Råde Høyre har tre politikere på kandidatlisten til stortingsnominasjonen

Neste år er det Stortingsvalg igjen, og i disse dager skal alle Høyres medlemmer velge de kandidatene som de ønsker skal representere deg på Stortinget de neste fire årene. 

Starten på valgkampen er en slagkraftig liste med kandidater. Som medlem i Høyre har du stemmerett ved prøvenominasjon, og dette er en rett du virkelig bør benytte deg av! 

Råde Høyres kandidater på listen er:

Frederikke Stensrød

Jeg har grunnleggende tro på demokratiet som styringsform. Etter snart 20 år i lokal og fylkespolitkken har jeg sett at det virker å engasjere seg. Som mor til tre sønner, ønsker jeg å være med å påvirke samfunnet, slik at de og deres generasjon får en best mulig fremtid. Selv etter såpass mange år, har jeg fortsatt et engasjement for det som skjer rundt meg og i verden. Stortinget vil være et sted hvor man kan påvirke i enda større grad enn i lokalpolitikken, og gi en mulighet til å være med på å forme Norge, med Høyres politikk som verktøy. Jeg håper og tror at min erfaring og min bakgrunn fra både inn- og utland, kan være et positivt bidrag inn i debatten både internt i Høyres gruppe, men også i debattene på Stortinget. 

Politiske interesseområder:

 • Kommunepolitikk: Med så mange år i lokalpolitikken, har jeg et stort engasjement for kommunene. Alle kommuner skal gi tjenester på likt grunnlag uansett størrelse. Det er derfor vikitg å ha med seg dette perspektivet inn i debattene på Stortinget.
 • Næringspolitikk: Med særlig fouks på SMB. Som tidligere grunder, og ikke minst som daglig leder ved Næringshagen Østfold, kjenner jeg godt til utfordringene, men også de positive sidene ved å se ideer bli satt ut i livet. Denne kompetansen vil være nyttig når disse temaene kommer opp i Stortinget. I mitt verv som varaordfører og lokalpolitiker, har jeg sett hvor vikitig det er å ha tett kontakt med næringslivet og at samspillet politikk og næring fungerer.
 • Skolepolitikk: Mange sier at skolen ikke er en arena for å bedrive politikk. Dette mener jeg er usant. Skolen er en arene hvor alle møtes på tvers av sosiale skiller og oppvekstvilkår. Det er viktig å bruke denne arenaen til å gi alle, uansett bakgrunn, den samme muligheten til å oppnå de drømmer man kan ha for fremtiden.
 • Utenrikspolitikk: Det å samhandle med andre land, er en viktig premiss for å bevare freden. EU er et godt eksempel på dette. I tiden vi nå er inne i, kan vi dessverre se en grobunn for proteksjonisme og nasjonalisme. Det er vikitg å ha en sterk motstemme til disse ytringene, slik at vi kan bevare de fire frihetene; fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker.

Politisk erfaring:

 • Gruppeleder for Råde Høyres gruppe
 • Råde kommunestyret 2019 – dd
 • Kommunestyret i Råde siden 2003- dd 
 • Leder av Administrasjonsutvalget Råde kommune 2011- dd
 • Nestleder i Østfold FrP Fylkestingsgruppe 2011-2015
 • Gruppeleder i Råde FrP 2009-2011
 • Fylkestingsmedlem 2007- 2015
 • Fylkesutvalget i Østfold 2007- 2015
 • Leder av Konferansestyret, Østfoldkonferansen, 2014, Østfold Fylkeskommune
 • Leder (Chair) i Culture & Tourism Group, North Sea Commission 2010 – 2015
 • Styremedlem i Hovedstyret for Opplevelsesnæring Østfold 2009 – 2015
 • Internasjonalt Fagpolitisk Utvalg, Østlandssamarbeidet 2009 – 2015
 • Valgkampleder Råde Fremskrittsparti ved kommunevalget 2007
 • Valgkampleder Råde Fremskrittsparti ved Stortingsvalget 2005
 • Oppvekst & Kultur Utvalget i Råde 2003-2007 

Jeg brenner for Østfoldsamfunnet og jeg vil gjerne representere deg og Østfold.

Renè Rafshol

Jeg mener at jeg gjennom mange år som folkevalgt har mye kunnskap og mye å bidra med for å hjelpe Høyre i Østfold å løfte viktige Østfold-saker. Ved å få en plass rett utenfor topp 5 kan jeg gi tyngde inn som vara på Stortinget når det er behov for det. Jeg mener at jeg kan være utfyllende med å gi et godt supplement til toppkandidatene med min kunnskap og tanker.

Politiske interesseområder:

 • Forsvar (Økt aktivitet på Rygge, godt samarbeid mellom politi og forsvar)
 • Samferdsel (Få på plass bedre jernbaneløsning for østre og vestre linje, Få ferdig RV19, få på plass bypakker i byene våre, mer gang- og sykkelveier i hele stortingsdistrikt Østfold)
 • Kultur (Mer støtte til festivaler, støtte oppunder museene som er i Østfold, få frem den lokale kulturen på en helt annen måte en i dag, få frem viktigheten av mat og idrett som viktige kulturbærere, jobbe for å løfte Esport som en viktig idrett og som valgfag i skolene)
 • Næring og landbrukspolitikk (Forenkle skjemaveldet for næringslivet, få opp sivile luftfart på Rygge igjen, støtte oppunder viktige avtaler som EØS, fortsatt ha god landbruksstøtte)
 • Klima (Bruke mer gulrot og pisk for å nå klimamålene, være klimaoptimist med løsninger som bl.a. elfly, elbåter, elbiler, biogass, solceller, sirkulær økonomi, klimabudsjett i alle kommuner)

Politisk erfaring:

 • Leder av Råde Høyre
 • Leder av Østfold Høyre
 • Nestleder Viken Høyre (frem til 2021)
 • Sentralstyremedlem i Høyre (frem til 2021)
 • Kommunestyret i Råde kommune (frem til 2023)
 • Ordfører i Råde kommune (frem til 2023)

Jonatan Romuld Hansen

Jeg ønsker å stille som kandidat fordi jeg vil fortsette mitt brennende engasjement videre og framover i politikk, ikke bare meg, men også alle unge mennesker sin stemme. Jeg vil være en person som unge mennesker kan sammenligne seg med, kan kommunisere med, og komme med forslag til. Jeg vil yte mitt aller beste for alle unge samt hele folket. Jeg vil gi enkeltmennesket mer frihet slik at vi kan bygge broer mellom samfunn og enkeltmennesket.

