På lag med Sandnes

 Sandnes er et godt sted å bo og slik skal det fortsette å være. Men både sentrum og bydelene i vår kommune har store og små utfordringer som bør løses, men vi er samtidig godt posisjonert til å løse disse og bli et enda bedre sted å leve i fremtiden. Noe vi har anstrengt oss for at vårt program skal møte på en konstruktiv, realistisk og «blå» måte.

Hjertesaker

En trygg, læringsfremmende skole og oppvekst

Sandnes Høyre vil at Sandnes-skolen skal løfte alle elever slik at de kan innfri sine drømmer og ambisjoner. Et godt læringsmiljø med høy trivsel er en forutsetning for å kunne måle seg med de beste. I Sandnes skal alle barn, uavhengig av bakgrunn, ha rett til en trygg og god skolehverdag. Det skal være nulltoleranse for mobbing.

En aktiv eldrepolitikk – Leve hele livet

Sandnes Høyre ønsker en kommune hvor vi kan leve godt hele livet. Tilbudene til de som trenger hjelp, enten det er privat eller offentlig tjenesteyting, skal være forankret i forskning og sikre trygghet og valgfrihet. De fleste eldre ønsker å klare seg selv og være i sitt eget hjem så lenge som mulig. Nye og innovative omsorgstilbud, omsorgsteknologi og tilpassede boligkonsepter med tilpassede tjenester er alle bidrag til å styrke de eldre sin medbestemmelse og valgfrihet.

En attraktiv by for næringslivet

Sandnes Høyre tar næringslivet på alvor og vil lytte til innspill for at Sandnes skal være et attraktivt sted å jobbe og investere. Et rikt og variert næringsliv, med tilgang på riktig kompetanse, er helt er helt avgjørende for å sikre videre utvikling i kommunen. Sandnes Høyre vil legge til rette for nye og allerede etablerte bedrifter, og støtte innovasjon og entreprenørskap. Målet er å skape grobunn for gode og bærekraftige arbeidsplasser som gir økt verdiskaping til kommunen vår.

Et levende kultur- og idrettsliv

Et blomstrende og variert kultur- og idrettsliv er viktig for våre innbyggere, byens attraktivitet, byliv og fremtidige vekst. Vi mener at kultur og idrett er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. Vi må derfor investere i kultur og idrett for å skape en mer levende by. Et rikt tilbud gir både innbyggere og besøkende opplevelser, trivsel og glede. Sandnes Høyre ønsker å styrke det arbeidet som utføres av ildsjeler og de mange frivillige organisasjoner som et levende og aktivt kultur- og idrettsliv er helt avhengige av.

Dette er Sandnes Høyres partiprogram for kommunestyreperioden 2023 – 2027

Hjertesaker

En trygg, læringsfremmende skole og oppvekst

Sandnes Høyre vil at Sandnes-skolen skal løfte alle elever slik at de kan innfri sine drømmer og ambisjoner. Et godt læringsmiljø med høy trivsel er en forutsetning for å kunne måle seg med de beste. I Sandnes skal alle barn, uavhengig av bakgrunn, ha rett til en trygg og god skolehverdag. Det skal være nulltoleranse for mobbing.

En aktiv eldrepolitikk – Leve hele livet

Sandnes Høyre ønsker en kommune hvor vi kan leve godt hele livet. Tilbudene til de som trenger hjelp, enten det er privat eller offentlig tjenesteyting, skal være forankret i forskning og sikre trygghet og valgfrihet. De fleste eldre ønsker å klare seg selv og være i sitt eget hjem så lenge som mulig. Nye og innovative omsorgstilbud, omsorgsteknologi og tilpassede boligkonsepter med tilpassede tjenester er alle bidrag til å styrke de eldre sin medbestemmelse og valgfrihet.

En attraktiv by for næringslivet

Sandnes Høyre tar næringslivet på alvor og vil lytte til innspill for at Sandnes skal være et attraktivt sted å jobbe og investere. Et rikt og variert næringsliv, med tilgang på riktig kompetanse, er helt er helt avgjørende for å sikre videre utvikling i kommunen. Sandnes Høyre vil legge til rette for nye og allerede etablerte bedrifter, og støtte innovasjon og entreprenørskap. Målet er å skape grobunn for gode og bærekraftige arbeidsplasser som gir økt verdiskaping til kommunen vår.

Et levende kultur- og idrettsliv

Et blomstrende og variert kultur- og idrettsliv er viktig for våre innbyggere, byens attraktivitet, byliv og fremtidige vekst. Vi mener at kultur og idrett er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. Vi må derfor investere i kultur og idrett for å skape en mer levende by. Et rikt tilbud gir både innbyggere og besøkende opplevelser, trivsel og glede. Sandnes Høyre ønsker å styrke det arbeidet som utføres av ildsjeler og de mange frivillige organisasjoner som et levende og aktivt kultur- og idrettsliv er helt avhengige av.

