Politikk

Haugesund Høyre ønsker en balansert kommuneøkonomi som leverer overskudd. Da må vi finne smartere måter å arbeide på slik at vi kan levere tjenester av høy kvalitet på en mer effektiv måte. Innbyggerne i Haugesund fortjener en effektivt organisert kommune med fremtidsrettede løsninger som forvalter våre felles goder på best mulig måte.

Våre hjertesaker

Tidlig innsats

I 2020 kommer det nye fagplaner i alle skolefag, og elevene har fått hvert sitt digitale hjelpemiddel. Dette gjør at Haugesund må tenke nytt på skolefeltet. Vi må sikre mer tilrettelagt opplæring, tidlig innsats for de med utfordringer og et større fokus på skriving, regning og lesing.

Leve hele livet

Antall eldre i Haugesund vil øke drastisk de neste årene. Eldre er en ressurs, og vi ønsker å legge til rette for at de med hjelpebehov kan leve så selvstendige liv som mulig. Vi vil sørge for at alle eldre lever gode liv - hele livet.

Lavutslippssamfunnet

Det grønne skiftet gir oss muligheten til å utvikle ny teknologi og skape nye jobber og grønn vekst på Haugalandet. Høyre vil bruke markedet i miljøets tjeneste. Vi skal skape Lavutslippssamfunnet 2050, kutte utslipp og skape et samfunn der det lønner seg å velge miljøvennlig.

HGSD 2.0

Haugesund skal vinne på digitalisering. Vi skal bli best på å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle folks hverdag, skape nye jobber og sikre gode kommunale tjenester. 

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Skole

Høyre vil gi barna våre trygge rammer og nødvendige ferdigheter for å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner.

Det er mye som er bra i Haugesundskolen, men vi har fortsatt uløste utfordringer. Mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, særlig gutter, og vi ser store forskjeller mellom skolene. Vårt mål er at elevene skal lære mer på skolen, og at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Alle elever skal ha like muligheter, uavhengig av skole og utgangspunkt.

Høyre vil ta i bruk digitale læremidler som kan bidra til en mer tilpasset undervisning, mindre skolebyråkrati og en enklere hverdag for elever, lærerer og skoleledere. Digitale hjelpemidler vil også bidra til at langtidssyke elever og elever med funksjonsnedsettelse lettere kan gjennomføre skoleløpet på normert tid.

Gode lærere og skoleledere
Læreren er en kunnskapsarbeider, og kvaliteten på undervisningen er avhengig av lærerkollegiets motivasjon og faglige kompetanse. Skolen må derfor drives frem av faglig sterke lærere og rektorer.

Tidlig innsats-reform

Høyre vil innføre tidlig innsats i Haugesundsskolen med tettere oppfølging og tilrettelagt undervisning. Gjennom bedre kvalitet på den ordinære undervisningen og styrket klasseledelse, vil behovet for spesialundervisning reduseres. Elever som har behov for ekstra oppfølging skal få den hjelpen de trenger så tidlig som mulig.

Skolehelsetjeneste

En styrket skolehelsetjeneste og bedre samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for elever som sliter. Gjennom en tilstedeværende skolehelsetjeneste vil vi hjelpe elever som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager.

Haugesund Høyre vil:

Legge til rette for at elever som strever på skolen skal sees og følges opp så tidlig som mulig i skoleløpet. Høyre vil iverksette en tidlig innsats-reform som skal gi en tydelig strategi med målbare kriterier for ansatte og elever ved å:

Gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning

Gi tilpasset undervisning til hver enkelt elev

Sikre at spesialundervisningen settes inn tidlig i skoleløpet

Sikre nødvendige tiltak for at elever behersker lesing i løpet av andreklasse.

Innføre forebyggende tiltak for å redusere rusproblematikken i skolen.

Legge til rette for at elever som har høyt sykefravær over korte eller lengre perioder kan følge undervisningen ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Sørge for at alle elever, lærere og foresatte får nødvendig opplæring i digitale verktøy for å øke læringsutbyttet.

Benytte spesialpedagoger som veiledere i klasserommene.

Som hovedregel benytte faglærte i all spesialundervisning.

Sørge for å få på plass digitale verktøy som muliggjør tettere oppfølging og kommunikasjon mellom foreldre og skole.

Øke elevenes motivasjon og forståelse for hva pensum kan brukes til i praksis gjennom tettere kontakt med yrkeslivet.

Gi elever utfordringer tilpasset sitt nivå, ved eksempelvis å tilby fag fra høyere alderstrinn.

Gjennomføre lærerløftet med videreutdanning av lærere innen 2025.

Sikre en nødvendig etter- og videreutdanningsstrategi med mål om at alle lærerne har fordypning i fagene de underviser i.

Sette krav til formell kompetanse for alle rådgivere i Haugesundskolen.

Sikre at alle ansatte i barnehage og skole har kompetanse om forebygging, avdekking og bekjempelse av mobbing, med særskilt fokus på digital mobbing og utestengelse.

Opprette psykologtilbud på ungdomsskolene og ansette flere helsesykepleiere.

Tilrettelegge for økt tilgang til elevtjenester på digitale flater, som digital skolehelsetjeneste og skolepsykolog.

Ha nulltoleranse mot mobbing og en nullvisjon mot ensomhet i skolen.

