Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Kunnskap og oppvekst – en investering i fremtiden

En god skole gir muligheter for alle uansett bakgrunn. Den beste starten vi kan gi våre barn er en god skole som formidler den kompetansen som er nødvendig for å være godt rustet til fremtiden.

Et levende kultur- og fritidstilbud til alle

Et mangfoldig kulturliv handler om kreativitet og opplevelse og henvender seg til alle aldersgrupper, på tvers av identitet og tilhørighet. Nærmiljø og kommune er avhengig av gode betingelser for kulturliv, og Rælingen Høyre vil sikre frivillige lag og foreninger vekst- og utviklingsmuligheter for å oppnå dette.

Helse og omsorg – kvalitet og valgfrihet

Økt levealder kombinert med befolkningsøkning gjør at flere trenger bistand, omsorg og helseframmende tiltak. Nye brukergrupper stiller krav til nye arbeidsformer, endret kompetanse og vekst i tjenestetilbudet.

En aktiv miljø- og samferdselspolitikk

Rælingen Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon slik at de kan ha like stor glede og nytte av naturen som vi som lever i dag. Naturopplevelse og friluftsliv utgjør viktige kilder det gode liv for menneskene og er svært viktig i det forebyggende folkehelsearbeidet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Kunnskap og oppvekst – en investering i fremtiden

Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet. Barnehage og skole er svært viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Kunnskap gir muligheter for alle.

Barn skal glede seg til å gå i barnehagen og på skolen. Barnehage og skole skal være et sted med trygghet, mestring, utvikling, lek og læring.  

Den beste starten vi kan gi våre barn er en god barnehage og skole som formidler den kompetansen som er nødvendig for å være godt rustet til fremtiden. Tidlig innsats, trygge rammer og flinke barnehagelærere og grunnskolelærere med høy kompetanse.  Den gode læreren er nøkkelen til læring.

Hovedfokuset i opplæringen er de grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, og digitale ferdigheter. Alle elever skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Skolen skal løfte alle elever, og møte hver enkelt med tilpassede utfordringer.

Rælingen kommunes barnehager og skoler skal være blant de beste, der hver enkelt elev får hjelp og støtte til å bli den aller beste versjonen av seg selv faglig, sosialt og som ett helhetlig menneske!

Kommunen skal som skoleeier ha en klar og tydelig strategi- og handlingsplan.

Kommuneledelsen, skoleledelsen og alle ansatte i skolen skal ha fokus på kvalitet, tidlig innsats, klasseledelse og et trygt og inkluderende læringsmiljø. Kommunens skoler skal ha en god og tydelig ledelse som jobber målrettet og systematisk med skoleeiers vedtatte strategier og prioriteringer for skolene.

Rælingsskolen skal være en tydelig og inkluderende kunnskapsskole for alle. Alle skal få muligheten til å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner. Høyre har høye ambisjoner på vegne av hver enkelt elev.

Barnehage – trygge og nysgjerrige barn.

Rælingen Høyre vil:

 1. Sørge for full barnehagedekning, og tilby barnehageplasser av høy kvalitet.
 2. Likebehandle kommunale og ikke-kommunale barnehager.
 3. Sikre et mangfold av barnehagetilbud og valgfrihet, inkludert utebarnehager og varierte åpningstider.
 4. Øke andelen ansatte med pedagogisk utdanning ved å ha en rekrutteringsstrategi. Prioritere
 5. At ufaglærte ansatte i barnehagene tar fagarbeiderutdanning.
 6. Utarbeide rekrutteringsstrategier for å få flere yrkesgrupper og flere menn inn i barnehagene.
 7. Sikre at barnehagene har høyt fokus på språkutvikling, lek og sosial kompetanse tidlig innsats.
 8. Sikre gode rutiner for et godt samarbeid mellom familien, skolene og barnehagene i overgangen til skolen.
 9. Styrke innsatsen for å forebygge mobbing og skape ett godt barnehagemiljø for barna.
 10. Innføre søskenmoderasjon mellom SFO og Barnehage.

