Optimisme i landbruket

Landbruk er viktig for Hedmark og for distriktene og regjeringen jobber aktivt for å få til økt matproduksjon og landbruk i hele landet.

Landbruk er viktig for Hedmark og for distriktene og regjeringen jobber aktivt for å få til økt matproduksjon og landbruk i hele landet. Vi må huske at bakteppet for bare to år siden var store bekymringer i landbruket og for landbruket. Andelen leiejord var for høy, lønnsomheten for lav, kompliserte regler for blant annet samdrifter, antall bønder som gikk ut av næringen var stor, landbruksarealer gikk ned, investeringslysten gikk ned og melkekvoter ble ikke kjøpt. Dette var en utvikling som hadde vart i årevis, også med Senterpartiet i regjering.

I fjor fikk regjeringen gjennom store strukturendringer blant annet for å stimulere til heltidsbruk og økt matproduksjon. Endringene vi gjorde i fjor virker fortsatt, og kommer til å virke i mange år fremover. I tillegg ble det gjennomført 26 forenklingstiltak og det kommer 14 nye i forslaget som nå ligger på bordet. Dette ble gjort i tillegg til at bøndene fikk en eventyrlig lønnsvekst i forhold til resten av samfunnet.

Jeg vil også nevne noen av forslagene som ligger på bordet nå. Det foreslås ingen økning i kraftfôrprisen. Dette vil komme husdyrprodusentene til gode og vi må huske at husdyrproduksjon er ryggraden i distriktsjordbruket. Det er også nå, som før, foreslått at man får mer i tilskudd i distriktene for dyr og areal sammenlignet med det sentrale østlandsområdet og på Jæren.

I fjor la regjeringen om og gav mindre støtte per sau og mer betalt for å produsere kjøtt. Dette ble gjort for å øke produksjonen av lammekjøtt. Vi ser allerede nå at dette har gitt optimisme i sauenæringen og iår belønner vi produksjon av storfekjøtt noe sterkere. Siden vi importerer mye storfekjøtt er dette en viktig og riktig prioritering.

Et annet viktig grep for å styrke distriktsjordbruket og gi rom for nye nisjer er at det for andre året på rad er en historisk økning til utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Dette fordi vi ønsker å stimulere til lokalmatproduksjon, satsing på reiseliv og inn på tunet.

En annen ting vi innfører er mulighet for tilskudd for mobile slakterier. Det betyr at de vil få like rammevilkår som ordinære slakterier. Dette gir flere bønder muligheter å få utført slaktingen på gården og utvikle produkter med lokal identitet. I tillegg er det god dyrehelse i at slakteriet kommer til gårdene fremfor at alle dyrene må fraktes til slakteriet.

Selv om det ikke ser slik ut i avisene til enhver tid, så vil jeg få lov å minne om at tallenes tale er helt klare – det er ny optimisme i landbruket. I flere fylker har man allerede brukt opp årets investeringsmidler. Melkekvotene ble i fjor revet bort i alle fylker, det har knapt vært større inntektsøkning to år på rad i jordbruket. Farten på antall bønder som går ut av næringen har bremset noe opp og det samme gjelder jordbruksarealer som tas ut.

Regjeringens mål er å øke matproduksjonen og at det skal produseres mat over hele landet. Utviklingen i landbruket viste at behovet for endringer var stort, endringene som nå er gjort viser at det virker og at det er mer optimisme i landbruket og at det produseres mer trygg og god norsk mat.

Rangdi W Krogstad

Hedmark Høyre