Høyre kritiske til gebyrøkning

I bystyret onsdag kveld fikk Arbeiderpartiet flertall for gebyrøkningen på 15% i plan- og byggesaker. Fremfor å hente inn ønsket inndekning gjennom fornying, forenkling og forbedring velger Arbeiderpartiet å sende regningen til innbyggerne. Det resulterer i kostnadsøkning på titusenvis av kroner per leilighet.

Høyre er imponert over snuoperasjonen som har skjedd i enheten siden 2016, og ser at de nå er der de skal være, med et balansert selvkostregnskap. Digitaliseringstiltakene vil gi besparelser som kan være med på å redusere gebyrene, fremfor å øke dem.

Arbeiderpartiet mener bemanningen på byggesak må styrkes for å kunne overholde lovpålagte tidsfrister, yte den service innbyggerne har forventninger om og møte fremtidens behov for digitale løsninger. Det vil derfor være nødvendig med en økning av gebyrnivå utover normal prisstigning.

Høyre er uenige, og ønsker å forklare det her:

Påstand 1: Bemanningen på byggesak må styrkes for å kunne overholde lovpålagte tidsfrister

Det gjennomsnittlige prosenttallet som viser om selvkostregnskapet er i balanse gjennom de siste fire årene viser 90% for Haugesund kommune. Det betyr at kommunen gjennom de siste fire årene har betalt 10% av kostnadene med plan- og byggesak, fremfor selvkostprinsippet. Ikke ideelt, men det er også en god forklaring som ikke har noe med gebyret å gjøre.

2016 var et utfordrende år for Enhet for Byutvikling (EBY). Det var flere saker med mye støy og en utfordrende bemanningssituasjon. Med alle utfordringene forsvant også inntektene, som hadde en nedgang på nesten 3 millioner, tilsvarende en nedgang på over 30%.

Utfordringene ble dratt inn i første del av 2017, men er nå i orden. Det betyr at selvkostregnskapet i 2017 også er påvirket av utfordringene i 2016. Likevel leverte EBY et resultat på 93% selvkost. 25% opp fra 2016.

Fjerner vi 2016 fra utregningen viser resultatet de siste årene 96%. Fjerner vi de tre problematiske månedene i starten av 2017, er vi rett under 100%.

Snuoperasjonen som er gjort i EBY de siste årene er mildt sagt imponerende. Enheten er nå i balanse, som også betyr at selvkostprinsippet nå fungerer etter hensikt.

Arbeiderpartiet mener byggesak må styrkes for å kunne overholde lovpålagte tidsfrister. Når etaten ikke overholder disse tidsfristene, viser det igjen i reduserte gebyrer. Summeringen de siste fire årene viser at tapte gebyrer grunnet ikke overholdt tidsfrist er på 1%. Hele tapet på 122.000,- i 2017 kommer fra de første tre månedene.

Kommunen har siden snuoperasjonen levert feilfrie resultater. Høyre mener derfor at lovpålagte tidsfrister ikke er et grunnlag for å øke gebyrene.

År

Utgifter

Gebyrinntekt

Tapt gebyr

Gebyret inkl. tap

Gebyr % inkl. tap

Gebyr % uten tap

2014

8273

7610


7610

92%

92%

2015

8142

8503


8503

104%

104%

2016

8276

5618

472

6090

74%

68%

2017

9718

9066

122

9188

95%

93%

SUM

34409

30797

594

31391

91%

90%

Påstand 2: Yte den service innbyggerne har forventninger om.

I 2016 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll og byggesaksbehandling. Revisor hadde en rekke anbefalinger til enheten, som nå er gjennomført. Det er gjennomført brukerundersøkelser i 2016 og 2017, og tiltakene har gitt svært positiv utvikling. Nå ligger Haugesund på eller over landsgjennomsnittet på flere av spørsmålskategoriene, og har begynt å utarbeide tiltak for å bli bedre på tingene som var mindre positive.

Før økning i gebyrsatsene, og samtidig som en omfattende snuoperasjon, har EBY levert vesentlig bedre enn tidligere på brukerundersøkelsene. 2018, som blir det første hele året etter snuoperasjonen forventes å bli enda bedre.

Høyre ser at enheten klarer å levere bedre service uten å øke gebyrene. Vi mener derfor at service ikke er et grunnlag for å øke gebyrene.

Påstand 3: Møte fremtidens behov for digitale løsninger.

Det står i saken at det er forventet at e-byggesak, plandialog og selvbetjeningsløsninger vil gi en effektiviseringsgevinst. Det blir feil å gi signaler til befolkningen om at de skal gjøre mer selv, men til en høyere pris.

Høyre er glad for at det nå er satt i gang flere prosesser for å digitalisere enheten. Dette skal gi en gevinst, og ikke være en utgift. Om det trengs en ekstra innsats over en kortere periode for å få systemene på plass er dette noe som må gå av digitaliseringsmidlene, og ikke gebyrene til søker.

Høyre mener digitalisering av enheten er en investering som vil være viktig for kommunen. Da må vi akseptere at det koster noen kroner å få på plass uten at det skal gå ut over søkerne.