En god skole løfter alle

Rælingen Høyre vil:

 1. At skolene i Rælingen skal bli blant de beste i Akershus, og dermed blant de beste i landet.
 2. Rælingskolene skal være best i Akershus på å løfte hver enkelt elev til neste kompetansenivå.
 3. Innføre krav om skolelederkompetanse for rektorer og avdelingsledere.
 4. Legge til rette for økt deltakelse i etter- og videreutdanningstilbud for lærere.
 5. Prioritere utdanning av lærerspesialister i lesing, skriving og regning.
 6. Bidra til at Rælingsskolen er en attraktiv arbeidsplass, slik at vi rekrutterer de beste lærerne.
 7. Fortsette å prioritere ressurslærere i lesing, skriving og regning. Sikre at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får tilbud om intensiv opplæring og tidlig innsats.
 8. Alle skoler skal ha spesialpedagoger.
 9. Styrke innsatsen for et trygt og inkluderende skolemiljø der det er nulltoleranse mot mobbing, vold og rus, ved å sette fokus på skolemiljø, være tydelig og konsekvente og ha ett godt samarbeid med andre instanser. 
 10. Sikre at alle barn i skolen får en svømmeopplæring som tilfredsstiller kravene til obligatorisk ferdighetsprøve i svømming.
 11. Ha fokus på skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for de som har behov for det.
 12. Ha gode rutiner og sørge for at skolen får nødvendig informasjon om hvert enkelt barn i overgangen mellom barnehage og skole, for å sikre en best mulig overgang til skolen.
 13. Være blant de beste og mest innovative i bruk og utvikling av digitale ferdigheter.
 14. Alle skolene i Rælingen skal være dysleksivennlige og gjennomføre sertifisering.

Skolefritidsordning – et godt sted å være.

Rælingen Høyre vil:

 1. Utarbeide en felles kvalitetsplan for alle SFOer i Rælingen.
 2. Tilpasse åpningstidene på SFO for å gi et bedre tilbud til barn, foreldre og foresatte. Holde SFO åpent en uke ekstra om sommeren.
 3. Legge til rette for å rekruttere og utdanne flere fagarbeidere i SFO.
 4. Legge til rette for tettere samarbeid mellom SFO og aktivitets og trivselsskapende frivillige organisasjoner.

Pedagogisk 1.psykologisk tjeneste/PPT 

Rælingen Høyre vil:

 1. Følge opp at Rælingen PPT er organisert på en slik måte at mest mulig av ressursene brukes til direkte veiledning og systemarbeid ute på skolene.
 2. Sikre at alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal få nødvendig hjelp og støtte uten unødig ventetid. Tilretteleggingen bør helst være innenfor et inkluderende fellesskap.
 3. Sikre at PPT har fokus på elever som trenger ekstra utfordringer/evnerike barn.
 4. Sikre at enkeltvedtak om spesialundervisning blir fulgt opp. 

Et levende kultur- og fritidstilbud til alle

Et mangfoldig kulturliv handler om kreativitet og opplevelse og henvender seg til alle aldersgrupper, på tvers av identitet og tilhørighet.

Nærmiljø og kommune er avhengig av gode betingelser for kulturliv, og Rælingen Høyre vil sikre frivillige lag og foreninger vekst- og utviklingsmuligheter for å oppnå dette. Kultur har en egenverdi, gir identitet og beriker vår liv. Kjærligheten til og stolthet over lokalsamfunnet er en viktig drivkraft.

Rælingen Høyre vil styrke den lokale innsatsviljen og tilhørigheten gjennom positive holdninger, satsing på kulturelt mangfold og frivillighet og gode fritidsmuligheter. Rælingen bygdetun er en viktig ressurs i lokalsamfunnet.

Idretten bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer, og fremmer god helse blant barn og unge. Den organiserte idretten er en av samfunnets mest sentrale verdiformidlere. I tillegg er idretten en av de viktigste arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats og integrering.

Kommunens primæroppgave innenfor idretten er å sikre bredde- og barneidretten gode og stabile rammer. Idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at de blir viktige sosiale møteplasser der barn og ungdommers interesser og behov er ivaretatt.

Planlegging, bygging og drift av anlegg må gjøres i samarbeid med idrettslagene og idrettsrådet. Alle nye anlegg skal bygges med tanke på tilgjengelighet og brukervennlighet for funksjonshemmede.