Sikre at lærerne har nødvendig opplæring i faresignalene ved psykisk sykdom og være i stand til å gripe inn tidlig ved tegn på selvskading, spiseforstyrrelser og annen bekymringsfull adferd.

Tilby elever som mangler vitnemål muligheten til å ta opp fag før de begynner på videregående skole.

Tilby leksehjelp, og se på muligheten for å tilby fjernhjelp via digitale løsninger.

Ha en transparent skolesektor med full åpenhet om resultater på skolenivå.

Sette en standard for den fysiske utformingen av Haugesundskolen, der elever, lærere og skoleledelse på alle skoler sikres arbeidsforhold som står i forhold til ambisjonene for Haugesundskolen.

Sikre oppdatert kompetanse innen LHBTIQ+-relaterte temaer og utfordringer gjennom jevnlig tilbud om kurs for ansatte i barnehage, grunnskole, skolehelsetjenesten og andre i førstelinjetjenesten som møter unge.

Opprettholde 1.-10. klasse i Skåredalen og på Røvær.

Bygge ny Haraldsvang skole.

Barnehagen - en god start på livet

Barnehagen skal gi barn trygge rammer og nødvendige ferdigheter for å kunne klare seg resten av livet. Vi vil at barn skal leke, lære og være trygge i barnehagen.

Barnehagen er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering for barn. En god barnehage er trygg, gir stort rom for lek og moro, samtidig som den stimulerer sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og læring. Den frie leken er viktig, og for Høyre er det ingen motsetning mellom lek og læring.

Det viktigste i barnehagen er innholdet og kvaliteten på tilbudet. Barnehagene må ha tilstrekkelig med barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte. Det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll. Samtidig vil Høyre stille krav til et godt pedagogisk arbeid, og særlig legge vekt på barnas språkutvikling.

Høyre vil at alle barnehager skal ha en bevisst strategi for å sørge for læring på barns premisser i barnehagen.

Haugesund Høyre vil:

Gå fra to barnehageopptak i året til kontinuerlig barnehageopptak.

Tilby etter- og videreutdanning for å øke kompetansen hos ansatte og ledere i barnehagene.

Involvere barna og foreldrene for å skape en enda bedre barnehage gjennom brukerundersøkelser og kvalitetsindikatorer.

Satse på læring gjennom lek i barnehagen for å stimulere til barns sosiale utvikling og sørge for at de har gode språkferdigheter når de begynner på skolen.

Få på plass en arena for erfaringsutveksling i skole og barnehage der ansatte kan lære av hverandre.

Innføre rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt.

Arbeide for å øke graden av deltakelse i barnehage blant barn med innvandrerbakgrunn.

Pensjonisttilværelsen

Det hevdes at de lykkeligste menneskene er i alderen 62 til 74 år. Haugesund Høyre har ambisjoner om å forlenge denne gode tiden, og gi eldre muligheten til å leve frie og selvstendige liv, uavhengig av alder og hjelpebehov. Høyre ønsker at vi skal leve hele livet.

Livet på sykehjem

Kvaliteten på tjenestene varierer i Haugesund kommune, og det er ofte de grunnleggende behovene som svikter. Det gjør siste del av livet vanskelig å mestre for mange. Høyre ønsker å forbedre det viktigste i eldreomsorgen der måltider, helsehjelp, aktivitet og fellesskap er nøkkelord. Livet på sykehjem skal i størst mulig grad tilpasses den enkelte.

Aktiv og verdig alderdom

Eldrepolitikken er et område som krever nye bærekraftige løsninger. Høyre vil skape og videreutvikle møteplasser for eldre med gode aktivitetstilbud. Eldre skal føle seg trygge, få hjelp til selvhjelp og tilbud om god mat i et tilpasset hjem.

Haugesund Høyre vil:

Følge opp Regjeringen Solberg sin leve hele livet-reform med tiltak som morgendagens eldre vil etterspørre, og som forbedrer det viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet, fellesskap og sammenheng i tjenestene.

Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos eldre over 75 år som ikke mottar tjenester fra kommunen.

Ta i bruk velferdsteknologi som gir brukerne større trygghet, frihet og en mer aktiv alderdom.

Vurdere incentivordninger for kjøp av velferdsteknologi til hjemmeboende som ikke mottar tjenester fra kommunen.

Bruke hverdagsrehabilitering og forebygging i større grad slik at eldre er stand til å klare seg selv og mestre egne liv.

Legge til rette for en aktiv alderdom gjennom sosiale møteplasser og aktiviteter i samarbeid med frivilligheten.

Opprette et tilbud som skal veilede innbyggerne til å ta vare på egen helse, samt være en kunnskapsbank for fremtidens helsetjenester.

Sørge for at brukerne av velferdstjenester har friheten til å velge hvem som skal yte tjenesten. Tilbudet skal kvalitetssikres gjennom målbare kriterier, underlagt kommunens tilsyn.

Legge til grunn en nullvisjon mot ensomhet, med mål om minst én aktivitet og én venn.

Sørge for et tilbud som avlaster pårørende i hverdag og helg.

Utvikle fremtidens eldreomsorg i samarbeid med private og ideelle aktører ved hjelp av innovative offentlige anskaffelser og partnerskap.

Se på mulighetene for å forbedre eldreomsorgen ved hjelp av pakkeforløp for eldre.