Verdier og hovedmål

Høyre mener at mennesket i et godt samfunn er politikkens hovedmål. Gode samfunn bygges på tillit til og respekt for enkeltmennesket. Mennesket er et sosialt vesen, og kan bare realisere sine muligheter i samspill med andre. Rettigheter gir bare mening når de følges av plikten til å respektere andre menneskers rettigheter. Frihet og ansvar er derfor to sider av samme sak. Samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket.

Sandnes Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle. En fellesnevner i Høyres politikk er et samfunn bygget på frihet og valgfrihet fremfor unødvendig detaljstyring. For å ha valgfrihet trenger vi mangfold. Høyre vil derfor ha gode offentlige løsninger samt slippe til frivillige organisasjoner og private aktører.

Sandnes Høyre vil møte den enkelte med utgangspunkt i det hver og en kan bidra med i samfunnet. Det norske samfunnsfellesskapet bygger på at alle skal ha de samme rettighetene, de samme mulighetene og det samme personlige ansvaret. Dette må ligge fast selv om samfunnet er sammensatt og innbyggerne ulike.

Vårt verdigrunnlag

Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv. Alle mennesker er født forskjellige, men med samme ukrenkelige egenverdi.

I Sandnes Høyre tror vi på enkeltmennesket og dets evne og vilje til å ta ansvar, forme eget liv og egen fremtid. Frihet til å velge og frihet til å styre sitt eget liv er byggesteiner i vårt samfunnssyn. Høyre har tro på og vil oppmuntre til private initiativ.

Et godt lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlige virksomheter. Vi skal få utvikle oss i familien, i nærmiljøet og i frivillige fellesskap som får sin styrke fra det engasjementet hver og en av oss bidrar med.

Kommunen kan ikke og bør ikke være alt for alle, men den må være der for de som trenger den.

Kommunens rolle skal være å bistå med å løse oppgaver vi som innbyggere ikke kan løse på egen hånd og bygge opp under de institusjoner som er med på å bedre innbyggernes livskvalitet. Sandnes Høyre vil arbeide for større grad av valgfrihet som setter brukeren og brukerens behov i sentrum.

Omstilling for en grønn fremtid

I Sandnes Høyre ønsker vi å overlate Sandnes og resten av vår klode i best mulig stand til våre etterkommere. Det vil vi gjøre gjennom å ta miljøansvar og drive en aktiv klima- og miljøpolitikk. Sandnes Høyre ønsker å verne om naturen i Sandnes ved å styre den videre utbyggingen i pressområder mot nøye utvalgte områder, samt å utfordre og videreutvikle kommunens miljø- og klimaplan.

For å sikre en bærekraftig omstilling ønsker Sandnes Høyre en videre satsning på vei og bane i Sandnes. En slik satsning skal komme gående, syklende, kollektivreisende og kjørende til nytte. En fortsatt satsning på ulike transportformer er en av bærebjelkene i møtet med befolkningsveksten i regionen og nødvendig for å sikre alle innbyggere et grønnest mulig alternativ.

Skape mer og inkludere flere

Sandnes kommune er i dag en sterk næringslivskommune. Dette fortrinnet skal utvikles, og Sandnes skal bli en attraktiv og ledende kommune for et levende næringsliv.

Fremtiden vil bli preget av store endringer innen alt fra digitalisering og kunstig intelligens til grønn omstilling. Dette vil bli utviklet i et samspill mellom brukere, forskning, næringsliv og politiske beslutninger.

Sandnes Høyre vil legge til rette for at alle aktører skal få spille en positiv rolle i møte med de viktige utfordringene vi står ovenfor. Vi må ta i bruk markedet og samarbeide med privat sektor, som en viktig drivkraft i samspillet mellom forskning og sterke investorer. Sandnes kommune har i dette bildet en stor mulighet for å bli et senter for fremtidsrettet næringsutvikling.

Sandnes Høyre vil legge best mulig til rette for nyskaping og gründere. Et sterkt og variert næringsliv er en bærebjelke i vårt samfunn. En bedrift med sunn økonomi bidrar til å styrke velferden og trygge arbeidsplasser og er en inspirasjon for andre.

En kommune for alle

Sandnes er et mangfoldig og flerkulturelt samfunn og vil bli det i enda større grad i fremtiden. I Sandnes Høyre hyller vi mangfoldet og er opptatt av å gi sterk beskyttelse for enkeltindividet, samtidig som vi forventer at den enkelte tar inn over seg både sine rettigheter og plikter. For Sandnes Høyre er det et overordnet ønske om at alle – uansett bakgrunn – skal finne seg godt til rette i Sandnes.

Kunnskap og oppvekst

Barnets beste skal alltid komme først. Barn og unge er forskjellige, med ulike og sammensatte behov, derfor mener vi at det viktigste er å tilpasse hjelpen etter behovet. 

Både tjenestetilbudet og oppvekstmiljøet i Sandnes har stor betydning for hvordan den enkeltes oppvekst blir. Sammen med naboer, foreldre, søsken, trenere, fritidsledere og andre legger vi grunnlaget for en god oppvekst. Vi skal hele tiden strekke oss til at alle barn og unge blir sett, opplever mestring, vennskap og utvikler egne ferdigheter. Høyre vil at alle skal ha en trygg oppvekst, slik at de kan utvikle seg til den de ønsker.