Kultur, idrett og frivillighet

Rælingen Høyre vil:

 1. Fokusere på at kultur og idrett er folkehelse for kropp og sjel.
 2. Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger og legge til rette for at de frivillige kan spille en aktiv rolle i driften av kommunenes fritidstilbud.
 3. Utrede hvordan kommunen kan øke enhetsrammene på driftstilskudd og andre tilskudd i kultur og fritidsenheten til samme nivå som gjennomsnittet av Akershus kommunene.
 4. Legge til rette for forutsigbare rammer for kirken i Rælingen

Kultur

Rælingen Høyre vil:

 1. Lage en overordnet kulturplan i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
 2. Sikre et godt kulturskoletilbud i kommunen.
 3. Sikre kulturminner og kulturlandskap i kommunen.
 4. Bidra til god økonomi og drift av Rælingen bygdetun.
 5. Styrke ungdomsklubbene
 6. Videreføre kulturskoletimen.

Idrett

Rælingen Høyre vil:

 1. Gjennomføre utbyggingen av Marikollen idrettspark.
 2. Bygge nytt idrettsanlegg m/ grendehus på Nordby.
 3. Legge til rette for breddeidrett og aktivitet for folk flest.
 4. Ruste opp turvei og skiløyper der det er nødvendig i samarbeid med grunneierne.
 5. Etablere utendørs «treningsaktiviteter» flere steder i kommunen.
 6. Ta vare på Myrdammen, Åmodtdammen og Ramstadsjøen med gode bade-og fiske muligheter.

Helse og omsorg – kvalitet og valgfrihet

Livskvalitet igjennom hele livet. Kvalitet for brukerne er å sikre brukermedvirkning og tilrettelegge og yte service overfor brukerne.

Økt levealder kombinert med befolkningsøkning gjør at flere trenger bistand, omsorg og helsefremmende tiltak. Nye brukergrupper stiller krav til nye arbeidsformer, endret kompetanse og vekst i tjenestetilbudet.

Rælingen skal være et godt sted å leve. Innbyggerne skal gjennom hele livsløpet møte trygghet og kvalitet i omsorg og velferd. De skal oppleve verdighet og respekt i møte med kommunen. Alle skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag.

Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov for tjenester. For Rælingen Høyre er valgfrihet, fleksibilitet og kvalitet viktigere enn hvem som utfører tjenestene.

Det er viktig å planlegge for fremtiden, vurdere behov og justere tjenestetilbudet løpende. Det må til enhver tid være tilgang på nok kompetanse og kapasitet på alle nivå.

Det må være fokus på tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering for alle aldersgrupper.

Samhandlingsreformen byr på utfordringer for kommunen. Primærhelsetjenesten må styrkes, og det er nødvendig å få på plass reell samhandling og forutsigbare avtaler mellom primær-helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det må gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt helsetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten overfor brukeren.

Rælingen Høyre vil:

 1. Endring i behov hos våre innbyggere, skal tilfredsstilles igjennom en fleksibel bygningsmasse.
 2. Være en pådriver for å prioritere et nytt helse- og omsorgssenter.
 3. Starte tilrettelegging av betjente omsorgsplasser.
 4. Gjøre helsesøstertjenesten for barn og unge lett tilgjengelig for alle, og styrke det forebyggende arbeidet, spesielt vedr. psykisk helse for barn og unge.
 5. Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere, inkludert
 6. bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats.
 7. Ansette en kreftkoordinator i Rælingen.
 8. Videreføre målsetningen om et kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren, om høyere kompetanse og færre ufaglærte.
 9. Arbeide for bedre helsetjenester ved å styrke grunnbemanningen i primærhelsetjenesten, ved forebygging, behandling og rehabilitering.
 10. Se på mulighetene for bedre og mer fleksible arbeidsturnuser.
 11. Ta i bruk velferdsteknologi for alle innbyggere med nødvendig tjenestebehov.
 12. Styrke hjemmebaserte tjenester og innføre fritt brukervalg i hjemmetjenesten og hjemmehjelpen.
 13. Styrke de sosiale og aktiviserende tilbudene ved eldresentrene i et samarbeid mellom kommunen, private og frivillige organisasjoner.
 14. Fortsette å utvikle samarbeidet med nabokommunene for de kommunale helse- og omsorgtjenestene.
 15. Jobbe aktivt for arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet i pleien, et godt arbeidsmiljø og bidrar til økt heltidskultur både i eldreomsorgen og i øvrige omsorgstilbud.