Jeg har veldig mange politiske interesseområder, men de som står meg nærmest er skolepolitikken, klima og målet om bærekraftig velferd. Skolepolitikken er et satsningsområde der vi vil bygge på kunnskap slik at elevene er godt rustet til høyere utdanning eller arbeidsliv, nettopp for å skape et bærekraftig samfunn, med en bærekraftig økonomi. Klima er også en av mine hjertesaker, det er spesielt vi unge som kommer til å merke hvis gjør for lite i dag, dette sammen med endringene vi ser i dag, og engasjementet denne saken har i det norske samfunn og viktigheten med at man tør å ta tak og komme med nye spenstige forslag, kan vi klare å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I klimasaken er det viktig at vi ser tilbake på erfaringene som har blitt gjort sammen med kunnskapen slik at vi kan komme fram til en god løsning. Det å jobbe kunnskapsbasert i henhold til disse utfordringene, er å implementere tidligere erfaringer, velgernes erfaringer, forskning, satt i de ulik kontekster. Dette i sin helhet bygger på en kunnskapsbasert praksis som vil gi en bedre forståelse og innsikt i de politiske dilemmaene. Men min aller største intensjon for å være politisk engasjert er å sette ungdommens saker i nytt lys sammen med den kunnskapen som allerede forefinnes. 

Politiske interesseområder:

Jeg har veldig mange politiske interesseområder, men de som står meg nærmest er skolepolitikken, klima og målet om bærekraftig velferd. Skolepolitikken er et satsningsområde der vi vil bygge på kunnskap slik at elevene er godt rustet til høyere utdanning eller arbeidsliv, nettopp for å skape et bærekraftig samfunn, med en bærekraftig økonomi. Klima er også en av mine hjertesaker, det er spesielt vi unge som kommer til å merke hvis gjør for lite i dag, dette sammen med endringene vi ser i dag, og engasjementet denne saken har i det norske samfunn og viktigheten med at man tør å ta tak og komme med nye spenstige forslag, kan vi klare å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I klimasaken er det viktig at vi ser tilbake på erfaringene som har blitt gjort sammen med kunnskapen slik at vi kan komme fram til en god løsning. Det å jobbe kunnskapsbasert i henhold til disse utfordringene, er å implementere tidligere erfaringer, velgernes erfaringer, forskning, satt i de ulik kontekster. Dette i sin helhet bygger på en kunnskapsbasert praksis som vil gi en bedre forståelse og innsikt i de politiske dilemmaene. Men min aller største intensjon for å være politisk engasjert er å sette ungdommens saker i nytt lys sammen med den kunnskapen som allerede forefinnes. 

Politisk erfaring:

Min politiske karriere startet for ca 6 år siden da jeg gikk på ungdomsskolen. Der startet mitt engasjement i Ungdomsrådet i Råde Kommune, og det er i denne tiden jeg ser tilbake på som da mitt engasjement for politikken virkelig blusset opp. I Ungdomsrådet er det et utvalg av ungdommer fra lokal miljøet som skal  representere ungdom for hele kommunen, der jobbet jeg med alt fra aktiviteter for barn og unge, til å stimulere til aktivitetsvekst og engasjement for barn og unge for å gi de en meningsfull fritid, og at ungdommens stemme skal bli hørt gjennom alle ledd i kommunal forvaltning. Så vell som politisk, som interesse politisk. Gjennom nesten 4 år i ungdomsrådet, der mitt siste år var som leder, bygget jeg meg et større nettverk innen politikken. Min forståelse økte hver eneste dag samt interessen. Det var disse 4 årene som skapte den rullebanen jeg trengte for å ta av innen norsk politikk. Etter min tid i Ungdomsrådet ville jeg skape mer, jeg ville gjøre noe større og mer meningsfylt. Det var da jeg fant veien til Unge Høyre, der lærte jeg meg masse om ungdomspolitikk, politiske strategier og mye av de ferdighetene jeg har i dag på talerstolen. Jeg ble medlem av Unge Høyre og endte opp som Leder av Mosseregionen Unge Høyre fram til jeg flyttet til Oslo og meldte meg dessverre ut. Sent på sommeren i 2019 ble jeg valgt inn som kommunestyrenominert av Høyre i Råde. Der var jeg plassert på den nedre delen av valglisten, men dette stoppet ikke meg i det hele tatt. Jeg var med på alle dørbankrundene jeg fikk utdelt, sto på stand, sto fram i mediene, og resultatet av dette var at jeg ble skutt opp til 8.plass på Råde Høyre sin valgliste og så konstituert i Kommunestyret i Råde. Etter valget fikk jeg en veldig motiverende telefon fra Kommunal Rapport som meddelte med meg at jeg er Norges Yngste folkevalgt denne perioden, det er en tittel jeg bærer med stolthet, samt en forventning til prestasjon.

Du finner fullstendig kandidatliste og kandidatpresentasjon ved å trykke her.