Sandnesbarnehagen

Barnehagen skal være trygg for alle barn. Et sted de trives, opplever medvirkning, omsorg, lek, læring og mestring og utvikler seg etter egne forutsetninger. Vi mener at barnehagekvalitet henger nøye sammen med en synliggjøring og fremheving av fagkunnskapen som allerede er i barnehagen. Sandnes Høyre ønsker å ivareta den norske barnehagemodellen der barna er medvirkende aktører i eget liv. Samtidig som vi høyner kravene til personalets kompetanse, bidrar til en sterkere profesjonsutvikling og stiller krav til barnehagen som en lærende organisasjon. Vi vil prioritere tidlig innsats for å sikre at alle barn får et godt fundament for videre læring.

Sandnes Høyre vil: 

 • Øke andelen med pedagog- og fagutdanning, blant annet ved å tilby ufaglærte videre utdanning.
 • Tilby gode ordninger for faglærte til etter- og videreutdanning.
 • Tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i enkelte barnehager.
 • Sikre full barnehagedekning med flere opptak.
 • Sikre systematisk utviklingsarbeid og barnehagen som lærende organisasjon gjennom blant annet krav om bruk pedagogisk dokumentasjon, faglig refleksjon og medvirkning.
 • Evaluere barnehagens bruk av teknologi og sikre at den er pedagogisk begrunnet.
 • Jobbe for å bedre kjønnsbalansen mellom de ansatte i barnehagen.
 • Utarbeide en prøveordning med ungdomsskole-gutter som lekeressurs i barnehagen for å stimulere til bedre kjønnsbalanse og økt rekruttering blant menn.
 • Gi private og offentlige barnehager samme rammebetingelser.
 • Større samarbeid med universitetet for å få mer forskning i barnehagen. Sandnesbarnehagen skal aktivt bidra til barnehageutvikling nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjeninnføre støttetimer til barn med språkvansker og atferdsvansker og styrke det spesialpedagogiske tilbudet til barn i barnehage.
 • Sikre at alle ansatte i barnehagen har god nok kunnskap om overgrep, vold og annen omsorgssvikt.
 • Gi barna i barnehagen innsikt i andre språk, som engelsk.
 • Legge til rette for mer samarbeid med offentlige institusjoner og frivillige lag og foreninger.
 • Oppgradere barnehagenes lekeutstyr og materiell.
 • Oppgradere barnehagenes uteområder.

Sandnesskolen 

Sandnes Høyre ønsker å styrke laget rundt læreren og eleven slik at læreren får bedre tid til sine kjerneoppgaver og eleven får tettere oppfølging. Herunder å øke antall ansatte og styrke samarbeidet mellom faginstanser, og få flere yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig kompetanse inn i skolen.

Alle elevene i Sandnesskolen skal uavhengig av sosial bakgrunn kunne nå sine ambisjoner, etablere vennskap, og utvikle evnene sine. Det skal være trygt og inkluderende både på skolen og på fritiden.

Lærerne i Sandnesskolen er faglig dyktige, og utfordrer elevene ved å benytte varierte og anerkjente undervisningsmetoder. Elever som har faglige eller andre utfordringer, skal få tidlig hjelp. Fagsterke elever skal få ekstra utfordringer. Alle elever skal være inkludert, og oppleve mestring og utvikling i et trygt og positivt skolemiljø! 

Sandnes Høyre vil:

 • Øke samarbeidet med fylkeskommunen for at flere skal fullføre videregående skole. 
 • At fagsterke elever skal bli tilbudt både mer tilrettelagt undervisning og undervisning på høyere utdanningsnivå.
 • Fremskynde utbedring og utvidelse av skoler som er planlagt oppgradert.
 • Styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle ungdomsskoler tilby koding og programmering som valgfag og ved å legge til rette for etter- og videreutdanning av lærere innenfor digital kompetanse.
 • Prioritere investeringer til utstyr og læremiddelpakker til skoler som har behov for fornying
 • Sikre at skoleveiene er trygge, gjennom barnas transportplan.
 • At alle barneskoler og ungdomsskoler tilbyr programfag fra ungt entreprenørskap.
 • Heve realfagsundervisningen gjennom økt samarbeid med næringslivet, blant annet gjennom lektor 2.
 • Ha en grundig vurdering for hvordan og når ulik type teknologi egner seg i undervisningssammenheng.
 • At den høye andelen spesialundervisning analyseres, med tiltak for at flest mulig elever skal få støtte i klasserommet. Blant annet ved at ekspertene flyttes nærmere klasserommet.
 • Frigjøre tid hos skoleledelsen til å lede skolens læringsarbeid.
 • Prioritere ressurser slik at kunst og håndverk, musikk, mat og helse blir mer praktiske fag.
 • Vurdere tiltak som kan redusere den store variasjonen i læringsutbytte mellom skolene.
 • At skolens bruk av teknologi evalueres, da bruk må være pedagogisk begrunnet.
 • Videreutvikle sommerskolen med eksperimenter og fysiske aktiviteter, i samarbeid med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.
 • Samarbeide med BUP om tidlig innsats og forebygging av psykisk uhelse blant barn og unge, herunder tiltak for spise- og skolevegring.
 • Styrke PPT for å redusere behandlingstiden samt å gi hjelp raskere til de barna som trenger det mest.
 • Ha nulltoleranse mot mobbing.
 • At alle lærere som underviser i engelsk, norsk og matematikk skal ha fordypning i disse fagene.
 • Skolene skal legge til rette for å ha lærerspesialister på relevante fagområder.
 • Bygge ny stor barneskole på Hommersåk.
 • Utvide Sørbø skole.
 • Sørge for moderne og oppdatert læringsmateriell i skolen.
 • Utbedre og oppgradere uteområder hvor det ikke er tilfredsstillende.

