17,7 koronamillioner fra Regjeringen gir nytt tak på Festiviteten

Nå tettes taket på Festiviteten takket være ekstraordinære midler fra Regjeringen. Foto av Festiviteten: Jan-Tore Egge

Haugesund kommune er tildelt 17,7 millioner kroner fra regjeringen for å investere i arbeidsintensive aktiviteter som sikrer arbeidsplasser gjennom koronakrisen. Det er godt nytt for lokale arbeidsplasser og kommunalt etterslep

- Vi fordeler i dag 17,7 millioner kroner til skolebygg, omsorgssentre, ny belysning, fotballbinger og ikke minst nytt tak på Festiviteten, uttrykker gruppeleder for Haugesund Høyre Harald Larssen Lønning fornøyd.

- Dette er sårt trengte midler, og vi er veldig glad for at vi kan igangsette alle disse prosjektene med en gang. Prosjektene skal ferdigstilles i løpet av året, så det vil gi høy aktivitet i næringslivet. 

Taket på Festiviteten har lenge vært i svært dårlig forfatning.

I tillegg har Høyre fått gjennomslag for å bruke 10 millioner kroner ekstra på sentrumstiltak som skal gi ytterligere investeringer i sentrum, og aktivitet i byggebransjen.

- Dette er penger som gir god effekt for lokale arbeidsplasser, reduserer kommunalt etterslep og gir et enda hyggeligere bysentrum, sier Lønning.

Alle prosjektene med midler fra regjeringen:

 1. Djupadalen, Friluftshuset - Spillvannsledning til friluftshuset, dette kom som en følge av etablering av HIL Orientering sitt nye bygg i Djupadalen. 
 2. Stavangergata - Nye fortau med ny granittkantstein, gatelys og reasfaltering (to lag, totalt 8 cm) av gata (Rogalandsgt - Spannavn) Kollektivtrase med flest busser i timen (8 stk. + skolebusser) I tillegg kommer gangtrafikken fra/til vid. Skoler. 
 3. Festiviteten - Festiviteteten har fått utarbeidet en tilstandsrapport, og en del av bygget har fått tilstandsgrad 3 som er den mest kritsiske. Festiviteten har hatt og har fremdeles flere lekkasjer. Det som må utbedres er: Bytte papp på alle takflater, nye sluker, nytt fall på deler av taket, røykluker, overlysvinduer og gesimsbeslag. Det er også tatt med kr. 300.000 i utbedring av råteskader, samt noe innvendig arbeid som følge av lekkasjene.
 4. Bjørgene omsorg - Innvendig og utvendig rehabilitering grunnet lekkasjer, bytting av vinduer , noe kledning og maling. Noe bytting av innvendige gulvflater gulvbelegg. Hygienekrav kan ikke overholdes. 
 5. Gamle Skjoldavegen - Etablere lys på eksisterende G/S- veg og kommunal veg mellom Skjoldavegen og Mosskar(Gamle Skjoldaveg). Brukes som skoleveg i den lyse årstid, ikke om vinteren pga. mangel på gatelys. Skoleskyss for elever til Danielsen skole kan utgå når vegen blir belyst og gruset. Haugaland kraft fiber ønsker å delta igrøfta.
 6. Håvåsen skole - Bytte gesims-skifte til tekking- takstein faller ned og er til fare for barn i skolegården. Taktekking etter vannlekkasje og bytting av gulv etter skaden. Tak i klasseroms fløy og garderobefløy må byttes. Det lekker fra taket ved store nedbørsmengder. Rehab av løse skiferfliser i hall.
 7. Kvalsvik friluftsbad - Reparasjon av molo/basseng - arbeid iht. beskrivelse. Forsterkning av molo med blokker samt bygging av brystvern på deler av moloen. Betongarbeider over og under vann. Bl.a. trapper til basseng, utbedring/forsterkning av molohodet. Landarealer innenfor brystvern støpes plate på terreng. Tilbakestille markdekker (gras/betongbelegg/naturstein).
 8. Haraldsvang sykjehjem - Bytting av kjernedører og nye gulv i dagligstue (hygienekrav kan ikke opprettholdes).
 9. Gina dam og friområde - Rehabilitering av dam/sideterreng: rengjøring av dam, fjering av avfall/slam samt ny demning med terskel. Planering/tilsåing av sideterreng.
 10. Lillesund skole - Rensk og slemming av fasader, sør og vest.
 11. Haraldsvang naturpark - Asfaltering av festplassen og utbedring av overvannsløsningen(grøft/sluk) Avretting/levering av asfaltdekke (tykkelse min. 6. cm.)
 12. PUH-boliger - Innvendig og utvendig rehabilitering av Øyvind Skaldaspillersveg og Stemhaugmarka. Meget dårlig tilstand på byggene.
 13. Ball-binger/løkker ved skoler - Gjelder følgende skoler; Solvang, Lillesund og Gard. Fjering av eksisternde dekke (restavfall), levering/montering av pad og kunstgras med sandifylling. Ved Gard skole må også veggene på bingen utbedres.
 14. Floravn - Einervn G/S veg - Ny belysning på G/S veg
 15. Solvang skole - Ny utebelysning - LED armaturer