En aktiv miljøpolitikk

Rælingen Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon slik at de kan ha like stor glede og nytte av naturen som vi som lever i dag. Naturopplevelse og friluftsliv utgjør viktige kilder til det gode liv for menneskene og er svært viktig i det forebyggende folkehelsearbeidet. Miljøproblemene er globale, men de gode løsningene finner vi ofte lokalt.

Kommunen må selv gå foran med et godt eksempel, men også legge til rette for miljøvennlige løsninger for kommunens innbyggere og næringsdrivende. Ny kunnskap og ny teknologi skal fortløpende anvendes for å bidra til lavere utslipp og bedre lokalmiljø.

Rælingen Høyre vil:

 1. Bevare grønne lunger og ravinelandskap ved framtidige utbygginger.
 2. Ta vare på og forvalte dyrket mark og kulturlandskap.
 3. Sikre at miljøvernhensyn ivaretas i kommunale planer.
 4. Opprette flere miljøstasjoner og flere ladepunkter for elbil.
 5. Alle nye kommunale bygg skal være lavenergibygg og ha fleksible energiløsninger med bruk av fornybare ressurser.
 6. Stille krav til miljø-og klimavennlighet i alle anbud og til alle leveranser.
 7. Kommunen skal minimere sin egen bruk av plast der annet kan brukes, deriblant minimere bruk av plast til engangsbruk.
 8. Styre utbyggingstakten for å bevare eksisterende friarealer og grøntområder som gir grunnlag for gode bo- og oppvekstmiljøer i hele kommune.

Trygge lokalsamfunn

Rælingen Høyres mål er at alle skal kunne føle seg trygge både hjemme og ute. All kriminalitet som krenker enkeltmennesket i deres hverdag må bekjempes. Dette gjelder alvorlige lovbrudd som fysisk og psykisk vold, så vel som ”mindre” lovbrudd som innbrudd i hjemmene.

En god skole, trygge familier og gode bomiljøer er viktig for å forebygge kriminalitet. Rælingen Høyre mener det er viktig å skape muligheter for alle til å klare seg selv og skape et godt liv for seg og sine.

Derfor vil vi ha en kommune som gir muligheter for alle. Alle skal ha mulighet til å utvikle seg og realisere sine ambisjoner. Vi må organisere kommunen slik at vi slipper løs skaperkraft, initiativ, kreativitet og medmenneskelighet. Høyre har tillit til enkeltmennesket, og mener at alle har et ønske om å bidra og bety noe for andre. Alle mennesker må få frihet og mulighet til å vokse på egne premisser. Slik får vi både sterkere og mer mangfoldige fellesskap, og et varmere nærmiljø i Rælingen.

Rælingen Høyre setter enkeltmennesket i sentrum. Flerkulturelt mangfold gjør fellesskapet sterkere. Et mangfoldig samfunn krever dessuten at vi anerkjenner at folk er forskjellige. I et godt lokalsamfunn er det rom for alle. Rælingen skal være en kommune for alle uavhengig av kjønn, alder, funksjonsdyktighet, religiøs bakgrunn, etnisitet eller legning. Dette krever respekt for individet, toleranse for ulikheter og sosialt medansvar. Deltakelse i arbeidslivet er den beste måten for å inkludere folk i lokalsamfunnet på. Alle som faller utenfor arbeidslivet skal få en ny sjanse til å komme tilbake i jobb.