Kartlegge interessene til pasientene og ansatte på sykehjem for en mer aktiv og tilpasset alderdom.

Tilby minst én times aktivitet hver dag på sykehjem.

Sikre eldreboliger tett på sentrum.

Være positive til private og selveide løsninger for tilrettelagte boliger, med innslag av kommunal hjelp.

Sikre ergoterapi, fysioterapi og psykologtilbud i eldreomsorgen.

Innføre opplæring i hverdagsmestring som en del av hjemmetjenesten.

Utvikle helsetjenestene som leveres av kommunen sammen med pasienter og pårørende.

Sørge for at middagen på sykehjem gis på riktig tidspunkt, og at det serveres god og næringsrik mat.

Etablere prosjekt «spisevaner» for å skape flere arenaer der eldre kan spise sammen med andre.

Undersøke behovet for et tilbud til eldre LHBTIQ+-personer.

Støtte opp om og videreutvikle Frisklivssentralen og seniorsenteret på Havnaberg.

Alle i jobb

Den viktigste velferden er å ha en jobb å gå til. Høyre vil ha et inkluderende, omstillingsdyktig og likestilt arbeidsliv for å gi flere muligheten til å arbeide. Derfor vil vi kvalifisere flere til jobb ved å gi dem en ny sjanse i arbeidslivet, med mål om færre på passive stønader.

Digitaliseringen og utviklingen i olje- og gassnæringen vil påvirke mange arbeidsplasser på Haugalandet. Kommunen må derfor i enda større grad legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i privat sektor, og gi ansatte handlingsrom til å omstille seg gjennom utdanning. Personer med nedsatt funksjonsevne må gis tilrettelagte muligheter slik at de kan delta aktivt i arbeidslivet. 

Høyre vil slå ned på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping for å sikre et arbeidsliv med like konkurransevilkår.

Haugesund Høyre vil:

At 5% av alle ansettelser i kommunen skal være ubrukte ressurser som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet.

Gi et arbeidsrettet tilbud til alle arbeidssøkere under 30 år i løpet av åtte uker.

Arbeide for at NAV i større grad bruker lønnstilskudd for å få folk tilbake i arbeid.

Jobbe aktivt for å rekruttere og tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.

Innføre Jobbresept eller tilsvarende, med tett oppfølging over flere år slik at de som sliter psykisk eller med rusproblemer skal komme seg i arbeid.

Sørge for at det finnes tilbud om arbeidsutprøving i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV og attføringsbedriftene.

Bruke lavterskelorganisasjoner aktivt for å få unge i jobb.

Integrering

Høyres integreringspolitikk bygger på arbeid, ansvar og felles norske verdier som demokrati, tillit, likestilling og likeverd. Vi har ansvar for å gi dem som kommer til Haugesund et best mulig utgangspunkt for å etablere et nytt liv.

Arbeid og gode norskkunnskaper er grunnleggende forutsetninger for å skape tilhørighet, felleskap, forankring og nettverk. Vellykket integreringsarbeid forutsetter derfor at norskopplæring og yrkesrettet veiledning kommer i gang tidlig. Idretten og kulturlivet vil også være viktige bidragsytere for å lykkes i dette arbeidet.

Haugesund Høyre vil:

Bruke idrettslag, kulturtilbud og andre fritidstilbud aktivt som integreringsarena.

Kombinere språkopplæring med arbeidsutprøving i en tidlig fase av introduksjonsprogrammet.

Sikre god boligspredning som en del av integreringen.

Etablere veiledningskurs for religiøse ledere om demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Følge opp arbeidet mot hatytringer og hatkriminalitet i lokalsamfunnet.

Etablere praksisplasser for innvandrere i regi av Haugesund kommune.

Tilby raskere progresjon i introduksjonsordningen for de som har potensialet til det.

Legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i det organiserte kultur- og idrettstilbudet.

Godkjenne språkopplæring i regi av andre aktører på lik linje med voksenopplæringen.

Sikre at alle barn kan norsk før de begynner på skolen.

Legge til rette for at flyktninger og innvandrere får møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer deres interesser.

Inkludering

Alle i Haugesund skal ha like muligheter og rettigheter uavhengig av psykisk helse, sosial bakgrunn, kjønn, seksuell orientering og etnisitet.

Haugesund Høyre vil:

Vurdere et pilotprosjekt med fritt brukervalg innen rus og psykiatrisk hjemmetjeneste.

Ha bedre ettervern for mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser blant annet ved å drive boveiledning i større grad.

Sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og på sosiale og faglige arenaer gjennom ALLEMED-arbeidet.

Sørge for at det finnes lavterskeltilbud for unge som sliter psykisk i samarbeid med relevante organisasjoner.

Fange opp ungdom som er i fare for å falle utenfor skole og samfunnsliv med satsinger som #meigjengen-prosjektet til Røde Kors eller tilsvarende lavterskeltilbud.

Styrke de sosiale entreprenørenes muligheter til å delta i velferdsarbeidet.

Kultur

Kultur er en samfunnsbyggende kraft. Målet er et kulturliv hvor et mangfold av aktører gir varierte opplevelser til flest mulig. Hovedmålet er sterke kulturinstitusjoner, økt mangfold av aktører og god talentutvikling. Det er viktig å stimulere til kunst og kultur på høyt nivå for å motivere til interesse på amatør- og grasrotnivå.

