Valgprogram 2023 – 2027

Råde Høyre
Vedtatt på medlemsmøte 11.mai 2023

Råde kommune har tatt store steg de siste 12 årene. En sunn økonomi gjør at kommunen nå kan tilby gode tjenester. Vi har bygd to nye skoler, flerbrukshall, omsorgsboliger, stier og har foretatt andre viktige investeringer.I Råde skal alle ha mulighet til å lykkes og trives uten at økonomi skal være avgjørende. De siste årene har vi satset på et varmere Råde med muligheter for alle. Vi ønsker at Råde kommune skal være en selvstendig kommune. For å kunne lykkes, må Råde kommune de neste årene ha en retning som gjør at man kan leve hele livet, i ett attraktivt og grønt Råde.

Leve hele livet i Råde

Helse

De neste årene vil kommunen få mange flere over 80 år. De fleste vil leve hjemme, noen vil trenge tjenester fra kommunen, mens andre vil være en ressurs i mange år. Sykehusene sender pasienter raskere tilbake etter behandling, noe som gjør at vi må kunne gi enda bedre helsetjenester fra før vugge til etter grav. Det er viktig at vi har forebyggende aktiviteter, møteplasser og gode tilbud sammen med frivilligheten. Dette gjør at vi skaper gode opplevelser og hindrer ensomhet.

Råde Høyre vil ha fokus på psykisk helse, dette gjennom å støtte oppunder eksisterende tilbud, samt få på plass et lavterskeltilbud for barn og ungdom uten henvisning fra lege. Det er flere som får diagnosen demens. Både pårørende og de som får demens må ha tilbud som gjør at de mestrer hverdagen. Flere av dem som trenger tjenester fra kommunen er unge mennesker. Derfor er det viktig med et helhetlig helsetilbud når det skal bygges nytt helsehus.

 • Bygge nytt helsehus med tjenester og tilbud til hele befolkningen
 • Etablere lavterskeltilbud innen psykisk helse og rusomsorg i skolehelsetjenesten, samt videreutvikle tilbudet for aldersgruppen 18 år og oppover
 • Innføre tilbud om 1 time aktivitet daglig for alle de som er på Helsehuset og Dagsenteret
 • Tilstrekkelig med ressurser i hjemmetjenesten slik at de som er avhengige av tjenesten har færrest mulig å forholde seg til
 • Gjennomføre brukerundersøkelser for de som mottar helsetjenester og deres pårørende annet hvert år
 • Flytte rutinekontroll av tannhelse i skolen tilbake til kommunen gjennom samarbeid med private aktører

Skole

Råde har de seneste årene oppgradert både barneskoler og ungdomsskole. Nå må vi sørge for at innholdet i skolen fortsetter å holde samme standard, og at de utvikles videre i møte med samfunnet vi lever i.
Vi ønsker ekstra fokus på å bli en enda bedre skole. Satsingen må skje i samarbeid med ledelsen og de ansatte på skolene, FAU, elever, administrasjon og folkevalgte. Dette gir en skole med gode muligheter for alle.
Mobbing er en utfordring. Nulltoleranse for mobbing er derfor høyest prioritert. Det er Råde Høyres målsetting at alle elever skal føle seg verdsatt på skolen, og få undervisning som får det beste ut av hver enkelt elev.
Vi ser at sommerskole og sommerjobb har vært populært og ønsker å videreføre dette.

 • Nulltoleranse for mobbing som et absolutt krav
 • Rådeskolene skal bli blant de 10% beste i landet iht. skolebidragsindikatoren – gjennom en fornyet skolestrategi
 • 90% av elevene skal fullføre videregående skole
 • Etablere et mestringssenter for ungdom gjennom interkommunalt samarbeid
 • Sette utdanning- og yrkesveiledning i system gjennom hele ungdomsskoleperioden
 • Fange opp utfordrende adferd i barnehagen som del av planen for tidlig innsats
 • Videreutvikle sommerskolen
 • Innføre gaming som valgfag i ungdomsskolen
 • Sikre fortsatt sommerjobb til ungdom etter dagens modell i kommunal regi
 • Opprettholde minst to lærlingeplasser per 1000 innbyggere
 • Sikre at ungt entreprenørskap er tilstede i alle skolene i Råde

Senior

Antall eldre vil øke betraktelig i årene som kommer. Det er derfor viktig at vi fører en politikk som tar hensyn til dette. Bygda må være attraktiv for alle seniorer, og ikke bare for de som trenger hjelp. Det må legges til rette for en god alderdom. Vi ønsker flere arenaer for økt samvær og aktivitetsnivå. En senior er en ressursperson, og kommunen må derfor legge til rette for utnyttelsen av denne ressursen.

 • Gi støtte til organisasjoner og foreninger som tilrettelegger for aktiviteter
 • Tilrettelegge for digital opplæring
 • Skape gode møteplasser
 • Positive til etablering av private seniortun

Frivillighet, lag og foreninger

Uten frivilligheten stopper Råde. Bygda har et rikt mangfold av lag og foreninger med mange frivillige som stiller opp hver dag. Det er viktig at kommunen er en god samarbeidspartner med de frivillige så de kan lykkes. Lykkes de, så lykkes kommunen. Dette vil Råde Høyre være en bidragsyter til, gjennom å støtte og viderutvikle.

