Utdanningsbyen Haugesund

Helge Ytterøy L'orange

All erfaring viser at regionssentre med sterke utdanningsinstitusjoner og muligheter for høyere utdanning oppleves som mer attraktive og lettere får en underskog av næringsklynger og gründere. Derfor er Haugesund heldige som har både mange videregående skoler og et høyskolemiljø med ambisjoner gjennom HVL.

Dette kan vi gjøre på flere måter og gjennom ulike virkemidler.

En bedre offentlig skole: Den selvfølgelige starten er å gjøre våre egne skoler til de beste i landet. Høyre satser sterkt på tidlig innsats, nettopp for å gi alle våre barn individuelt tilpasset og god undervisning. På den måten kan vi bedre våre elevers resultater og muligheter.

Forebygging av skolefrafall og tidliginnsats må jobbes med helt fra 1. klasse. Skolene må se elevene, og iverksette individuell tilpasning umiddelbart dersom de ser noen sakker av sett opp mot kravene som kompetansemålene som settes i Kunnskapsløftet.

Høyre har også ambisjoner for våre videregående skoler. Vi har svært gode fagmiljøer innen ulike fagområder. Jeg er fristet til å kalle Skeisvang et «Toppkulturgymnas» akkurat som vi på et annet felt har toppidrettsgymnas. For Høyre er det avgjørende at vi også bygger «toppgymnas» på andre og viktige områder.

Derfor har vi programfestet at vi vil videreutvikle Karmsund Videregående skole og fagskolen på samme sted som del av et senter for maritime utdanninger i tett samarbeid med relevante næringer og utdanningsinstitusjoner. Skal vi forbli Norges maritime hovedstad må vi hele tiden bygge ut og forsterke våre maritime fagmiljøer. Å gjøre Karmsund videregående til landsledende i maritime fag er et viktig virkemiddel i så henseende.

Regionale tilbud styrker kompetansebyen. Haugesund må også være aktive og pågående for å trekke til seg mulige regionale undervisningstilbud som kvalitetsmessig tilfredsstiller nasjonale krav. Det handler om å styrke byen som utdanningssenter også utover det kommunale og fylkeskommunale tilbudet.

Med solid støtte fra det daværende borgerlige politiske flertallet fant man løsninger som medførte at Danielsen ungdomsskole, et regionalt skoletilbud, fant plass og muligheter i Skårerdalen. Skolen har heldigvis fått tillatelse til å forbli der i inntil 5 år. Høyre er, og vil være garantist for at Danielsen får utvikle sitt skoletilbud i regionbyen Haugesund.

Får vi hånden på rattet etter valget, vil vi legge stor vekt på arbeidet med å finne en varig løsning for denne skolen innenfor byens grenser.

Regionen har i denne perioden fått et tilskudd og et nytt videregående skoletilbud: Kristen Videregående. Høyre ønsker dette velkommen, og skulle gjerne sett at KVH hadde funnet rom i Haugesund.

Faktisk var skolen interessert i ledige lokaler i et tomt bygg på Raglamyr, i gangavstand fra hovedbussstoppet der. Hadde vi hatt hånden på rattet, ville vi tatt politisk initiativ for å finne en løsning som gjorde at skolen kunne ta i bruk allerede eksisterende bygg og infrastruktur i Haugesund.

Det politiske flertallet i byen, #Trafikklyskoalisjonen styrt av AP, forholdt seg helt i ro og lot den administrative avvisningen stå. Dermed bygges nå et helt nytt bygg og ny infrastruktur et sted på Norheim med dårligere kollektivdekning enn Raglamyr. Det er både et negativt signal fra regionbyen Haugesund og dårlig miljøpolitikk.

Høyre har hele veien vært positive til HTGs ønske om utvidelser av tilbudet ved skolen. Vi er utrolig glade for at Utdanningsdirektoratet overprøvde det politiske flertallet, med AP i spissen, som mener at kombinasjonen ungdomsskole og idrett ikke er et tilbud vi trenger i Haugesund. I Høyre mener vi et skoletilbud med ekstra fokus på idrett vil styrke skoletilbudet og styrke Haugesund som regionalt utdanningssenter.

Under Høyreledet borgerlig styre fikk vi etablert en internasjonal skole i Haugesund. Vi har et lite, men viktig internasjonalt miljø i byen.

Det å sikre et skoletilbud for barnefamilier fra andre land som bor her midlertidig eller permanent, og å kunne gi regionens barn et engelskspråklig undervisningstilbud er en styrke for byen. Vi er glad for at skolen fant egnede midlertidige lokaler på Torvastad når Haugesund ikke hadde lokaler å stille opp med. Fleksibilitet og samarbeid for å sikre midlertidige lokaler i Haugesund burde vært mulig, enten i kommunal regi eller gjennom samarbeid med private.

Høyskolen må utvikles: HVL har et godt og sterk fagmiljø i Haugesund. Det er avgjørende at byen i tett samspill med ledelsen på Campusen og næringslivet ser muligheter, og sammen jobber for å styrke eksisterende fagmiljøer og sikrer utbygging av nye studieplasser. Vi må jobbe for å styrke de maritime linjene i kombinasjon med utvikling av studietilbud innen teknologi.

Etablering av flere kortere poenggivende kurs kan også bidra til omstilling og være avgjørende for at haugalendinger får bedre mulighet til å lære hele livet.

Så må også byen se hvordan den kan legge til rette og bidra på ulike andre måter for å styrke høyskolen. Byen har en viktig funksjon som reguleringsmyndighet. Det betyr at vi i enkelte sammenhenger kanskje må prioritere ned andre målsettinger for å vise smidighet og vilje for raskt å legge til rette for høyskolens behov.

Regionbyen må også være utdanningsbyen!