Sjef i eget liv: Et løft for eldre som bor hjemme

Kjersti Skogland Urrang (foto: Harald Ellingsen, Rogaland Høyre)

De fleste 80- og 90 åringer bor hjemme, og ikke på sykehjem. Eldre som bor hjemme bør oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. En stor del av våre eldre er friskere og raskere enn det som var vanlig tidligere. De har aktive liv, men får likevel etter hvert behov for hjelp. Mange av tilbudene kommunen gir til eldre med hjelpebehov er bra, men det er også mye som ikke er så bra. Vi har mer å gå på!

Høyre lanserer nå et løft for eldre som bor hjemme, med tiltak for trygghet, kvalitet i tjenestene, trivsel og mot ensomhet.

Tiltak for trygghet:
Det å være trygg kan være å bli sett, være omgitt av mennesker som bryr seg, eller vite at hjelpen kommer når man får behov for det. 
Trygg og enkel transport – Eldre skal oppleve at det er enkelt og trygt å reise til og fra aktiviteter i et innholdsrikt liv. Dette skal sikres gjennom gode kommunale transporttilbud i samarbeid med private tilbydere og frivillige.
Hjelp til småoppdrag
Mange hjemmeboende eldre synes det er ubehagelig når for eksempel hagen ikke blir tatt godt nok vare på. Det finnes det friske eldre og unge som ønsker å stille opp frivillig for å hjelpe. Dette må organiseres på en måte som er lett å bruke for de eldre, slik at de kan få hjelp til småoppdrag i og rundt hjemmet. I tillegg tilbyr også VTA-bedrifter som UniK hjelp til hagearbeid og lignende oppgaver.

Velferdsteknologi er frihetsteknologi
Velferdsteknologi gjør det mulig for eldre å være mer selvstendige mellom besøkene fra hjemmetjenesten. Høyre i regjering har etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vi vil at flere tar i bruk løsninger som trygghetsalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låser og digital avstandsoppfølging. Velferdsteknologi vil kunne øke effektiviteten, og gi ansatte mer tid til å følge opp den enkeltes sosiale behov.

Et demensvennlig samfunn
Selv om mange eldre som bor hjemme er friske og raske, får noen også demens med alderen. Mange eldre med demens kan likevel bo hjemme. Det krever en mer demensvennlig by. Det betyr at for eksempel taxisjåfører, butikkpersonell og apotekansatte har noe kunnskap om demens. En ressurs her kan være Haugaland Demensforening, som har som målsetting å spre informasjon og kunnskap om sykdommen demens.

Tiltak mot ensomhet
Mange eldre er ensomme. Eldre som bor hjemme kan være spesielt utsatt. Fellesskap er viktig, og det sosiale har en enorm verdi. Haugesund Høyre vil legge til rette for at kommunen, frivillige og private aktører kan samarbeide om å lage sosiale tilbud.

Aktivitetstilbud
Eldre bør få bruke kommunens idretts- og kulturanlegg på dagtid minst en dag i uken. Dette kan kombineres med kulturtilbud og tilbud om mat og felles måltider. Tilbudet kan drives av frivillige lag og organisasjoner. For eksempel har Haugesund Turnforening et tilpasset mosjonstilbud for eldre to formiddager i uken, etterfulgt av sosialt samvær med kaffe og litt å bite i for dem som ønsker. Flere andre frivillige organisasjoner tilbyr lignende opplegg. Med god informasjon om slike tilbud og et godt transporttilbud, kan flere delta.

Andre sosiale tilbud kan være å tilby handlehjelp, bowling, datakurs, organiserte turgrupper, lesesirkler, – mulighetene er mange.

Vi må jobbe mer sammen med de frivillige kreftene i kommunen. Derfor vil vi at kommunen lager en egen plan for samarbeidet med dem som stiller opp. Dermed kan frivillige ta ansvar for faste, felles aktiviteter gjennom uken.

Haugesund Høyre vil støtte opp om og videreutvikle Frisklivssentralen og seniorsenteret på Havnaberg.

Hverdagsrehabilitering
Etter sykdom eller skade, kan man oppleve å ikke klare like mange ting som før. Tidligere var svaret å gi hjelp som kompenserer for tapet av funksjonsevne. Vi mener at tilbud om hverdagsrehabilitering er viktig. Sammen med den eldre ser man om det er mulig å trene opp igjen evnen til å løse praktiske gjøremål selv.
Forebyggende hjemmebesøk
Høyre vil tilby forebyggende hjemmebesøk for at flere skal kunne bo hjemme lenger. På et forebyggende hjemmebesøk kan man snakke om for eksempel brannsikkerhet, snublekanter og andre ting som kan bli et hinder for å bo hjemme.


Oppfølgingsteam

Mange opplever at behandlingen blir oppstykket og delt når de har mange og sammensatte hjelpebehov. Derfor mener vi at kommunen må etablere egne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bor hjemme får bedre og mer koordinerte tjenester.


Disse tiltakene, og mange flere, utgjør Høyres kvalitetsreform for eldre – Leve hele livet, som er én av våre fire viktigste saker i kommunevalget. Bruk din stemme og gi oss mulighet til å jobbe frem de gode løsningene!