SAGENE HØYRES BYDELSPROGRAM
2023-2027

Oslo Høyres kommunevalgprogram finner du på www.oslo.hoyre.no

Innledning 

Sagene er en tett, mangfoldig og spennende bydel. Det gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer når det gjelder fremkommelighet og knappe arealer. Vårt utgangspunkt er at det skal være plass for alle i bydelen, og at ulike mennesker har ulike behov. Bydelen er avhengig av en mangfoldig boligsammensetning, grønne arealer og enkle reisemåter.

Sagene skal være en bydel hvor det er trygt og godt å vokse opp. Unge mennesker som vokser opp i Sagene, skal ha minst like gode muligheter som ungdommer ellers i Oslo til å ha en god barndom og en fin ungdomstid, fullføre og bestå videregående skole og til å kunne forsørge seg selv når de blir voksne.

Vi vil ha en bydel for deg som ønsker å komme raskt frem med kollektivtransport, for deg som sykler, for deg som liker å gå, og for deg som har behov for bil. Mange av oss gjør alle disse tingene, derfor må politikken og tiltakene balanseres.

Sagene er en bydel med mye liv. Både næringsliv og kultur må få blomstre, og politikken skal legge til rette for det gjennom forutsigbare rammevilkår.

Innbyggerne i Sagene skal kunne føle seg trygge. Kriminalitet i bydelen er ikke et nytt fenomen, men det betyr ikke at det må være slik. Høyre er spesielt bekymret for at stadig yngre barn og unge i bydelen rekrutteres til kriminelle miljøer. 

I Sagene skal du få den hjelpen du trenger. Vil du bo hele livet ditt i Sagene, skal du ha mulighet til det. Tjenestene skal være tilpasset dine behov, slik at du kan få, og velge den hjelpen du ønsker og har krav på. 

Høyre bygger sin politikk på tillit til enkeltmennesket og sivilsamfunnet. Mennesker som gis tillit og frihet, tar ansvar. Samtidig er vi et sosialt ansvarlig parti som mener samfunnet skal stille opp for dem som trenger hjelp og støtte på en god måte, enten dette er i kortere livsperioder eller i lengre. Sagene Høyre vil prioritere det viktigste først, – grunnleggende velferdstjenester som gir oss trygghet for at vi får god hjelp hvis vi trenger det.

Godt valg,
Sagene Høyre

Transport og fremkommelighet

Sagene er en tett bydel i kraftig utvikling. Det gir oss mange muligheter, men også utfordringer med tanke på fremkommelighet og kamp om knappe arealer. Høyre ønsker å legge til rette for et variert næringsliv og kulturliv. Vi vil legge til rette for kollektivtrafikk, syklende og gående i bydelen, men det skal også være mulig å ha bil i Sagene hvis man ønsker det. Hvis man betaler for beboerparkering, skal man ha reell mulighet til å kunne finne parkeringsplass, og prisen per år skal ikke være høyere enn i andre bydeler.

Sagene Høyre vil:

 • jobbe for flere korttidsparkeringsplasser slik at lokalt næringsliv er tilgjengelig for kunder/publikum
 • sikre mer effektiv trafikkavvikling for buss og trikk ved å innføre trafikk fremmende tiltak, slik som trafikklysprioritering
 • sikre bussruter til ulike deler av sentrum og øke antall avganger
 • jobbe for fartsreduserende tiltak i bydelen der det er hensiktsmessig
 • sikre tilstrekkelig parkeringsnorm, slik at det ved nybygg pålegges å bygge nok parkeringsplasser under bakken
 • bedre vintervedlikeholdet av fortau, gangveier, sykkelveier og gater
 • jobbe for at beboerparkeringsordningen skal være et reelt tilbud til innbyggere som har bil, ved å sikre en rimelig dekning/kapasitet
 • jobbe for god tilgang på bildeling
 • sikre god tilgang på ladeplasser
 • arbeide for bedre sambruk av turveien langs Akerselva for fotgjengere og syklister
 • fortsette å prioritere sykkelveier og sykkeltiltak der dette har stor nytte og effekt, for eksempel ved å prioritere tiltak som utbedring av farlige kryss og sammenhengende sykkelfelt

En god og trygg oppvekst i Sagene bydel

Sagene skal være en familievennlig bydel. Sagene Høyre ønsker å skape gode oppvekstsvilkår gjennom barnehager og skoler av høy kvalitet, et mangfold av fritidsaktiviteter for barn og unge og et trygt og trivelig nærmiljø.