Skolefritidsordning (SFO)

SFO skal være en alternativ leke- og læringsarena med praktiske aktiviteter som bidrar i skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, samt gi mye rom for fysisk aktivitet og lek. Videre skal den bidra til mestringsfølelse og motivasjon. SFO sin viktigste rolle er å utvikle barnas sosiale ferdigheter gjennom lek med andre barn.

Sandnes Høyre vil:

 • SFO skal samarbeide med idrettslag, kulturskolen, turistforeninger og andre frivillige organisasjoner for å gi barna gode opplevelser og et aktivt og variert innhold.
 • At alle SFO skal ha varierte og innholdsrike ute- og inne-arealer.
 • Gjøre det mer attraktivt å jobbe i SFO, blant annet ved å vurdere stillingsstørrelser og inklusjon i skolemiljøet

Barnevern

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under skadelige forhold for deres helse og utvikling, får riktig hjelp og omsorg til rett tid. Det betyr å sikre barns trygghet og beskytte mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Barnevernet skal være en støttespiller for barna og familien, gjennom gjensidig tillit. De skal møte barn og unge med varme og omsorg, og lytte til barns kunnskap om eget liv og hva de trenger. Barnevernet må få jobbe med familien over tid, for å gjøre dem til gode omsorgspersoner for trygge familier. 

Sandnes Høyre vil:

 • Opprette et barne- og ungdomspanel for å styrke barn og unges medvirkning.
 • At ansatte i barnevernet får tilbud om etterutdanning slik at de har nødvendig kompetanse til å møte mangfoldet blant barn og foresatte på en tillitvekkende og rettferdig måte.
 • Mer ressurser til familieteamet for lettere tilgjengelig psykisk helsetilbud til barn med milde eller moderate psykiske vansker.
 • Arbeide for å forbedre det faglige samarbeidet innen barne- og familieenheten.
 • Arbeide for å utnytte samarbeidspotensialet mellom barnevernet og skolene.
 • Evaluere og videreutvikle SLT-samarbeidet, mellom politiet, skole, helsestasjon, kultur, levekår og barnevernet.
 • Arbeide for at døgnberedskap med barnevernsfaglig kompetanse.
 • Innføre kompetansekrav og autorisasjon i barnevernet.
 • Kreve relevant utdanning for barnevernsledere.

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for mennesker med psykiske helseplager, og det må sikres gode lavterskeltilbud.

Sandnes Høyre vil:

 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og omkringliggende kommuner om forebygging av psykisk uhelse, blant annet spiseforstyrrelser, skolevegring m.m.
 • Vurdere behovet for støttepersonell, som helsesykepleier, miljøarbeidere, i skolene.
 • Vurdere flere fritidsaktiviteter som kan forebygge psykisk uhelse.

Kultur og idrett

Kulturen og opplevelsene den gir, beriker oss som mennesker. Kunst og kultur er en del av vår nasjonale infrastruktur. Kulturinstitusjonene forankrer oss i vår felles historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente. De er en viktig brikke i den nasjonale demokratiske infrastrukturen.

Høyres hovedmål er sterke kulturinstitusjoner som er åpne og tilgjengelige for hele befolkningen.

Kunst og kultur på høyt nivå er viktig for å stimulere og motivere til aktivitet på amatør- og grasrotnivå. Samtidig er det umulig å etablere toppsjiktet uten stor aktivitet i bredden. Høyre ønsker sterke og toneangivende kulturinstitusjoner som sørger for kunst og kultur av ypperste kvalitet, i samspill med aktører fra det frie feltet. Og i bunn for det hele må det alltid ligge sterk satsing på frivilligheten. Dugnadsånden må få gode levevilkår da hele det frivillige kultur- og idrettslivet i Sandnes er avhengig av dette.

