Haugesund Høyres kommunebudsjett betyr noe for deg!

I alt vi i Haugesund Høyre gjør, og i alle valg vi tar, spør vi oss; ”Hva har dette å si for innbyggerne?” Her vil jeg forklare hvorfor vi mener at Haugesund Høyres budsjettforslag vil være det beste for deg.

Rådmannen la i høst frem et budsjettforslag som kan oppfattes som en blåkopi av tidligere budsjett. Det presenteres ikke nye tiltak for å få bedret driftsresultatet for å få økt egenkapital til nødvendige investeringer. Tvert om presenteres et budsjett som gjennom perioden ligger langt under et netto driftsresultat på 1,75 %, den beste indikatoren for sunn kommuneøkonomi. Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene retter ikke opp dette i sitt budsjettforslag.

Fra Høyres side kan vi være fornøyd med at rådmannen viderefører de grepene vi innførte i forrige periode og som vil få oss ut av Robeklista. Dette flyter Arbeiderpartiet og støttepartiene nå på.

Vi ønsker at bystyret skal vedta noen overordnede økonomiske handlingsregler for Haugesund kommune. Regler som må være styrende for hvilket budsjett rådmannen skal kunne legge frem, blant annet i forhold til resultatgrad.

Vi må hvert år ha et godt og troverdig budsjettforslag fra rådmannen som gjøres opp med et netto driftsresultat på over 1,75 % for å kunne tåle de naturlige, årlige svingningene i økonomien.

Dette betyr noe for deg som innbygger for at du skal kunne få jevne og gode kommunale tjenester, det være seg eldreomsorg, kulturtilbud, tilskudd til lag og foreninger, skole eller barnevern.

Høyres forslag styrker driftsresultatet og reduserer låneopptaket.

Helge Ytterøy L’Orange: Eiendommer vi trenger

Gudvin Selsås: Vi må selge for å bygge nytt

Omsorg

De som husker fjorårets budsjett vet at Høyre da foreslo færre eldre på dobbeltrom, men ble nedstemt. Nå er vi i en situasjon hvor beboere er flyttet fra Skåreheimen og Vardafjell, nødvendig oppussing av Vardafjell har startet og det er ikke praktisk mulig å få flere på enkeltrom gjennom grep i årets budsjett. Da hadde vi foreslått det. Budsjettforslagene må speile hva som er realistisk å få til.

I Haugesund Høyre er vi opptatt av at du som innbygger skal få riktig tilbud til riktig tid. Hvis en institusjon blir ditt permanente hjem så må enerom være en selvfølge. Det mente vi i fjor og det mener vi i år.

Jarle Utne-Reitan: Færre dobbeltrom (2015)

Oppvekst

Høyre går inn for å styrke skolenes driftsbudsjett trinnvis fra 2018 og styrkingen skal fordeles ut fra levekårsindikatorer i de ulike skolekretsene. Vi håper flertallspartiene vil lytte til vår erfarne skolepolitiker Egil Sundve når ny ressursmodell for grunnskolen skal behandles.

Dette innebærer at ressursene til skolene blir likere fordelt i forhold til utfordringene skolene står overfor. Det innebærer at barna i kommunen vil få likere muligheter, uavhengig av hvor i kommunen de bor.

Egil Sundve: Høyre vil styrke skolen for de som trenger det mest

Høyre reduserer investeringen til Haraldsvang skole i tråd med vedtaket i skolebruksplanen om trinnvis utbygging. Samtidig, og av samme grunn, øker vi investeringsmidlene til Skåredalen og Gard. Vi håper flertallet gjør det samme.

For deg som har elever ved Haraldsvang skole betyr det at skolen blir fullrenovert, men skolen blir ikke så stor som mange foreldre fryktet. Den får litt flere elver enn i dag og vil fremstå som moderne og ny.

For deg som har elever på Gard skole betyr Høyres forslag at det eldste brakkebygget blir byttet ut med et nytt modulbygg. I Skåredalen vil vi utvide med 5 klasserom for å ta imot den veksten vi står foran de kommende årene. 

Jarle Utne-Reitan: Bevilger dere penger til Skåredalen, Engedal?

Haugesund har ca 170 ledige barnehageplasser. Det er tett opp til en skandale å bruke 42,5 millioner kroner på å bygge ny Sagatun barnehage. Tvert imot ønsker vi å legge ned Sagatun og St. Olav for å redusere overkapasiteten som i dag truer driften av gode private og foreldreeide barnehager, men dette må ny barnehagebruksplan ta endelig stilling til.

Innbyggerne samlet sett vil nyte godt av at kommunen ikke låner 42,5 millioner til en barnehage vi ikke har behov for.