Rælingen Høyre vil:

 1. Legge til rette forebyggende samarbeid mot kriminalitet mellom politi, skole, kommune, frivillige organisasjoner og private virksomheter.
 2. Støtte opp om Natteravnene som er en viktig ressurs i forebyggingen av rus, vold og kriminalitet.
 3. Bekjempe negativ sosial kontroll.
 4. Arbeide for et behandlingstilbud for voldelige personer i samarbeid med våre nabokommuner.
 5. Bekjempe fremmedfrykt og arbeide for økt toleranse og forståelse mellom mennesker.
 6. Arbeide for bedre integrering av nye borgere ved å stille krav og å ta utgangspunkt i enkeltmennesket.
 7. Arbeide for å at innvandrere og flyktninger blir inkludert, integrert, gjennomfører videregående skole og kommer ut i arbeid.
 8. Legge til rette for og støtte frivillige lag og organisasjoner, da disse gjør en stor innsats med integrering og inkludering av barn, ungdom og voksne i nærmiljø og lokalsamfunn.

En JA-kommune

Rælingen skal være en åpen og servicevennlig kommune som det er lett å henvende seg til. Rælingen Høyre vil at Rælingen skal være en ”JA – kommune” som gir innbyggerne og næringslivet en enklere hverdag.

Rælingen skal kontinuerlig lete etter mer brukervennlige, tilgjengelige og effektive måter å organisere virksomheten på. Rælingen Høyre vil redusere byråkrati og øke innbyggernes makt gjennom mer valgfrihet og brukermedvirkning. Kommunen skal til enhver tid etterstrebe kostnadseffektive løsninger kombinert med høyest mulig servicegrad. Dette vil gjøre at innbyggere sparer tid og kommunen kan flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteproduksjon.

Regjeringens arbeid med å fjerne tidstyver i staten må også gjennomføres i kommunen.

Rælingen har et godt grunnlag for etablering og utvikling av mindre og middelstore servicebedrifter. Regionen Nedre Romerike vil utvikle seg sterkt i de nærmeste årene. Vi har allerede en god del bedrifter som betjener dette store og voksende marked. Som kommune ønsker Rælingen Høyre å utvikle dette potensialet bedre for å øke sysselsettningen,  og dermed finansiere fremtidige behov for hele befolkningen.

Rælingen Høyre vil:

 1. Sikre større valgfrihet for brukere av kommunale tjenester.
 2. Ha som hovedregel at all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen skal kunne skje digitalt.
 3. Bli en klarspråkkommune som kommuniserer med innbyggere på en enkel og tilgjengelig måte, og unngår misforståelser og merarbeid.
 4. Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunens ansatte for å fange unødvendige «tidstyver».
 5. At den private eiendomsretten respekteres som en grunnleggende rettighet.
 6. Videreutvikle innkjøpskompetansen i kommunen og sikre videre felles innkjøpssamarbeid med nabokommunene for å gjøre innkjøp billigere og mer effektive.
 7. Legge bedre til rette for nyetablering og utvikling av bedrifter for å gi bedre grobunn
 8. for næringslivet i Rælingen. 

Et godt sted å bo hele livet

Rælingen Høyre ser det som en viktig oppgave å bevare Rælingens særpreg med grønne landskaper og et variert bomiljø. Det er av stor betydning for dagens generasjoner og våre etterkommere at det sikres nok arealer til rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet bidrar til å skape gode rammebetingelser for familieliv, trivsel og folkehelse.

Vi ønsker å føre en arealpolitikk som legger klare føringer for fremtidig utbygging. Vi vil sikre utviklingen av gode bomiljøer med sammenhengende grønne strukturer. Dyrket mark må tas vare på, og markagrensen skal bevares.

Vi må også i framtiden ta vår del av ansvaret for å legge til rette for nye boliger i vår region, slik vi har gjort til nå. Rælingen er en langstrakt kommune og man må se kommunen under ett når det gjelder boligveksten.

Både gjennomførte og vedtatte planer for utbygging har satt eksisterende grønt- og friområder under press, og har ført til trafikale problemer på både Nedre og Øvre Rælingsveg i rushtiden. Inntil kapasiteten og trafikksikkerheten på kommunens hovedvegnett blir forbedret, er det nødvendig å redusere utbyggingstakten som kommunes flertall har lagt opp til i årene fremover.