Kunst- og kulturlivet er ofte prosjektbasert og preges av stramme økonomiske rammer. For å kunne utløse økt finansiering er det behov for en mer helhetlig og samlet innsats i Haugesund. Dette gjelder både internt i kommunen, mellom kunst- og kulturfeltene og mellom kommunen og aktørene. Vi må derfor få på plass en kulturplan som kommunens strategiske og praktiske verktøy i dette arbeidet.

Haugesund Høyre vil:

Prioritere kulturtilbud rettet mot barn og unge gjennom blant annet et godt kulturskoletilbud.

Legge til rette for at skoler som ønsker det skal få skape egne kulturprosjekter, med elevene som utøvere.

Tilrettelegge for frivegger til grafittikunst.

Videreutvikle folkebibliotekets rolle som kunnskapsinstitusjon, kulturformidler og møteplass.

Få på plass en kulturplan som sikrer økt finansiering og en mer helhetlig og samlet innsats for kulturfeltet.

Kulturisme

Kulturisme er kulturaktiviteter der arrangementer, naturen eller konkrete aktiviteter skaper begeistring - også utenfor byen.

Reiseliv er et stort vekstområde hvor gode arrangementer og opplevelser vil kunne generere ytterligere turisme, og derved skape nye arbeidsplasser. Et lokalsamfunn med store og sterke kulturpilarer vil i tillegg gi ytterligere tilhørighet og stimulere innbyggere til å bli boende i Haugesund.

Haugesund Høyre vil:

Videreutvikle Den norske Filmfestivalen og Sildajazz.

Støtte opp om eksisterende og nye festivaler, og gjøre det enklere for festivaler og andre kulturtilbud å bruke byens offentlige rom.

Legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet.

Arbeide for en regional arrangementsstrategi for regionen.

Støtte opp om digitaliseringen av byens rike skipsfartshistorie.

Videreutvikle museumskvartalet i sentrum.

Sørge for god skilting av veier og attraksjoner slik at det er enkelt å være turist i Haugesund.

Se på mulighetene for å opparbeide Vardafjellet og historien rundt bunkersene som en attraksjon og utsiktspunkt.

Utvikle kyststien videre fra Kvalsvik mot Hagland.

Skape en turistattraksjon av høy nasjonal kvalitet på Vibrandsøy i samarbeid med Stiftelsen Indre Kai og andre organisasjoner.

Sikre Tonjer fyr som en turistattraksjon i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Se på potensialet rundt Røvær som turistattraksjon i samarbeid med øysamfunnet.

Bli et naturlig startpunkt for turen til Hardanger og Trolltunga.

Jobbe for at Haugesund skal bli snuhavn for Hurtigruta.

Idrett og frivillighet

Høyre vil bygge opp under den frivillige innsatsen og sikre gode rammevilkår for idretten. Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering.

Frivillighet skaper lokalt engasjement og fellesskap. Gjennom frivillighet oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse i frivilligheten.

Haugesund Høyre vil:

Bygge ny flerbrukshall i idrettsparken.

Videreutvikle Haugesund Idrettspark til et unikt anlegg i nasjonal sammenheng.

Fortsette å bidra med gratis tomt til idrettslag og andre frivillige organisasjoner som vil bygge og drive egne anlegg.

Sikre frivilligheten enkel tilgang til kommunens lokaler når de ikke er i bruk.

Opprette Aktivitetsguide som en del av ALLEMED-satsingen.

Ha som mål å gjøre om alle eksisterende grusbaner til kunstgressanlegg.

Videreutvikle lavterskeltilbudet for rusavhengige, psykisk syke, demente, utviklingshemmede og andre sammen med frivilligheten.

Tilrettelegge for fritidsaktiviteter for ungdom i helger og ferier i samarbeid med bydelshusene og frivillige organisasjoner.

Bruke frivillige lag og organisasjoner til vedlikehold og utvikling av friluftsområder.

Være en støttespiller for de som ønsker å drive med sosialt entreprenørskap.

Sikre at NAV og helsetjenestene informerer om frivillige tilbud til personer som har behov for å inkluderes i sosiale aktiviteter.

Stimulere til fysisk aktivitet for eldre i samarbeid med idretten og frivilligheten.

I større grad benytte de frivillige organisasjonene som høringsinstanser.

Vekstmuligheter

De siste fire årene har befolkningsveksten stoppet opp i Haugesund. Dette svekker næringslivet i regionen og posisjonen vår på Vestlandet. Høyre skal snu trenden, og igjen skape vekst.

Vårt mål er å styrke byens posisjon som regionsenter, og tilrettelegge for nye arbeidsplasser og sterkere befolkningsvekst. Vi skal på ny bli en ja-kommune som ser løsninger fremfor problemer.

Høyre ønsker å utvikle Fagerheim og Flotmyr som to nye attraktive bydeler. Bydelene vil være positive bidragsytere til å få opp veksten i befolkningen, og tilby moderne og fremtidsrettede boligløsninger. Høyre ønsker alle velkomne til Haugesund, og skal til enhver tid tilby eneboligtomter og andre boligtyper i kommunen slik at innbyggerne selv kan velge.

Haugesund Høyre vil:

Aktivt bidra til økt næringsaktivitet og flere arbeidsplasser i privat sektor, gjennom åvære en ja-kommune.

