Hva gjør det med kvaliteten på tjenesten hvis alle jobber deltid?

Fremtidens demografigjør at vi innen 2035 vil trenge over 20 prosent flere årsverk, innenfor helse og omsorgssektoren, (SSB rapport: Arbeidsmarkedet for helsepersonell frem mot 2035). Likevel vet vi at over 70 prosent av dem som jobber innenfor helse og omsorg i offentlig sektor jobber deltid. Noe er selvvalgt, men mye er også ufrivillig deltid.

For å kunne dekke opp turnusen når mange av medarbeiderne jobber deltid, kreves det mye planlegging. Det gir flere ansatte per pasient/bruker enn om det var fulle stillinger. Det kan gi høyere sykefravær, høyere stress for dem som er på jobb og flere vikarer. Spørsmålet man må stille er; hva gjør det med kvaliteten på tjenesten som skal leveres til de som trenger det mest?

Ved sykdom er man i den mest sårbare perioden av livet. Man trenger trygghet. Derfor er det viktig med kontinuitet på tjenesten. Det er viktig at man ikke får besøk av ulike mennesker hver dag, som ikke kjenner deg, men som likevel skal inn i din mest intime sone. Det betyr ikke at de som kommer, ikke gjør en god jobb, men det kan likevel føles utrygt når man er i en sårbar posisjon.

AS Norge utdanner unge mennesker som ivrer for omsorgsyrket, inn i deltidsstillinger. De samme menneskene sliter med å etablere seg og å få lån, fordi de ikke har en heltidsstilling å vise til, og mange velger dessverre å slutte i yrket på grunn av det.

Vi er nødt til å se på hvordan vi organiserer våre tjenester, og det er på høy tid at vi diskuterer konsekvensene av hva deltidskulturen gjør med de tjenestene kommunen er satt til å utføre. Ifølge KS sine rapporter, har vi rundt 60 prosent deltid i Råde i dag. Noe er frivillig, men mange ønsker seg større stillinger.

Vi har diskutert dette i mange møter, i både Formannskap og i Administrasjonsutvalget. En ting er den interne politiske og administrative diskusjonen, men denne debatten bør tas i det offentlige rom. Dette gjelder oss alle. For Råde Høyre er det en kjepphest å jobbe frem en heltidskultur, og få ned sykefraværet i kommunen.

Det er både god omsorgs- og arbeidsgiverpolitikk.