Seks grunner til å stemme Ringebu Høyre

Trygge lokalsamfunn

 • Politiet skal være mer til stede i nærmiljøet.
 • Gi lokale foreninger som bidrar til gode aktiviteter bra betingelser.
 • Kommunen skal sørge for rask og god hjelp til barn og unge som trenger det.

Kunnskap i skolen

 • Alle lærere skal få rett til etter- og videreutdanning.
 • Gi alle elever like lære- og arbeidsvilkår i våre skoler.
 • Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig.
 • Til de elever som ønsker det, skal det finnes et yrkesfaglig utdanningstilbud.

Kvalitet i omsorgen

 • Opprettholde og videreutvikle det gode rehabiliteringstilbudet.
 • Styrke rus- og psykiatritilbud omsorg.
 • Alle ansatte innen helse og omsorg skal gis mulighet og rett til etter- og videreutdanning.
 • Videreføre god eldreomsorg, styrke denne i takt med økende antall eldre.

Bedre og tryggere veier

 • Utbedre og sikre våre lokalveger.
 • Utbedre og trygge våre skoleveger.
 • Utvide gang- og sykkelveinettet i kommunen.
 • Sørge for en raskest mulig gjennomføring av ny E6.

Fremme utvikling og næring

 • Holde eiendomsskatten på et minimum, på sikt gjerne den usosiale skatten.
 • Videreutvikle våre to sentra.
 • Markedsføre næringsmuligheter i kommunen.
 • Effektivisere service og informasjon mellom kommune og innbyggere.

Større frihet og muligheter

 • Fremme kommunal selvråderett.
 • Ringebu skal være en effektiv og målrettet kommune der arbeidslyst og resultater verdsettes.
 • Være en medspiller og tilrettelegger for gründere og investorer som gjør kommunen attraktiv for disse.