Utarbeide planverk som viser vilje til økt satsing og forutsigbarhet for næringslivet.

Gå i dialog med handelsnæringen for å finne en løsning som styrker Haugesund sentrum og Raglamyr som handelsområde.

Utvikle og selge større kommunale bolig- og næringsområder i samarbeid med utbyggere.

Tilby tomter for eneboliger.

Bygge ut Fagerheim og Flotmyr som nye bydeler.

Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig ved å bruke den boligsosiale modellen leie-før-eie.

Være proaktive overfor offentlige arbeidsplasser som flyttes ut fra Oslo-området.

Sette krav til flerfunksjonelle bygg med høy arkitektonisk verdi i større kommunale byggeprosjekter.

Sentrum

Haugesund må ha en proaktiv holdning til videreutviklingen av sentrum. Vi ønsker at denne delen av byen skal være et sted innbyggerne ønsker å oppholde seg, med gode byrom og et rikt kulturtilbud.

Høyre vil videreutvikle sentrum innenfra og ut, og akseptere fornyelse av hele kvartaler for å skape attraktive boliger og arbeidsplasser som kan få fart på sentrumsutviklingen.

Fra gågate til væregate

Haugesund Høyre ønsker å oppgradere gågaten til en væregate – en gate hvor man ønsker å være, og som gjør at flere oppholder seg i sentrum. Gaten vil skape møteplasser og oppfordre til aktivitet og handel. Oppgradering av gågaten er nødvendig for å videreutvikle sentrum som et urbant og attraktivt sted å bo for mennesker i alle livsfaser.

Haugesund Høyre vil:

Være positive til fornyelse av hele kvartaler i sentrum.

Oppgradere Haraldsgata fra gågate til å væregate, samt knytte gaten tettere sammen med øst-vest aksene mot Indre kai.

Bygge faste forbindelser mellom byøyene for syklende og gående.

Vurdere promenade på Ytre kai (Risøy øst) etter modell fra Indre kai.

Bygge ny bro og begynne planleggingen av ny byøy på Storasundskjæret med tilknytning til Risøy som en ny bydel med bolig og industri.

Utvikle byrommene i formingsveilederen for sentrum og sikre universell fremkommelighet i bykjernen.

Legge til rette for oppstillingsplass for foodtrucks.

Utvikle Haugesund sentrum innenfra og ut i tråd med vedtatt sentrumsplan.

Sørge for et tilstrekkelig, oversiktlig og fremtidsrettet parkeringstilbud i sentrum.

Være positive til friluftsbad i Smedasundet.

Studentbyen

I Haugesund har vi en unik mulighet til å utvikle fagmiljøene våre til å ta en ledende posisjon innen maritime operasjoner og brannsikkerhet. Høyre ønsker et tettere samarbeid mellom kommunen, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Maritim fagskole for å videreutvikle fagmiljøene og bli den vertsbyen studentene forventer og fortjener.

Haugesund Høyre vil:

Støtte arbeidet til HVL om universitetsstatus.

Få på plass en vertsbymelding for HVL for å avklare forventninger til Haugesund som vertskommune for høyere utdanning.

Samarbeide aktivt med HVL for å rekruttere flere studenter til byen.

Opprette internships og trainee-stillinger for studenter i kommunens enheter, samt gi studenter mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgave i samarbeid med kommunen.

Gjennomføre offentlige doktorgrader i samarbeid med HVL.

Støtte opp om studentkulturen og innføre studentrabatt på kommunale kulturtilbud.

Gi gratis busskort i ett studieår til studenter som melder flytting i Folkeregisteret til Haugesund kommune.

Bidra til å sikre et godt lavterskeltilbud til studenter som sliter psykisk.

Støtte opp om arbeidet med egen IT-linje på HVL.

Jobbe for forpleiningslederutdanning på Maritim fagskole i Haugesund.

Mobilitet

Haugesund trenger effektive og miljøvennlige transportløsninger som får folk og varer trygt og raskt frem. Et fleksibelt og klimavennlig kollektivtilbud, kombinert med gode gang- og sykkelveier, er nødvendig for å håndtere en fremtidig befolkningsvekst.

Klimaforliket slår fast at trafikkveksten i Haugesund skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange. Det krever god arealplanlegging og økt satsing for at transportveksten kan fordeles mellom de tre miljøvennlige transportformene.

Haugesund skal fremdeles være regionsenteret på Haugalandet, og bilen vil være en sentral del av innbyggernes fremkomstmiddel også i fremtiden. Vi må derfor sikre sammenhengende god infrastruktur som får varer, tjenester og folk raskt frem på tvers av kommunegrensene. Regionen må posisjonere seg med god infrastruktur til Rogfast og Hordfast er på plass, slik at Haugalandet blir det naturlige knutepunktet på Vestlandet.

Det er viktig å bygge ut et transportsystem med lavest mulig klimagassutslipp. Høyre vil derfor styrke containerhavnen på Husøy som godsknutepunkt, for å sikre mer gods på kjøl fremfor lastebil.

Haugesund Høyre vil:

Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier.

Bygge ut gang- og sykkelveier slik at kommunen får et sammenhengende nett for myke trafikanter.

Etablere flere låsbare sykkelparkeringsanlegg med lademuligheter.

Legge til rette for bildelingsordninger.

Bygge ut lademulighetene for elbil i parkeringshusene.

