Politikk

I Råde Høyre har vi slagordet «Ja, når vi kan, og nei, når vi må». Dette har vært vår lede­stjerne de siste åtte årene. For vi ønsker at Råde skal være en ja-kommune. Vi ønsker å lytte til innbyggerne våre. Vi er opptatt av å sette hver enkelt rådesokning i fokus. Og vi vil sørge for gode kommunale tjenester tilpasset den enkelte, samtidig som vi også vil vurdere private tilbud som gir muligheter til å velge.

Våre hjertesaker

 • Omsorg

  Råde Høyre skal ha fokus på innhold i omsorgstjenestene, med spesiell satsing på trygghet for den enkelte, hverdags­rehabilitering og mestring av eget liv. Kvalitet og valgfrihet for alle. Tilrettelegge for at flere kan bo lengre hjemme. Trygge og gode helsetjenester Råde Høyre vil legge vekt på forebygging innen barnevernet, og økt fokus på effektivehjelpetiltak.

 • Utdanning og næring

  Heve resultatene i skolen og økt satsning påtidlig innsats. Trygg i egen kommune. Vi ønsker å opprette et kommunalt mobbeombud for å forebygge mobbing blant unge og voksne. Legge til rette for økt bobilturisme ogtømmestasjoner i kommunen Redusere avhengigheten av eiendoms­skatten ytterligere ved økt bunnfradrag og laverepromillesats. Tilrettelegge for nye næringsarealer uten å ta matjord.

 • Klima og miljø

  Råde skal være en foregangskommune innen klima og miljø. Være pådriver for miljøvennlige transport­metoder, gang- og sykkelsti i tilknytning til ny stasjon, og økt antall ladepunkter for el-biler. Ingen kan redde miljøet alene, men alle kan gjøre litt. Råde Høyre skal arbeide for å stimulere enkeltpersoner (voksne, barn og ungdom) og bedrifter til å bli mer bevisst på sine miljøvaner i hverdagen.

 • Ungdom

  Et godt kollektivtilbud gir trygghet for ungdommen, og er også et effektivt miljøtiltak. Råde Høyre vil arbeide for et godt og hensiktsmessig kollektivtilbud både innad i kommunen og til og fra byene, også i helgene. Prøve ut en ordning tilsvarende «Hjem for en 50-lapp» Råde Høyre vil at barn og unge som skal leve i den fremtiden vi skaper nå, skal tas med på råd. Vi vil invitere de unge inn i ulike fora (gjerne på nett), slik at deres mening og gode ideer blir hørt i større grad. Råde Høyre vil satse på ungdommen, og engasjere dem i saker som gjelder ungdommens hverdag, men også i saker som vil påvirke dem i fremtiden.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Omsorg

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal ligge til grunn for omsorgsarbeidet i Råde Kommune.

Rådes omsorgstjenester skal ha fokus på aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, og det skal være sammenheng i tjenestene.

Tidlig innsats og forebygging skal være i fokus.

Råde Kommune skal sikre at de som mottar omsorg hjemme får de tjenester de har krav på.

Ingen skal tilsidesettes som følge av fysiske eller psykiske handicap.

Videre satsing på hverdagsrehabilitering, slik at flere kan mestre så mye av egen hverdag som mulig.

Råde Kommune skal fortsette med utprøving og bruk av hensiktsmessig velferdsteknologi i omsorgstjenestene, med det for øye å øke tryggheten til brukerne, og gi enda mer tilpassede tjenester.

Det skal være lav terskel for vedtak om trygghetstiltak ihjemmet.

øke stillingshjemlene i omsorgssektoren opp mot 100%

Barnevern

Råde Høyre vil satse mer på tidlig intervensjon/forebygging ibarnevernet.

I de saker det er mulig, mener vi det er viktig å fokusere på effektive hjelpetiltak og hyppige tilsyn, fremfor å gripe inn med tvang.

Ved mistanke om grov omsorgssvikt og vold mener vi derimot at man skal gripe inn så raskt som overhodet mulig.

Der det er nødvendig å plassere barn i beredskaps- eller fosterhjem skal muligheten for familie/nettverksplassering vurderes først.

Ved behov for akutt beredskapshjem skal man ikke bruke tid på kartlegging av familie hvis ikke det er gjort tidligere, men bruke Bufetat sitt tilbud, eller private.

Utdanning

Alle barn og unge i Råde kommune skal tilbys en trygg og god oppvekst.

Råde Høyre ønsker et sterkere fokus på individuelt tilrettelagt læringsløp. Vi skal innfri den nye normen for lærertetthet i skolene våre. økt lærertetthet vil bidra til at læreren får mer tid og mulighet til å se den enkelte elev.

Vi vil legge til rette for en leksebevisst skolehverdag. øke timeantallet i skolen slik at elevene kan gjøre seg ferdig med skolearbeid i skoletiden. Dette skaper en mer forutsigbar fri- og rekreasjonstid og kan gi økt rom for mangfold i idrett og andre fritidsaktiviteter.