Større boligområder bør ha mer lokale servicetjenester, som f eks dagligvare ved større boligområder. Dette skaper et sosialt miljø for beboerne som da får et naturlig treffsted, og er veldig miljøvennlig fordi man reduserer bilbruken.

Rælingen Høyre vil:

 1. Ha en streng og restriktiv vurdering ved nye utbyggingsplaner for boliger som vil fører til økt trafikk på Øvre og Nedre Rælingsvei i neste fireårsperiode.
 2. Bygge ut på planlagte områder i Løvenstad og Blystadlia området.
 3. Styre og redusere utbyggingstakten for å bevare på eksisterende friarealer og grøntområder som gir grunnlag for gode bo- og oppvekstmiljøer i hele kommune.
 4. Jobbe for å løse trafikale utfordringer i takt med utbygging og trafikkvekst.
 5. Opprette gode sosiale møteplasser der folk bor for å gi underlag for et godt bomiljø og naboskap ved å for eksempel legge til rette for etablering av nærbutikker.
 6. Vurdere tidlig hvilke økonomiske konsekvenser en utbygging vil ha (f.eks. investering i skoler, idrettsanlegg og infrastruktur).
 7. Kommunens vekst i årene fremover må ikke være høyere enn 1,5 % slik vi kan tilby innbyggerne tjenester med høy kvalitet.

Kommunens økonomi

Rælingen Høyre er vil sikre en god og sunn kommuneøkonomi. De lovpålagte tjenestene er de som må prioriteres først.

Vi er sterkt imot eiendomsskatt. Et sterkt Høyre i Rælingen vil være den beste garantien mot innføring av eiendomsskatt. Kommunale avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing skal etter loven ikke være høyere enn at de dekker de reelle kostnadene ved å utføre oppgavene. Rælingen Høyre vil forsvare dette prinsippet og arbeide for at avgiftene ikke er høyere enn absolutt nødvendig ved å sikre effektivitet i driften av disse tjenestene.

Rælingen Høyre skal arbeide for å redusere lånebyrden til kommunen ved å investere riktig, effektivisere og vurdere å realisere verdier kommunen har.

Høyre ønsker et utstrakt interkommunalt samarbeid som gir en effektiv produksjon av tjenester til det beste for innbyggerne, samtidig som kostnadene holdes forutsigbare og lave. På sikt kan samarbeid bli mer forpliktende.

Rælingen Høyre vil:

 1. Drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld.
 2. Være en garantist mot eiendomsskatt.
 3. Sikre et effektivt interkommunalt samarbeid.
 4. Jobbe planmessig for å digitalisere de områder hvor det er mulig.
 5. Vurdere å bruke OPS (offentlig privat samarbeid) ved bygging av nye bygg, da kommunen har høy gjeld, og i tillegg ett stort vedlikeholdsetterslep.
 6. Være innovative på alle områder.

Samferdsel

Rælingen Høyres mål er trygge veier, og en god trygg, effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling.

Vi har i dag en utfordring knyttet til trafikkutvikling som må tas på alvor. Trafikkveksten må i hovedsak tas kollektivt dersom vi skal ha et funksjonelt veisystem som håndterer den store og økende trafikken. Utbygging må i større grad planlegges i tilknytting til knutepunktene og kollektivaksene. Det skal være enkelt å reise med kollektivtransport.

Rælingen Høyre vil:

 1. Jobbe for å utvide kollektivtilbudet for hele Rælingen for å redusere personbiltrafikken.
 2. Sikre at alle barn i kommunen skal ha en god og trygg skolevei.
 3. Legge til rette for bruk av sykkel ved utbygging av gang- og sykkelvei.
 4. Arbeide for et T-banestopp i Løvenstad-området når Ahus-banen til Lillestrøm skal realiseres.
 5. Kollektivfelt fra Longsdalen til rundkjøring ved Rælingstunellen og fra Rælingsbrua til samme rundkjøring.
 6. Utvide pendlerparkeringer ved kollektivknutepunkt.  
 7. I forbindelse med rullering kommunens arealplan må vi se på transport -løsninger med god trafikkavvikling og tilstrekkelig kollektivtilbud.
 8. Samarbeide med Enebakk kommune om å få til en bedre og sikker Fylkesvei 120.