Sagene Høyre vil:

 • sikre tilstrekkelig bemanning i barnehagene
 • sikre at ansatte og vikarer i barnehagene har tilstrekkelige faglige og språklige ferdigheter
 • iverksette målrettede tiltak for lavere sykefravær i bydelen, spesielt i barnehagene
 • sikre like vilkår for kommunale og private barnehager
 • sørge for et mangfoldig og trygt fritidstilbud for ungdom i bydelen slik som gode åpningstider i skatehallen
 • arbeide målrettet med barn og ungdom som er i risikosonen for rus, blant annet gjennom å ansette ruskonsulent
 • sørge for faste stillinger til utekontakter i forebyggende team
 • sikre godt tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole og bydelen
 • støtte opp om ettervernet for ungdom i alderen 18-23 år som har hatt barneverntiltak
 • prioritere støtte til frivillige foreninger og lag som driver barne- og ungdomsarbeid og ungdomsklubber i bydelen
 • involvere og lytte til barne- og ungdomsrådet om saker som angår dem
 • sikre at alle elever får svømmeopplæring i tråd med læreplanen
 • styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonen for barn og unge
 • legge til rette for å øke andelen som fullfører og består videregående skole gjennom godt samarbeid mellom bydelen og skolene
 • styrke yrkesfagsopplæringen og lærlingordninger gjennom blant annet godt samarbeid mellom bydelen og det lokale næringslivet

En grønn og levende bydel

Sagene skal være en grønn og klimavennlig foregangsbydel, med tilgang til rene parker og liv i gatene både på dagen og på kvelden. Parker og andre områder skal være tilgjengelige for alle aldersgrupper.

Sagene Høyre vil:

 • bevare og vedlikeholde bydelens grøntområder
 • ha en ny park i Nydalen
 • være positive til initiativ som skaper liv i parkene, slik som uteservering, sitteplasser og lekeområder
 • legge til rette for flere permanente toaletter i bydelens parker og sikre god kapasitet i høysesong
 • sikre godt vintervedlikehold av Voldsløkka til idrettsformål
 • jobbe for å tilrettelegge for ferdsel rundt Bjølsenfossen
 • sikre et godt biologisk mangfold i bydelen
 • legge til rette for trening og fysisk aktivitet i bydelens parker og grøntområder
 • jobbe for at det blir etablert flere badeplasser langs Akerselva
 • ha en variert boligsammensetning slik at man kan bo i Sagene bydel i alle livsfaser
 • at nye boligprosjekter ses i sammenheng med eksisterende arkitektur
 • øke antall boenheter i bydelen gjennom å bygge leiligheter fortrinnsvis rundt kollektivknutepunkt
 • støtte gode tiltak for gjenbruk og kildesortering i bydelen
 • være pådrivere for at bydelen skal ta sine klimasatsninger i tråd med FNs bærekraftsmål, som også forplikter på lokale tiltak

Hjelp og omsorg når du trenger det

Sagene er en mangfoldig bydel. Høyre vil sikre velferdstilbud for alle aldersgrupper i alle livsfaser. Det skal være valgfrihet og høy kvalitet innen helse- og omsorgstjenestene i Sagene Bydel. Kvaliteten på tilbudene er viktigere enn hvem som drifter dem. Vi vil legge til rette for godt samspill og samarbeid mellom kommunen, bydelen, frivilligheten og private og ideelle aktører for å sikre gode helse- og omsorgstjenester, og å sikre tidlig innsats. Høyre vil gi hjelp til dem som trenger det, når de trenger det. 