Alle Råde skolene skal ha som målsetting å alltid være over landsgjennomsnittet i nasjonale prøver. I tillegg skal standpunkt karakterene være over landsgjennomsnittet. Dette for at Råde elevene skal stå sterkest mulig rustet til å komme inn på alle vgs. i nye Viken Fylkeskommune.

Innen 2023 skal det serveres et enkelt gratis måltid på skolene i kommunen.

Det skal etableres god dialog mellom alle utdanningsinstitusjonene for å sikre en smidig overgang fordet enkelte barn.

Lese og regneferdighetene til elevene skal heves.

Næring

Vi ønsker å satse videre på næringsutvikling, bl.a. gjennom enstrategisk næringsplan med fokus på innovasjon.

Det er et mål å legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser innen medisinsk service, IKT-, konsulent- og rådgivingsbransjen.

Vi vil jobbe for å fjerne hindringer og forbedre service­apparatet i kommuneadministrasjonen

Gjennom helhetlig arealplanlegging ønsker vi å legge til rette for attraktive næringsområder for ulike typer virksomheter. Jordvern skal stå i fokus ved all ny arealdisponering.

Gode og forutsigbare planleggings- og beslutningsprosesser er viktige forutsetninger for nyetablering, modernisering og utvikling i kommunen.

Det er potensiale for forenkling og forbedring av grense­snittene mellom utbyggere og kommunen

Råde kommune skal være en Ja kommune. Det betyr at vi skal lete etter grunner for å si ja til gode tiltak i stedet for å lete etter grunner for å si nei. Innføre paragraf 0 – la fornuften råde i Råde.

Vurdere nye digitale løsninger som kan styrke innbyggernes medvirkningsmulighet

Gjennomføre nye digitaliseringsprosjekter og fornye gamle digitale løsninger.

Klima og miljø

Stille krav om energimerking A i alle nye offentlige leiekontrakter.

Stille miljøkrav i alle kommunale anbud og innkjøp.

Redusere kommunens forbruk av papir- og plastmateriell.

Stille krav til fremtidige utbyggere om etablering av ladepunkter for elektriske fremkomstmidler.

Kommunen skal kartlegge og se på muligheten for et grønt transporttilbud innad i kommunen. Dette for å kunne gi tog pendlere, og andre innbyggere mulighet til å velge et grønt alternativ.

Innføre lav – eller nullutslipp som standard ved kjøp eller leie av alle nye tjenestebiler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.

Legge til rette for sykkelparkering ved alle offentlige virksomheter, inkludert mulighet for ladning av el-sykler.

Råde Kommunes hjemmeside kan ha en egen side med hverdagstips om miljøtiltak, som passer for alle.

Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som sykehjem, skoler, barnehager. Mål 50% reduksjon innen 2030.

Opprette tømmeplasser for septiktanker i bobiler og campingvogner ved 1 eller 2 av forhandlerne av dette i Råde.

Opprette tømmeplasser for septiktanker i båt ved Vansjø og i aktuelle båthavner langs kystlinjen i kommunen.

Benytte miljøvaktmester til samling av søppel / plast ved kystlinjen og ved Vansjø.

Benytte mest mulig trevirke i offentlige nybyggingsprosjekter

Støtteordninger for montering av solceller.

Benytte ny tilgjengelig teknologi for å gjøre nybygging så energieffektiv som mulig.

Fortsatt restriktiv utbyggingspolitikk i strandsonen (100-metersbeltet)

Ungdom

Et godt kollektivtilbud gir trygghet for ungdommen, og er også et effektivt miljøtiltak. Råde Høyre vil arbeide for et godt og hensiktsmessig kollektivtilbud både innad i kommunen og til og fra byene, også i helgene.

Prøve ut en ordning tilsvarende «Hjem for en 50-lapp»

Råde Høyre vil at barn og unge som skal leve i den fremtiden vi skaper nå, skal tas med på råd. Vi vil invitere de unge inn i ulike fora (gjerne på nett), slik at deres mening og gode ideer blir hørt i større grad.

Råde Høyre vil satse på ungdommen, og engasjere dem i saker som gjelder ungdommens hverdag, men også i saker som vil påvirke dem i fremtiden.

Kultur og frivillighet

Råde har et levende kulturmiljø. Her finner man bl.a. kor, korps, kulturskole, museum, bygdetun, og mye mer. Dette ønsker vi å ta vare på.

Vi vil fortsette med en kommunal festival uke.

Vi ønsker å øke støtten til alle typer kulturarrangementer.

Opparbeide og videreutvikle kommunens fri- og grøntområder i nært samarbeid med nærmiljøets lag- og foreninger. Spesifikke områder er; Ellingstranda og Saltholmen, Moltemyra, Eplehagen, Tusenårsplassen,
og i Rådeskogen – universell sti

øke satsingen på nye idrettsanlegg,
– 11’er bane i Saltnes
– Utendørs håndballbane i Saltnes og Karlshus
– Utendørs flerbruksbane med vant til vinter-/sommerbruk

Vedlikehold av turstier