Et levende kulturliv

Sandnes Høyre vil sette fokus på bredden og mangfoldet i kulturen, og arbeide for at hele befolkningen, fra barndom til alderdom, uavhengig av sosiale, kulturelle, fysiske, psykiske og økonomiske forutsetninger, skal kunne delta i og oppleve ulike kunst og kulturuttrykk. Samtidig ønsker vi også å legge til rette for talentutvikling, i samarbeid med kulturskoler og andre kulturinstitusjoner, slik at alle de som ønsker og evner, kan få vokse videre og på sikt bidra med kulturutøvelse på høyt nivå.

Sandnes Høyre vil:

 • Utarbeide en helhetlig kulturplan for å sikre langsiktig planlegging og utvikling av kulturfeltet.
 • Arbeide for et variert og mangfoldig kulturliv i Sandnes.
 • Bidra til å styrke og stimulere til aktivitet i hele kommunen ved å sørge for gode rammevilkår for det frivillige og profesjonelle kulturlivet.
 • Pris- og inflasjonsjustere kommunens tilskuddsordninger til kulturlivet.
 • Styrke kommunens tilskuddsordninger til kulturlivet.
 • Arbeide for et rikt kulturtilbud til Sandnes innbyggere.
 • Sørge for at barn og unge har et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud. 
 • Bruke kulturaktiviteter aktivt i integreringsarbeidet i Sandnes.
 • Tilrettelegge for at offentlige kulturaktører samt profesjonelle og frivillige kulturaktører i samspill skaper et mangfoldig og variert tilbud i lokalsamfunnet.
 • Bidra til et levende bysentrum og lokalmiljø ved å øke støtten til gratis arrangementer i kommunen.
 • Gjøre det enklere og rimeligere for lokale utøvere å benytte seg av kommunens lokaler til ulike fremførelser.
 • Styrke Sandnes kulturskole for at flere barn skal få delta, herunder redusere elevkostnad og øke antall friplasser for å balansere skjev sosial og økonomisk rekruttering til kulturskolen.
 • Utrede om kulturopplæring, undervisning og talentutvikling kan styrkes ytterligere gjennom samarbeid med private aktører.
 • Bidra til å opprettholde og styrke et levende kunstmiljø i byen med gode ordninger og arbeidsplasser for kunstnere.
 • Styrke Sandnes bibliotek som kultur- og formidlingsarena.
 • Styrke satsingen på kunst & installasjoner i det offentlige rom.
 • Tilrettelegge for innbyggere med nedsatt funksjonsevne kan delta i kulturtilbudet i Sandnes.
 • Arbeide for flere kulturlokaler i Sandnes.
 • Utrede muligheten for å etablere et Innbyggernes Hus med bl.a. bibliotek, øvings- og lagerlokaler i Sandnes sentrum.
 • Utarbeide mulighetsstudie for plassering av nytt teaterbygg til Rogaland Teater.
 • Revitalisere Gamlatorget og omkringliggende kvartaler gjennom forlengelse av Langgata, styrking av byrom og tilrettelegging for økt aktivitet i kulturkvartalet.
 • Arbeide for at flere lokaler til øving, trening, framføring og utstillinger er egnet til sin aktivitet.
 • Arbeide for at fritidsaktiviteter kan skje i innbyggernes lokalmiljø.
 • Arbeide for at alle byens kommunale lokaler kan brukes av kulturlivet. 
 • Arbeide for vederlagsfri bruk av fylkeseide lokaler i Sandnes for frivillige organisasjoner både for idretten og resten av kulturlivet. 
 • Sikre god bruk av kommunens private bydelshus og vurdere større bevilgninger til vedlikehold og tilrettelegging.
 • Arbeide for et attraktivt kulturhus med god kvalitet og standard, ved å bevilge tilstrekkelige midler til nødvendig vedlikehold og oppgradering. 
 • KINO tilrettelegges for forsterket musikk slik at Sandnes kommune får en god og attraktiv sal for lydgruppen forsterket musikk.
 • Sikre at byens kulturarv og vår lokale identitet blir tatt vare på og brukt
 • Legge til rette for vern gjennom bruk blir en helt sentral del av kulturminnevernet i Sandnes.
 • Over tid styrke den byhistoriske delen av Vitenfabrikkens arbeid.
 • Etablere støtteordning for rehabilitering av bevaringsverdige bygninger.

Idrettsglede for alle

Idretten bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer og fremmer god helse blant barn og unge. I tillegg er idretten en av de viktigste arenaene for samfunnsnyttig, frivillig innsats. Sandnes Høyre vil at alle kommunens barn og unge skal ha et godt fritidstilbud, og det skal være mulig å drive idrett for alle uavhengig av bakgrunn. Sandnes Høyre ønsker å videreutvikle idrettstilbudet i kommunen i nært samarbeid med frivillige organisasjoner for å imøtekomme innbyggernes ønsker. Sandnes Høyre vil jobbe for god standard på idrettsanlegg og utvikle nye anlegg der det blir behov for det.