 • Etablere fritidsstipend for barn og ungdom
 • Etablere frivillighetsråd
 • Øke støtten til lag og foreninger
 • Gjennomføre kåring av årets frivillige
 • Saltnes Sportsklubb får leie og utvikle nærmiljøanlegget til samme betingelser og
 • forutsetninger som andre lag og foreninger
 • Opprette en mentorordning mellom seniorer og unge

Attraktive Råde

Det er viktig at Råde kommune de neste årene tør å tenke nytt og fremtidsrettet, dette for at vi skal være attraktive for innflyttere, næringsliv og kommunalt ansatte – slik at vi kan fortsette som en selvstendig kommune.
Det å være en mellomstor kommune med vår beliggenhet gir bygda en helt unik mulighet. Dette er enestående for næringslivet, ved et at det er kort vei til markedet varene skal til. Råde kommune ligger midt mellom 3 byer. Ny jernbaneutbygging gjøre at reisetiden med toget til Oslo er under 45 minutter når nye Moss stasjon er klar.
Med nye boligområder som ligger nær natur og sjø – og midt i sentrum – kan vi tilby en eksklusiv mulighet for den som vil bo i et slikt nabolag. I tillegg vil vi videreutvikle sentrum med park, torg og det etterlengtede Langhuset.
Saltnes er et flott område med butikker og møteplasser som vi ønsker å videreutvikle. Vi vil at Oven skal få flere møteplasser på sommeren, og vi må ta vare på Missingmyr med å videreutvikle turplasser og stier. Varme Råde skal gi muligheter for alle.

 • Bygge Langhuset i Karlshus som aktivitets- og administrasjonshus
 • Lansere prosjektet; Saltnes – et attraktivt og levende tettsted
 • Videreutvikle Missingmyr som næringsområde og etablere infrastruktur i harmoni med beboerne
 • Videreutvikle infrastrukturen til vann og avløp i hele kommunen
 • Forenkle alle byggesaker ved å digitalisere saksbehandlingen
 • Videreutvikle gratis parkeringsmuligheter for pendlere og besøkende
 • Offentlig privat samarbeid for å få på plass svømmeanlegg
 • Positive til at det skal bygges Norges største kombinerte Crossfitbox og Padelsenter
 • Egen næringskontakt på teknisk avdeling
 • Arrangere årlige næringslivsdager
 • Etablere flere bobilparkeringer i bygda
 • Innføres leie for eie, i den hensikt å gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet
 • Positive til at bønder kan etablere tilleggsnæring
 • Opprettholde Råde Parkfestival og Råde Gårdsfestival
 • Hospitering mellom avdelinger for de ansatte i kommunen
 • Jobbe for å flytte hovedaksen fra Saltnes til Karlshus, ved å la veien gå rett frem i Hafellsvingen til ny rundkjøring på Rv110 (Fredrikstadveien)
 • Jobbe for at eiendomsskatten holdes så lav som mulig

Grønne Råde

Råde er en kommune som er rik på variert og flott natur. For å kunne utnytte dette fullt ut, må vi gjøre det enda mer attraktivt for både innbyggere og besøkende.
Vi må de neste årene fortsette utviklingen med å gjøre det enklere å ta grønne valg. Derfor må vi ha gang- og sykkelveier, samt utvikle nye områder som gir muligheter til å nyte både sjø, ferskvann, stier og opplevelser innen egen kommune.
Det skal være mulig å ta de grønne valgene i bygda vår, som grønn kraft, grønne reiser, og grønne opplevelser. Kommunen skal være aktivt inne i Klima Østfold, og fortsette å være med på Oslofjordsamarbeidet innenfor klima og samferdsel.

 • Bidra til en renere Oslofjord og Vansjø gjennom utarbeidelse av en konkret handlingsplan
 • Legge til rette for økt aktivitet i naturområder (brygger med båtutleie, klatrepark, hinderløyper, stupetårn, badeplasser, badeflåter, flere parkeringsplasser ved «båtslipp» og treningsapparater)
 • Ferdigstille turstien i Karlshusskogen, friområdet på Ellingstranda og Moltemyra
 • Ny tursti i området Missingmyr, Slangsvold og Danserfjella i tett samarbeid med DNT Vansjø
 • Ferdigstille gang- og sykkelvei fra Tomb til Karlshus, og fra Eplehagen til rundkjøring ved Fv279 i Missingmyr
 • Selvkjørende busser i bygda med faste ruter
 • Hurtiggående elektrisk pendlerbåt mellom Moss-Saltnes-Fredrikstad
 • Beskytte dyrket og dyrkbar mark mot utbygging
 • Tilrettelegge for bygging av energivennlige bygg ifm. nybygging privat og for næring
 • Positive til blågrønne næringer som eksempelvis blåskjell- og tunikatfarmer
 • Fortsette jobben med å få avløp fra alle hus og hytter inn på kommunalt ledningsnett
 • Sørge for at alle overvannsledninger  blir separert fra avløpsledninger
 • Flere søppeldunker tilknyttet turområder og nærmiljøanlegg