En økning på 15% er derfor helt urimelig, da tallene viser at selvkostregnskapet er tilnærmet i balanse. Om arbeidsmengden er stor, og forventes å øke, vil det være mulig å øke bemanningen uten å øke gebyrene. Økes det med 15% kan gebyrsatsen bli en hvilepute. Gebyrer skal ikke være en hvilepute.

Høyre trodde vi var enige om at vi skulle satse på boligutvikling og spesielt i sentrum. Vi tror ikke økte utgifter på ti-tusener og for enkelte over 100.000 kroner står først på ønskelisten til de som velger å bygge by. Med tanke på at kvadratmeterprisen i Haugesund er som den er, så er dette penger som går direkte fra et potensielt overskudd. Gebyrøkningene kan hindre byutvikling.

Vi er alle kjent med våre unaturlige kommunegrenser. Når gebyrforskjellene er så vesentlige som de er, så kan det faktisk være med i vurderingen når en utbygger velger Norheim eller Raglamyr, Skåredalen eller Kolnes. Gebyrforskjellen kan også vise igjen på sluttprisen til innbyggerne. Målet vårt må være å redusere gebyrene, ikke øke dem.

Bare i 2017 har nye krav som utvendig el-skap og fjerning av anleggsmidler gitt boligene en prisøkning på 50.000,-. Strengere krav til avfallsløsninger vil igjen gi økte kostnader.

Med gebyrøkningen for frikjøp av parkeringsplass kan vi nå stå 28 år i parkeringshuset for samme prisen. 15% er en økning på nesten fire år.

En tremannsbolig rett utenfor sone 1 vil i frikjøp av parkeringskrav og manglende uteoppholdsareal betale 24.000,- mer per bolig med denne gebyrøkningen.

Et nytt leilighetsbygg på 10 boenheter vil betale 120.000,- mer med gebyrøkning. Samme gebyr på Karmøy er over 100.000,- billigere.

15% økning er vesentlig. Det er vesentlig for byutviklingen vår. Det er vesentlig for attraktiviteten til Haugesund. Vi er tilnærmet  selvfinansiering nå som vi er back on track. Har vi det travelt, kan vi ansette flere uten å øke gebyrene.

Høyre sier derfor nei til å godkjenne Gebyrregulativet for enhet for byutvikling

Høyre mener:

  • Vi sier nei til økning på 15%.

  • Be rådmannen få på plass ebyggesak så raskt som mulig.

  • Forenkle, fornye og forbedre prosessene i Enhet for byutvikling for å holde selvkostregnskapet i balanse.

  • Ha som mål å redusere gebyrene.

  • Legge planer på anbud for å holde ønsket fremdriftsplan.

Samsvarsmatrise – Gebyrregulativ – Byggesak

Minstegebyret M kr 1.840,-

Kommune

Enebolig

200 m2 BRA

Nybygg leilighetsbygg 10 boenheter

1500 m2 BRA

Garasje 50 m2

Næringsbygg butikk 5000 m2

Næringsbygg kontor

20 000 m2

Bruksendring næringsbygg til bolig 1500 m2 og 10 boenheter

Tilbygg 100 m2

Vesentlige terrengendringer

Bruksendring fra næring til hybelhus 15 hybler 500 m2

Haugesund 2018

25.760

187.680

7.360

165.600

441.600

147.200

14.720

3.680-11.040

220.800

Haugesund 2017

22.400

67.200

6.400

144.000

384.000

128.000

12.800

3.200-9.600

192.000

Porsgrunn

2018

22.000

105.000

5.050

182600

632600

77600

22100

5.050

43900

Arendal

2018

30.213

+ 98kr/m2 som overstiger 200m2

59.150 + 12 kr/m2 som overstiger 1000m2

14337

107100

287150

32575

20482

22006

Sandnes 2017

24.000

149.000 – 250.000 Avh. av tiltakskl.

4.200

64.900 – 252.000

Avh. av tiltakskl.

64.900 – 249.000

Avh. av tiltakskl.

122.000

7.200 – 12.200

3.800 – 7.800

183.000

Karmøy 2017

8.680

82.850

2.800

36.400

36.400

82.850

4.320

6.150

32.250

Bergen 2017

20.140

174.900

8.930

265.000

1.060.000

174.900

12.240

12.600

243.800

Ålesund

19.800

79.300

5.780

208.800

764.800

62 250

11.560

5.780-14.450

40.500

*Etter tiltaksklasse – ikke m2


Kommune

Plankrav

Disp. fra reguleringsplan

Haugesund 2018

3.680-14.720

Avhengig av om tiltaket berører andre myndigheter og i hvilken grad dispensasjonen krever vurdering.

Vi har ikke lenger de enkleste dispensasjonene som kostet 1M, da disse etter ny kommuneplan er tillatt uten disp..

3.680-14.720

Avhengig av om tiltaket berører andre myndigheter og i hvilken grad dispensasjonen krever vurdering.

Vi har ikke lenger de enkleste dispensasjonene som kostet 1M, da disse etter ny kommuneplan er tillatt uten disp.

Haugesund 2017

3.200- 12.800

.

3.200- 12.800

Porsgrunn

2018

8.000

8.000

Arendal

2018

4.536

3.402 – 7.938

Sandnes 2017

16.200

4.200-16.200

Karmøy 2017

6.150-8.200

6.150-8.200

Bergen 2017

16.190

16.190

Ålesund 2017

2.890

2.890