Sandnes Høyre vil:

 • Bygge en stor idrettshall for innendørsidrettene håndball, basketball, volleyball og innebandy, med gode tribunefasiliteter, gjerne i interkommunal regi.
 • Idrettslagene må sikres anlegg og økonomi som gjør at idrettsaktiviteten kan opprettholdes i alle bydeler.
 • Tilskuddene til idrettsformål skal følge generell prisutvikling.
 • Utbyggingen av idrettsanlegg i bydelene bør fortrinnsvis skje i nærheten av skolene for å bygge gode arenaer for innendørs og utendørs samhandling.
 • Etablere ny flerbrukshall på Ganddal.
 • Bygge utendørs svømmeanlegg i Sandnes havn.
 • Bygge regionalt folkebad med blant annet 50 meters basseng med stupetårn.
 • Bidra til at det realiseres en innendørshall for fotball.
 • Være pådriver for å få endelig avklaring om nytt ridesportsenter.
 • Tilrettelegge for at Sandnes Pistolklubb sitt behov for moderne felt- og baneanlegg kan realiseres.
 • Bidra til at det realiseres et kampsportanlegg
 • Sette av store nok arealer til idrettsanlegg i forbindelse med utvikling av våre bydeler slik at det kan bli en samlokalisering av skole, idrettshall, fotballbane, delanlegg for friidrett og grøntareal.
 • Legge om gamle grusbaner med flomlys til kunstgress med miljøvennlig granulat.
 • Sørge for at kommunens idrettsanlegg skal være i god stand og også være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Legge til rette for å hindre ekskludering eller utenforskap.
 • Sørge for flere tilbud spesielt rettet mot seniortrimmere.
 • Legge til rette for økt bruk av naturområdene i kommunen med flere dagsturhytter, gapahuker, bedre skilting og parkering.

Helse og omsorg

Sandnes Høyre ønsker at alle kommunens innbyggere skal oppleve at de har en god livskvalitet og gode helsetjenester. Vi har tro på at dette skapes i et aktivt samspill mellom enkeltindividet, frivillige og private aktører og offentlige tjenester. Vi ønsker derfor å legge til rette for varierte tjenester som i størst mulig grad ivaretar den enkelte innbyggers behov. Enten det gjelder valg av hjemmehjelp til praktisk bistand i hjemmet eller sykehjem ønsker vi at du skal få velge det tilbudet du synes passer best for deg.

Sandnes Høyre vil:

 • Ta i bruk innovative løsninger i tjenestene for å gjøre dem bedre og mer effektive.
 • Gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser i de ulike tjenestene.
 • Legge til rette for fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester og sykehjem.

Gode helsetjenester

Sandnes Høyre vil prioritere barn og unge, og vil fortsette å satse på et godt tjenestetilbud for barn, unge og deres familier gjennom barnevernet, helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Grunnlaget for god helse gjennom hele livet legges i barne- og ungdomsårene. 

Pårørende er en viktig ressurs og skal ha innflytelse på hjelpetilbudet til den de er glad i. De pårørende kan ha flere roller, både som avlaster, omsorgspersoner og beslutningstakere for behandlingsløpet.

Helse- og omsorgsarbeidet i Sandnes skal være preget av verdighet, individuell tilpasning, kvalitet og kompetanse. Sandnes Høyre ønsker å tilby våre innbyggere en reell valgfrihet innen eldreomsorg, helse- og omsorgstjenester. Det enkelte menneskets behov skal alltid være i sentrum.

Sandnes Høyre vil:

 • Ha høy kvalitet på lovpålagte tjenester innen helse og omsorg.
 • Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge gjennom helsestasjonen, skolehelsetjenesten, psykologtilbud og lavterskeltilbud.
 • Videreutvikle en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som sørger for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge.
 • Arbeide for å bedre samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
 • Gjennom et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten, finne nye løsninger:
  • for å hindre forverringer som resulterer i sykehusinnleggelser.
  • ved å tilby flere tjenester tilbys digitalt.
  • for at brukere kan få mer oppfølging og rehabilitering i eget hjem.
 • Gi tilbud om etter- og videreutdanning til flere i helsetjenesten.
 • Øke antall lærlinger innen helsefag og benytte deres kompetanse bedre i hele helse- og omsorgstjenesten.
 • Arbeide for at pårørende lett får tilgang til informasjon, bistand, opplæring, råd og veiledning.
 • Arbeide for å gi pårørende mer fleksible avlastningstilbud.
 • Øke bruken av velferdsteknologi, slik at flere gis mulighet til å mestre eget liv og helse, og kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne.
 • Sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne selv kan mestre eget liv og aktivt kan delta i samfunnet.

Folkehelse

Sandnes Høyre vil at det skal være enkelt å ta gode valg for egen helse og livsstil. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme vårt eget liv. Vi vil føre en folkehelsepolitikk som i størst mulig grad bygger på positive virkemidler med belønning og stimulering. Det er særlig viktig å sikre barn, unge og sårbare gruppers rett til å leve i helsefremmende omgivelser og sikre alle retten til beskyttelse mot skade og avhengighet. Folkehelsearbeidet må tilpasses mennesker i alle livsfaser og bidra til å redusere sosiale forskjeller.

Sandnes Høyre vil:

 • Styrke samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner for å bedre folkehelsen.