Være pådriver for bedre kollektivtilbud og utvikle 10-minuttersbyen.

Etablere kollektivfelt der det kan være hensiktsmessig.

Sikre sammenhengende firefeltsvei i Karmsundgata.

Støtte opp om arbeidet med ferjefri E39 og vintersikker E134.

Se på mulighet for å etablere båtforbindelse til Haugesund lufthavn Karmøy med avganger fra flere steder langs Karmsundet.

Vi må etterlate kloden vi overtok fra våre forfedre, i minst like god eller bedre stand til våre etterkommere. Det betyr at vi må ta klimautfordringene på alvor, og gjennomføre internasjonale forpliktelser også lokalt gjennom å realisere lavutslippssamfunnet.

Høyre er teknologioptimister, og det grønne skiftet gir oss muligheten til å utvikle ny teknologi og skape nye jobber. Teknologiske nyvinninger vil hjelpe oss å nå målet, og disse vil vi legge til rette for at blir utviklet på Haugalandet.

Haugesund slipper årlig ut i overkant av 100.000 tonn Co2. To tredjedeler av utslippene fordeler seg på veitrafikk og sjøfart. For å dytte utviklingen i riktig retning er det likevel viktig at vi endrer vaner og forbruk innenfor alle sektorer. Høyre vil bruke markedet i miljøets tjeneste, følge prinsippet om at forurenser betaler, og sørge for at det lønner seg å velge miljøvennlig. Offentlig innkjøpsmakt og regelverk er et viktige virkemidler for å utvikle miljøteknologi og ta i bruk miljøvennlige løsninger.

Høyres folkevalgte skal forstå den tiden vi lever i, og hvilke endringsbehov vi har for å møte den nye tiden på en bærekraftig måte - også økonomisk. Vi skal peke på løsninger vi har tro på og som er gode og realistiske i møte med fremtiden.

Fremskrivninger viser at det er behov for å kutte utslipp av klimagasser med 50% innen 2030 dersom man skal begrense global oppvarming. Alle er nødt til å bidra.

Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid. Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Om dette fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Den største kilden til mikroplast i havet er marin forsøpling. Kystbyen Haugesund må gjøre tiltak for å hindre marin forsøpling, og holde kysten fri for plast.

Haugesund Høyre vil:

Sikre at Haugesund utfører nødvendige tiltak for å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2030 i tråd med FNs klimapanel, og blir et lavutslippssamfunn innen 2050.

Utvikle en ambisiøs klima- og energistrategi med målbare tiltak for å nå kommunens forpliktelser.

Fase ut all bruk av fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2020.

Sikre gode beredskapsplaner for økende vannstand, naturkatastrofer og ekstraordinære hendelser.

Prioritere tiltak med størst mulig reduksjon i klimagassutslipp per brukte krone, både på kort og lang sikt.

Påse at miljørelaterte data fra kommunen er lett tilgjengelig for befolkningen.

Legge til grunn lavenergistandard for nye kommunale bygg.

Redusere energibruken i kommunale bygg.

Bruke offentlige innkjøp strategisk i anbud og regelverk som et virkemiddel for å utvikle miljøteknologi og ta i bruk miljøvennlige løsninger.

Stille krav om fossilfri byggeplass i kommunale byggeprosjekter.

Stille krav om lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye kommunale og interkommunale tjenestebiler.

Bruke landstrøm aktivt for å redusere klimagassutslipp i maritim sektor.

Stille krav om energimerke A i alle nye offentlige leiekontrakter, med en opptrappingsplan fra 2021 frem til 2025.

Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som sykehjem og skoler, i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.

Forsterke arbeidet med å hindre plastforsøpling og forby bruk av engangsplast i alle kommunale enheter.

Utrede mulighet for plastfangere langs kysten.

Tilby gratis energirådgivning til private husholdninger.

Erstatte kommunale avfallsbøtter med returpunkter.

Se på mulighetene for å bygge Flotmyr som en klimanøytral bydel.

Legge til rette for sykkelparkering og lademuligheter for elbil ved offentlige virksomheter.

Stimulere til utbygging av passivhusstandard eller bedre ved bygging av nye boligområder.

Se på mulighetene for felles kildesorteringsordning for bedriftene i sentrum.

Ivareta biologisk mangfold, samt verne om sårbare dyre- og plantearter i kommunen.

Tilrettelegge for frednings- og bevaringsområde for hummer, samt en naturmangfoldsplan for havet.

Implementere FNs bærekraftsmål i kommunale planer og prosesser.

Påse at alle nye kunstgressbaner som bygges bruker miljøvennlige alternativer til erstatning for gummigranulat så snart det finnes alternativer på markedet.

Oppfordre til BREEAM-sertifisering av alle nye næringsbygg.

Sette krav om planting av nye trær ved felling.

Høyre skal gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av Haugesund kommune. Vi vil gjøre fremtidens kommune mindre byråkratisk, døgnåpen og mer oversiktlig for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Lærerne vil bruke mindre tid på retting av lekser, og mer tid på hver enkelt elev. Eldreomsorgen vil gi eldre større frihet og en enklere hverdag. Byggesøknadene vil godkjennes i sanntid om de er innenfor normalen, og avfallsbeholderen vil tømmes når den er full. Søknader og skjemaer reduseres til et minimum og kommunen går fra å drive saksbehandling til å yte service.

