter må være forbi. Østfold er ikke større enn at vi kan reise fra nord til sør på vel 90 minutter. Det som er bra for folk i by er også bra for folk i bygd. Høyre i Østfold vil bygge brede koalisjoner som gjør at vi kan løfte med felles tak.

FNs bærekraftsmål vil være en viktig premiss for Høyres arbeid i fylkestingsperioden. Dette betyr en balansert tilnærming til økonomiske forhold, sosiale forhold og miljøforhold – lokalt og regionalt. Ingen forventer at en fylkeskommune, en kommune, en organisasjon eller en bedrift skal klare å bidra til å oppnå alle målene, men alle kan bidra med noe. Høyre i Østfold skal jobbe planmessig for at vi når de målene vi har størst mulighet til å påvirke, og bidra på de områdene vi kan.

Vi skal legge til rette for en positiv utvikling i dagens ujevne sosiale forhold i Østfold. Inkludering og livsmestring skal ha et hovedfokus og vi ønsker å spille på lag med frivillighet, kultur- og idrettslivet i fylket.

Sammen med kommunene vil vi skape gode rammevilkår for næringslivet, og bidra til økt verdiskaping og sysselsetting. Vi vil heie frem private initiativ om næringsutvikling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, ikke minst løsninger som bidrar til det grønne skiftet og overgang til fornybare energikilder.

Fra Skjærhalden til Skjønhaug

Høyre i Østfold vil at flere skal fullføre videregående skole og skal fortsatt ha fokus på skoleresultater og utfordringer knyttet til dropout-problematikk.

Vi må dessverre legge til grunn at de økonomiske forutsetningene for nye Østfold fylkeskommune vil bli svært begrensede i flere år fremover. Det vil være lite handlingsrom for nye, store investeringsprosjekter – samtidig som rammene for løpende drift vil være stramme. Høyre i Østfold skal kjennetegnes av ansvarlighet og moderasjon i økonomistyringen, men vi skal likevel jobbe for å realisere investeringer og byggeprosjekter som allerede er vedtatt.

Vi skal bidra til å få realisert sentrale samferdsels- og infrastrukturprosjekter som i flere år har stått på vent. Vedtatte utbyggingsprosjekter skal realiseres. Høyre vil bygge ut gode kollektiv- og samferdselsløsninger og legge til rette for økt mobilitet gjennom innovative kollektivløsninger i hele regionen

Høyre i Østfold skal være en betydelig bidragsyter for aktiv oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden, blant annet i samarbeid med kommunene.

Fra Saltnes til svenskegrensen

Høyre i Østfold skal kjennetegnes av ansvarlighet realisme og nøkternhet. Vi skal fortsatt være et næringslivsparti, garantisten for god kvalitet i den videregående skolen, pådriveren for at vi har et trygt fylkesvegnett og eieren som tilbyr fremtidsrettede kollektivløsninger.

Samtidig skal vi bidra konstruktivt i det nye fylkestinget med å finne nye løsninger – både innenfor grønn omstilling, utjevning av sosiale forhold og gjennom å legge til rette for verdiskaping i næringslivet.

I hele Østfold.