Politikk

Fra ord til handling: Rennebu Høyre satser på lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Vi ønsker at flest mulig gis muligheten til å bo og jobbe i bygda si

Våre hjertesaker

 • ENERGI, MILJØ OG KLIMA

  Vi vil jobbe for at det ikke skal skje noen vindkraftutbygging i Rennebu og at naturen brukes på en bærekraftig og fornuftig måte

 • NÆRING OG LANDBRUK

  Vi vil jobbe for at landbruk og næring skal ha en sterk stilling i bygda og at rådgivingen fra landbrukskontoret fortsatt leverer høy kvalitet

 • KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

  Vi vil jobbe for at den gode kompetansen blant frivillige innen idrett og at kultur kan videreutvikles i samarbeid med privat næringsliv.

 • HELSE OG OMSORG

  Vi vil jobbe for at hjemmesykepleien styrkes slik at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig og at pårørende blir sett på som en viktig ressurs.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Energi, miljø og klima

Vi vil jobbe for at
 • det ikke skal skje noen vindkraftutbygging i Rennebu.
 • naturen brukes på en bærekraftig og fornuftig måte.
 • vi skal ha det ryddig og pent rundt oss for trivselen og
  naboens skyld.
 • bygdas eksisterende kraftanlegg oppgraderes for bedre
  utnyttelse.
 • det stimuleres til bruk av mest mulig trematerialer i nye
  bygninger, og at det velges miljømessige gode løsninger.

Oppvekst

Vi vil jobbe for at
 • fokuset økes på lærlingeplasser innen kommunen og privat
  næringsliv.
 • det fortsatt holdes fokus på høy kvalitet i barnehage og skole.
 • det skal være nulltolleranse mot mobbing.
 • det stimuleres til entreprenørskap.
 • det stimuleres til læring gjennom fysisk aktivitet.

Næring og landbruk

Vi vil jobbe for at
 • landbruk og næring skal ha en sterk stilling i bygda.
 • rådgivingen fra landbrukskontoret fortsatt leverer høy kvalitet.
 • unge bønder ivaretas og at miljøet styrkes.
 • det stimuleres til økt utmarksbeiting og pleie av kulturlandskap.
 • det satses på skogbruk, treforedling osv.
 • prosjektstillingen i Rennebu Næringsforening forlenges, og at
  samarbeidet med næringshagen fortsetter.
 • det fortsatt legges til rette for hyttebygging, men vi må tenke
  bærekraftig utnytting av arealet.
 • tilgjengelig næringsareal må opparbeides, ryddes og
  klargjøres for etablering.
 • næringsarealet ved Berkåk-krysset må reguleres, slik at lokalt
  næringsliv har mulighet for etablering. Næringsarealet ferdigstilles og er klart for etablering i god tid før veien står ferdig.
 • lokale bedrifter utnytter E6-utbyggingen.
 • det tilrettelegges for næringsareal i andre deler av kommunen.
 • saksbehandlingstiden i kommunen skal ned, og at Rennebu
  blir oppfattet som en «Ja-kommune»
 • eiendomsskatten på boliger og fritidshus reduseres, og på sikt
  avskaffes.

Helse og omsorg

Vi vil jobbe for at
 • hjemmesykepleien styrkes for at brukerne kan bo hjemme så
  lenge som mulig.
 • pårørende blir sett på som en viktig ressurs.
 • alternative boformer for eldre blir satt på dagsordenen
 • helsesenteret bygges ut .
 • helsepersonell gis mulighet til videreutdanning for å gi
  avansert behandling i kommunen.
 • forebyggende helsearbeid utvikles og styrkes.
 • psykisk helse gis bedre muligheter for behandling i
  kommunen.
 • ambulansen fortsatt er stasjonert på Berkåk.
 • det gode arbeidet med integrering av flyktninger fortsetter.

Samferdsel

Vi vil jobbe for at
 • Fv700 legges i trase for alternativ nord.
 • standarden på kommunale veier forbedres.
 • fokuset økes på fylkeskommunen sitt ansvar for vedlikehold
  av fylkesveiene.
 • kollektivtilbudet er tilpasset behovet.
 • Berkåk stasjon utvikles til regional skysstasjon med flere
  parkeringsplasser og flere togavganger, samt oppgradering
  av perrongen.

Kultur, idrett og frivillighet

Vi vil jobbe for at:
 • den gode kompetansen blant frivillige innen idrett og kultur
  kan videreutvikles i samarbeid med privat næringsliv.
 • det legges til rette for et mangfold innen idretten.
 • godt etablerte skiløyper sikres ved avtaler, parkering og
  forutsigbar løypekjøring.
 • det skal være momsfritak for frivillige organisasjoner.
 • det legges til rette for skøytebaner.
 • kulturskole, fritidsklubb og motorklubb sikres fortsatt drift.
 • det skal være en husleie på kultursalen og Rennebuhallen
  som muliggjør arrangering av konserter/større arrangement.
 • det etableres faste traseer for snøscooterløyper.
 • våre kirkebygg skal vedlikeholdes og forbedres, slik at disse
  kulturskattene ikke forringes.

Bolyst

Vi vil jobbe for at
 • det blir tillatt med boligbygging der folk vil bo, og gi rom for
  utradisjonelle boløsninger.
 • det blir tilbudt attraktive boligtomter, og at det utvikles nye
  boligfelt.
 • uattraktive tomter må selges til redusert pris.