Fastlegeordningen

Fastlegen er en av bærebjelkene i helsetjenesten vår. Fastlegeordningen må sikre hele befolkningen en tilgjengelig, kompetent og moderne primærlegetjeneste, uavhengig av bosted, sosial tilhørighet og personlig økonomi. Fremtidens fastlegeordning må tilby tverrfaglig oppfølging av mennesker med sammensatte behov.

Evalueringen av fastlegeordningen viser at det har blitt mer utfordrende å rekruttere nye leger og at det slutter flere fastleger enn tidligere. Økt arbeidsbelastning og økonomisk usikkerhet for nyetablerte leger er to av hovedårsakene.

Sandnes Høyre mener at næringsdrift skal fortsatt være hovedmodellen i fastlegeordningen.

Sandnes Høyre vil:

 • Sikre en trygg fastlegeordning, sørge for god rekruttering og forhindre frafall av fastleger.
 • Bevare næringsdrift som hovedform for fastleger.
 • Innføre tilbakekjøpsgaranti som strakstiltak der tre utlysninger av fastlegehjemmel ikke har ført til rekruttering.
 • Arbeide for tilleggsfinansiering til fastlegeordningen for å rekruttere og beholde fastleger.
 • Arbeide for faste legestillinger på legevakten for å redusere arbeidsbelastning for fastlegene.

Leve hele livet

Sandnes Høyre ønsker en kommune hvor vi kan leve godt hele livet. Tilbudene til de som trenger hjelp, enten det er privat eller offentlig tjenesteyting, skal være forankret i forskning og sikre trygghet og valgfrihet.

Vi blir flere eldre, og de eldre lever lenger. De fleste eldre ønsker å klare seg selv og være i sitt eget hjem så lenge som mulig. Helsetjenesten og eldreomsorgen må forberedes på denne omstillingen. Økt kompetanse, endringer i hvordan vi organiserer eldreomsorgen, og økt bruk av velferdsteknologi skal bidra til bedre kvalitet og økt valgfrihet for de eldre.

Sandnes Høyre vil:

 • Utvide eksisterende samt bygge nye sykehjem for å øke antall sykehjemsplasser.
 • Styrke de eldres rett til medbestemmelse og valgfrihet i eldreomsorgen.
 • Fortsette arbeidet med å gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet».
 • Gi eldre og deres pårørende frihet til selv å velge hvilket behandlings- eller omsorgstilbud som best møter deres behov.
 • Pårørende som ressurs må styrkes gjennom en omforent pårørendestrategi.
 • Satse på og tilrettelegge for bruk av velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre eldre sin hverdag enklere og bidrar til at flere kan få mulighet til å bo hjemme lengre.
 • Arbeide for at eldre gifte og samboende kan få bo og leve sammen på sykehjem.
 • Realisere seniorboliger som sikrer at eldre kan bo lenger i egen bolig og øke livskvaliteten for eldre ved å etablere boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel.
 • Legge til rette for møter mellom generasjonene ved at skoler/barnehager og seniorboliger bygges i nærheten av hverandre.
 • Arbeide for å opprette en samfunnskontakt som kan være bindeledd mellom eldre som ønsker å bidra med ulike oppgaver i offentlige institusjoner.
 • Tilrettelegging av gode og trygge møteplasser.
 • Utvide «Inn på tunet» tilbudet for demente, rusavhengige og andre helseutfordringer.

Psykisk helse

Sandnes Høyre vil prioritere psykisk helse som en viktig satsning. En god psykisk helse er viktig for god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for de som sliter med sin psykiske helse og deres pårørende. Vi vil styrke psykiatrien og videreutvikle lavterskeltilbudene og helsestasjonene for unge.

Sandnes Høyre vil:

 • Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge gjennom helsestasjonen, skolehelsetjenesten, psykologtilbud og lavterskeltilbud.
 • Forebygge ensomhet ved satsning på støttekontakter og samarbeid med frivillige.

Rusomsorg

Sandnes Høyre vil prioritere forebygging og holdningsskapendearbeid innen rusomsorgen. De som lever med rusmisbruk og deres pårørende skal sikres gode tjenester og muligheter. Vi ønsker å styrke ettervernet i rusomsorgen, og sikre valgfrihet for de som skal i behandling gjennom fritt behandlingsvalg.

Sandnes Høyre vil:

 • Prioritere rusforebyggende arbeid blant ungdom.
 • Styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykiatri.
 • Arbeide for et godt tilbud til rusavhengige og deres pårørende i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Tilrettelegge for samarbeid mellom skole, foreldre, politi og helsevesen i bekjempelsen av rusmisbruk blant unge.

Byutvikling for et grønt og blått Sandnes!

Sandnes Høyre vil utvikle Sandnes med en helhet for både by og land. Et attraktivt og urbant sentrum med stor utnyttelse og effektiv transportinfrastruktur er like viktig som bydeler med gode livs- og oppvekstsvilkår og godt tilrettelagte næringsarealer. Sandnes skal være Norges mest attraktive by for både folk og næringsliv. For å få til dette må vi også samarbeide godt med nabokommuner og fylket. Noen utfordringer løser Sandnes best alene, mens andre blir bedre med å jobbe på tvers i en større helhet. 