Alt dette er mulig å få til i dag, men det krever kunnskap og handlekraft. Haugesund Høyre skal få Haugesund til å bli en foregangskommune for fremtidens kommunedrift. Det vil på sikt spare oss for store utgifter og gjøre Haugesund kommune til et bedre sted å bo.

Vi har et godt utgangspunkt med høy kvalitet på den digitale infrastrukturen, og en befolkning som gjerne tar i bruk digitale verktøy og tjenester. Med gode selvbetjeningsløsninger vil kommunen også ha flere hender tilgjengelig for å hjelpe de som fortsatt ønsker og trenger kontakt med kommunen for å løse sine behov.

Haugesund Høyre vil:

Sørge for at all kontakt mellom befolkning, næringsliv og kommune skal kunne skje digitalt, med økt grad av selvbetjeningsløsning og automatisering.

Ha en åpen og transparent kommune.

Automatisere saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse i størst mulig grad.

At Haugesund kommune skal være blant de beste i landet på nettsider og sosiale medier.

Etablere en egen Min side hvor innbyggeren kan se status på sine saker og henvendelser, og ha tilgang til all korrespondanse mellom seg og kommunen.

Basere offentlig innhenting av informasjon på bare én gang-prinsippet.

Styrke innbyggernes medvirkningsmulighet gjennom nye digitale løsninger.

Frigi offentlige data slik at andre aktører kan bruke dem.

Fremme innovative løsninger gjennom kommunens kjøp av varer og tjenester.

Ha en systematisk gjennomgang av alle enheter i kommunen for å utvikle morgendagens kommunale tjenester.

Være positiv til at anonyme data kan brukes til å forbedre kvaliteten på offentlige tjenester.

Ta i bruk nasjonale komponenter og fellesregistre som Altinn, ID-porten, Matrikkelen, Enhetsregisteret og Folkeregisteret i utviklingen av elektroniske tjenester.

Støtte prosjekter som kan løse FNs bærekraftsmål og være en arena for fremtidens teknologi.

Stille kommunen disponibel for nasjonale prøveprosjekter innenfor alle sektorer.

Sette opp sensorer i kommunen som måler luftkvalitet, vannkvalitet o.l. med åpent brukergrensesnitt.

Bruke offentlige innkjøp strategisk for å skape markeder for nystartede bedrifter og slippe til små innovative bedrifter i anbudsprosesser.

Å kunne gjennomføre politikk handler om å kunne prioritere. Haugesund Høyre presenterer i dette dokumentet mange gode ideer for hvordan kommunen bør utvikle seg i årene som kommer. Gjennomføringsgraden av disse ideene vil være avhengig av den økonomiske situasjonen kommunen til enhver tid befinner seg i.

Dagens situasjon

Haugesund har et årlig budsjett på om lag 2,8 milliarder kroner. For å opprettholde en sunn økonomi bør kommunestyret, sammen med kommunedirektøren, levere et årlig overskudd på 1,75%. Dette utgjør ca. 50 millioner kroner som videre settes på fond for å sikre egenkapital til fremtidige investeringer.

Haugesund har en samlet lånegjeld på 2,2 milliarder kroner, der én milliard er netto rentebærende gjeld. Gjelden vil øke med flere hundre millioner de kommende årene, som følge av store investeringer innen skole og svømmehall. Dette vil påvirke handlingsrommet de neste årene, og gi økte driftskostnader som er beregnet til i overkant av 45 millioner kroner ekstra per år.

Inntekter

Skatteinngangen og rammeoverføringene fra staten er to utfordrende faktorer som påvirker budsjettet i stor grad. Rammen endres hver måned, og avgjøres basert på en fordelingsnøkkel av skatteinngangen i resten av landet. Rammeoverføringene vil på den måten kompensere for lav skatteinngang. Om skatteinngangen er høyere enn forventet i statsbudsjettet vil kommunene få dette i økt rammeoverføring.

Skatteinnhenting fra innbyggerne representerer kommunens hovedinntekt. Derfor er det viktig å sørge for at Haugesund er en kommune flere ønsker å bosette seg og bli værende i. Det er forventet at Haugesund skal øke med 600 innbyggere de neste fire årene. Det er en vesentlig lavere økning enn veksten før 2015. De siste årene har veksten flatet ut, samtidig som det blir færre unge per pensjonist. Dette er en uheldig utvikling som vil påvirke kommunebudsjettene i årene fremover.

Eiendom

Haugesund kommune har en bygningsmasse på 180.000 kvadratmeter. Det settes ikke av tilstrekkelig med midler til vedlikehold av denne bygningsmassen.

Kommunen har i tillegg kapital i ulike aksjeselskaper og IKS-er (interkommunale samarbeid). Dette representerer en salgsverdi tilsvarende ca. 2,2 – 2,5 milliarder kroner.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen ligger i dag på nesten 10%, med avdelinger med over 20% sykefravær. Resultatet er mindre gode tjenester for innbyggerne, samt en kultur på arbeidsplassen der de ansatte ikke trives.

Kommuneøkonomien er bedret den siste tiden. Det er likevel nok av utfordringer å ta tak i for å effektivisere driften og øke handlingsrommet. Det er gjort en rekke midlertidige sparetiltak som ikke er fulgt opp med effektivisering. Det gir fortsatt krevende tider, fulle av problemer og muligheter.