Egil Sundve: Er det nødvendig å bygge Sagatun barnehage nå?

Det er ikke nytt at Arbeiderpartiet ønsker å bygge barnehageplasser vi ikke har behov for. Vi reagerte på det også under bystyrets budsjettbehandling i fjor.

Jarle Utne-Reitan: Når noe er for godt til å være sant (2015)

Byutvikling

Det er nødvendig å selge ut Fagerheim for boligutbygging. Det er forventet en innbyggervekst på 16000 mennesker på Haugalandet de kommende 13 årene. Vi som har regionsenteret i vår kommune må tilby varierte boliger nær byen slik at nye innbyggere kan tilbys en kortreist hverdag med den boformen de ønsker.

For deg som ønsker å flytte til Haugesund, og ønsker å bo i en moderne enebolig / småhusbebyggelse, kan du få tilbud om å bo i sykkelavstand til sentrum i stedet for å måtte flytte til nabokommunen for å få den boformen du ønsker deg og dermed være avhengig av bil når du skal inn og ut fra regionsenteret.

Erling Iveland: Miljøvennlig boligbygging på Fagerheim styrker kommuneøkonomien

Høyre vil styrke utviklingen av sentrum og i vårt budsjett øker vi investeringsmidlene hvert eneste år i økonomiplanperioden. Vi satser mer og tyngre enn Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartnere. Helge Ytterøy L’Orange brenner for sentrumsutvikling og har skrevet om viktigheten av å bygge byen brostein for brostein i samarbeid med gårdeiere og næringsliv.

I Høyre tror vi innbyggerne liker å oppholde seg på indre kai. Et smykke av et uteområde som vi alle sammen elsker å vise frem til tilreisende som er på besøk. En fin by er viktig for vår stolthet og identitet. Derfor ønsker vi å ruste opp resten av byen etter samme mal som indre kai – et prosjekt hvor gårdeiere, næringsdrivende og kommune dro i samme retning.

Helge Ytterøy L’Orange: Sentrum må bygges – brostein for brostein

Helge Ytterøy L’Orange: Vis frem byens ansikter

Idrett og frivillighet

I vårt budsjett foreslår vi en gjennomgang av kommunes drift med sikte på å inngå flere samarbeidsavtaler med frivillig sektor. Avtaler hvor frivillig sektor bidrar med å produsere kommunale tjenester mot økonomisk vederlag. En vinn-vinn situasjon både for kommunen og for frivillig sektor.

Høyre ønsker en ny svømmehall, men vi ser ikke at kommunen har økonomi til å bygge denne alene. Vi har gode erfaringer med samarbeid med idrettslag og ønsker derfor at en eller flere idrettsklubber skal bygge hallen i samarbeid med kommunen. Vi har satt av 30 millioner kroner i budsjettet som kan være kommunens anleggsbidrag.

Rita Leinan: Ny svømmehall i Haugesund

Fotballbanene i idrettsparken er under press både når det gjelder kamp- og treningstider. Høyre foreslår å legge kunstgress på Rossabø og Håvåsen og en plan for videre utbygging av baner for sjuerfotball som nærmiljøanlegg i boområdene. Det vil avlaste idrettsparken og styrke nærmiljøene.

Rita Leinan: Kunstgress på Håvåsen og Rossabø

Lærlinger

Haugesund kommune stiller lærlingekrav til sine leverandører. Høyre mener at vi må gjennomgå hele kommunens organisasjon med mål om å kunne tilby lærlingekontrakt til flere og innenfor flere fag enn i dag.

Sjur Risanger: Flere lærlinger i kommunen

Oppsummert

I Høyres budsjettforslag øker vi tempoet i tomtesalget for å styrke kommuneøkonomien og styrke kommunens vekst, vi selger ut eiendom vi ikke trenger og vi skrinlegger bygging av en barnehage for å redusere låneopptaket og derigjennom styrke kommunens driftsbudsjett og netto driftsresultat.

Høyre styrker skolebudsjettet ved de skolene som har størst utfordringer – mer midler målrettet styrt til de som trenger det mest. Og vi gjør opp med et netto driftsresultat bedre enn 1,75% hvert år i økonomiplanperioden. Det vil gjøre kommunen mindre sårbar overfor naturlige økonomiske svingninger og trygger oss på vei ut av Robeklisten.

I alt vi gjør, og i alle valg vi tar, spør vi oss; ”Hva har dette å si for innbyggerne?”

Vi er sikre på at vårt budsjettforslag er det beste for innbyggerne i Haugesund. Både nåværende og fremtidige.