Sagene Høyre vil:

 • sikre sykehjemsplasser til alle som trenger det, både korttids- og langtidsplasser
 • styrke dagsentertilbudet
 • sikre at eldre kan bo i sitt eget hjem så lenge som mulig ved å styrke hjemmetjenesten og hjemmesykepleien og sikre retten til fritt brukervalg
 • sikre fritt brukervalg og tilstrekkelig antall timer Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
 • at eldre på sykehjem i Sagene skal få tilbud om minst én time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov
 • sikre at rehabiliterte rusmisbrukere kan få bolig i et rusfritt miljø
 • videreutvikle satsingen på velferdsteknologi, slik som fallsensorer og kommunikasjonsteknologi mellom den eldre og tverrfaglig helseteam
 • styrke samarbeidet med organisasjoner, sosiale entreprenører og frivillige som arbeider for å redusere ensomheten blant de eldre i Sagene
 • legge til rette for flere møteplasser der unge og eldre kan møtes på tvers av generasjonene, for eksempel ved å inngå samarbeid med flere barnehager og skoler
 • sørge for at sykehjem og omsorgsboliger blir en integrert del av lokalmiljøet, for eksempel ved å etablere åpne kafeer og restauranter ved institusjonene
 • stille språkkrav til ansatte i omsorgstjenestene
 • forbedre samarbeidet mellom Sagene Bydel og lokalsykehusene, slik at hjemmeboende eldre også får oppfølging av helseteam i Sagene etter oppholdet
 • jobbe for å gjøre Sagene til en demensvennlig bydel
 • styrke relevante helsetilbud ift. kompetanse innen både forebygging og behandlingsstøtte og utvide tilbudet om aldersvennlig transport (rosa busser), gjerne også utenfor bydelsgrensene
 • styrke opplæringen og oppfølgingen av tilsynsutvalgene i bydelen

En næringsvennlig kulturbydel

Sagene Høyre ønsker å sikre en levende bydel. Det gjør vi gjennom et sterkt lokalt næringsliv og et mangfoldig kulturtilbud som er tilgjengelig for hele bydelen. Næringslivet er avhengig av forutsigbare rammevilkår, og kundene må sikres tilgjengelighet uansett hvor i bydelen virksomheten drives. Sagene Høyre mener vi må lytte til dem som driver næring i bydelen og at de må høres i saker som angår dem.

Sagene Høyre vil:

 • gjøre Sagene til et attraktivt område for kultur gjennom arrangørtilrettelegging i parker og på torg
 • sørge for at virksomheter på gateplan er tilgjengelig for publikum uavhengig av om trikk, buss, bil eller sykkel benyttes
 • lytte til og tilrettelegge for et mangfoldig næringsliv
 • legge til rette for at næringer som skaper et levende byliv har gode vilkår i bydelen
 • åpne for at utesteder skal kunne holde åpent til kl. 02.00, uteservering skal kunne holde åpent til kl. 23.00
 • ha forutsigbarhet for næringsdrivende og utbyggere ved likhet og rettferdighet i saksbehandlingen
 • tilrettelegge for at kultur og kreative næringer skal kunne utvikle seg i bydelen

prioritere næring som skaper liv og retter seg mot publikum fremfor kontorer på gateplan i bydelen

En trygg bydel

Sagene er en god bydel å bo i, men bydelen har også utfordringer knyttet til kriminalitet. Sagene Høyre mener det må settes inn tiltak for å motvirke kriminalitet slik som vold, skyting og åpen omsetning av rusmidler. Det viktigste vi gjør er å sikre forebyggende arbeid og tilstedeværende tiltak som motvirker kriminalitet.

Sagene Høyre vil:

 • legge til rette for tilstedeværelse av trygge og sikre voksne, for eksempel trygghetsvandrere
 • forebygge rekruttering av barn og unge til kriminelle miljøer
 • sørge for at bydelen har et synlig og tilgjengelig politi 
 • sikre god spredning av kommunale boliger i bydelen for å sikre et variert bomiljø
 • øke belysningen i bydelens parker og områder der folk ferdes

Et levende og reelt lokaldemokrati

I bydel Sagene bor det 45 000 mennesker, omtrent like mange som i Arendal kommune. Vi som bor og lever i bydelen, er nærmest til å vite hvordan bydelen bør utvikles, hvordan bomiljøene våre bør være og hvilke behov innbyggerne har.

Sagene Høyre vil:

 • sikre reell involvering av beboere og folkevalgte i forbindelse med reguleringsprosjekter og beslutninger som har stor betydning for bomiljøene våre
 • bidra til og åpne og tilgjengeliggjøre innbyggerenes medvirkning i bydelspolitikken
 • arbeide for at bydelen får større budsjetter og utvidede ansvarsområder