Haugesund Høyre vil:

Redusere eiendomsskatten gradvis og på sikt fjerne den.

Samarbeide med private og ideelle om oppgaver som ikke er en del av kommunens kjernevirksomhet.

Selge kommunale eiendommer og bygningsmasse som kommunen ikke trenger.

Drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld.

Arbeide for å redusere sykefraværet i Haugesund kommune gjennom arbeidsmiljørettede tiltak.

Påse at ledere på alle nivåer i kommunen skal ha god kjennskap til regelverket rundt sykefravær og oppfølging av sykemeldte.

Fjerne ufrivillig deltid og øke stillingshjemlene.

Være pådriver for prosjektet Trygt uteliv.

Jobbe for å redusere kommunale avgifter og gebyrer.

Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunens ansatte for å fange tidstyver.

Redusere bemanningen i kommunen ved naturlig avgang, i takt med digitaliseringen.

Opprette et dugnadsfond til byens velforeninger for opprusting av byens lekeplasser.

Lage en plan for kompetanseutvikling av kommunens ansatte.

Legge til rette for fleksible arbeidsforhold gjennom individuelle tilretteleggingsavtaler for ansatte med behov for dette.

Sikre at LHBTIQ-perspektivet er innarbeidet i rutiner for varsling og en integrert del av HR-systemet.

Arbeide for at Haugesund Kommune havner blant topp 20 på Kommunebarometeret (Kommunal Rapport - 78. plass i 2018) og i Kommune-NM (NHO - 28. plass i 2018).

Etablere Haugesundrommet etter modell fra Stockholmsrummet for å bedre brukermedvirkningen i kommunale prosesser.

Benytte brukerundersøkelser aktivt for å forbedre kommunikasjonen med innbyggerne.

Ha tydelige resultatmål i alle nye kommunale planer.

Stadfeste Haugesund som den maritime hovedstaden, og støtte opp om dette arbeidet hos HVL, fagskole og andre organisasjoner.

Arbeide for å bli vennskapsby med Palo Alto (USA) for å styrke eksisterende forbindelser og skape fremtidige forbindelser.

Som regionsenter skal Haugesund være limet i regionen, og jobbe for at Haugalandet utvikler seg som en solid kraft mellom Stavanger og Bergen. For å styrke regionen for fremtiden må samarbeidet på tvers av kommunegrensene bli betydelig bedre.

Haugesund Høyre står klare til å ta på seg oppgaven med å få Haugalandet og Sunnhordland til å gå i takt. Det er en forutsetning at regionene står samlet med nødvendig handlekraft og styrke i fremtidens bo- og arbeidsmarked.

Som et steg på veien mot et bedre og tettere samarbeid har Høyre jevnlige møter på tvers av kommunegrensene for å skape personlige relasjoner og en bredere politisk plattform. Vi skal ta de vanskelige diskusjonene og bli enige om hvordan regionen bør utvikle seg for å møte konkurransen med Stavanger, Bergen, Oslo og resten av verden.

Haugesund Høyre vil:

Arbeide for å sikre en positiv utvikling av statlige virksomheter som Helse Fonna, Høgskulen på Vestlandet og Sjøfartsdirektoratet.

Legge til rette for offentlige arbeidsplasser i regionen.

Få på plass en “Head of Future”-rolle i Haugaland Vekst som skal holde kommunene oppdaterte på fremtidens teknologi, og legge til rette for at fremtidsrettet teknologi prøves ut i regionen.

Vedta en regional reiselivsstrategi og arrangementstrategi.

Tilrettelegge for at flere starter egen bedrift gjennom å støtte Gründerloftet eller tilsvarende gründerhus på et regionalt nivå.

Jobbe for å samle Haugalandet og Sunnhordland i samme fylke.

Se på mulighetene for å opprette et interkommunalt barnevern og se på mulighetene for å overta oppgaver fra Bufetat. Målet er større og mer robuste enheter som sikrer barns rettigheter.

Støtte etableringen av Fjord Motorpark og Vikingland.

Arbeide for en mer hensiktsmessig og fremtidsrettet kommunestruktur.

Få på plass en avklaring rundt nytt regionalt fengsel

Legge regionale funksjoner der det er faglig og økonomisk hensiktsmessig.

Videreutvikle Haugesund lufthavn Karmøy som Vestlandets Lavpris-lufthavn

Bedre kollektivtilbudet til flyplassen.

Arbeide for å flytte Skipsregistrene og Kystverkets hovedkontor til regionen.

Støtte HVL sitt arbeid om universitetsstatus.

Tilrettelegge for videre utvikling av regionens offshore- og subsea-cluster.

Videreutvikle Haugaland Næringspark i samarbeid med private aktører.

Vurdere økonomiske incentiver til regional nettverksbygging mellom ansatte på tvers av kommunegrensene.

Jobbe for å standardisere kommunale skjemaer, programvare og arbeidsmetoder i regionen.

Gjennomføre et mulighetsstudie som tar sikte på å peke ut regionens satsingsområder frem mot 2050.

Støtte opp om arbeidet rundt Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC) og Offshore Wind Cluster.

Arbeide aktivt for å etablere et hjemmemarked for flytende vindteknologi ved Utsira Nord-utbyggingen.

Eller last ned vårt program i pdf-versjon her