By- og arealutvikling

Sandnes kommune er i sterk vekst. Denne veksten gir oss store muligheter når det skal planlegges nye boligområder, næringsområder og infrastruktur. Vi ønsker å skape attraktive og aktive byområder som kombinerer boliger, møteplasser, arbeidsplasser, kultur, handel og service. Fortetting må bygges fra sentrum og utover langs kollektiv- og byutviklingsaksen samtidig som klima og natur ivaretas best mulig.

Sandnes Høyre vil:

 • Si nei til innføring av eiendomsskatt.
 • Langsiktig utvikling av by og land i Sandnes med en grønn og blå profil hvor vi sikrer både klima, miljø og vannveier i nye prosjekter.
 • Fortsatt være Norges beste kommune på tilrettelegging for nye boliger. Boligbygging skal først og fremst skje gjennom fortetting, transformasjon og nybygging i nærheten av by- og kollektivaksene.
 • Utvikle bokonsepter for ulike aldersgrupper i samarbeid med private utbyggere.
 • Skape en dynamisk by som tilrettelegger for etablert og nytt næringsliv. 
 • Sikre gode fri- og grøntområder i hele kommunen.
 • Sikre god belysning for trygg ferdsel.
 • Stille krav til innbyggerinvolvering i større utviklingsprosjekter.
 • Utarbeide og innføre byggeskikkpris som skal være er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Sandnes til en god kommune og by å bo i.
 • Vurdere opprettelse av et kommunalt foretak innen teknisk drift, vei, vann og kloakk.
 • Verne om eiendomsretten og beskytte landbruksjord.
 • At byggegrenser mot Sandnesmarka respekteres herunder sikre at naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til friluftsliv, turisme og næringsinteresser.

Sentrum

Et attraktivt og levende by- og tettstedssentrum er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling, verdiskaping og folks hverdagsliv, trivsel og tilhørighet. Gjennom arealplanleggingen bør det legges til rette for en kompakt by- og tettstedsutvikling ved at nye boliger, arbeidsplasser, handel, offentlige og private tjenestetilbud, utdanningsinstitusjoner og kultur- og fritidstilbud lokaliseres i eller tett på sentrum.

Sandnes Høyre vil:

 • Satse videre på spennende aktivitet, handel og godt byliv fra Langgaten, Vitensenteret og KinoKino, gjennom hele sentrum til Kulturhuset og Maxi. 
 • Samarbeide med gårdeiere om ivaretakelse og vitalisering av “gamlebyen” med bakgårder, smug og fasader.
 • Utvikle havneområdene til attraktive sentrumsområder for både næringsliv, service, boliger og rekreasjon.
 • Fortsette arbeidet med gjenåpning av vannveiene i Sandnes sentrum gjennom Bybåndet Sør.
 • Sikre godt renhold av gater og byrom. 
 • Bygge basketballbaner i sentrum og flere bydeler med god belysning og sitteplasser.

Bydelene

I Sandnes Høyre er vi opptatt av å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige folk. Sandnes er en stor kommune, og for å vite hvor innsatsen må settes inn er det viktig at vi er tett på de ulike bydelene. Sandnes skal være for alle i alle livsfaser der barnefamiliene representerer kommunens fremtid. Familier skal også i fremtiden kunne bygge nye boliger som er tilpasset deres behov i trygge miljøer. Vi ønsker derfor en langsiktig og helhetlig plan for bydelsutvikling, slik at det er attraktivt å bo i hele Sandnes.

Sandnes Høyre vil:

 • Gjeninnføre bydelsutvalg for å sikre politisk engasjement og brukermedvirkning i alle bydelene. Bydelsutvalgene vil erstatte dagens områdeutvalg-ordning.
 • Styrke og utvikle robuste bydeler og utvikle bydelssentrene til kompakte og bærekraftige lokalsamfunn.
 • Utarbeide en Familieboligplan for å sikre variert og best mulig bomiljøer for barnefamilier i ulike deler av kommunen
 • Skape en riktig balanse mellom en levende og attraktiv sentrumshandel og de mindre handelsområdene i bydelene. Når bydelene bygges ut er det derfor viktig å stille strenge krav til både utforming og kvalitet, slik at de blir gode og levedyktige lokalsamfunn.
 • Styrke bydelenes medvirkning i kommunale byutviklingsprosjekter
 • Arbeide for tilstrekkelig parkeringstilbud på Lundeområdet i Ganddal bydel.
 • Ha en langsiktig strategi for utvikling av kommunens servicetilbud i bydelene, slik at de er rustet både for nåtiden og fremtidens behov.
 • Evaluere fylkesveiene som går ut til bydelene med tanke på trafikksikkerhet, kapasitetsbehov og tekniske krav, og arbeide for at disse utbedres der det er nødvendig.
 • Etablere grøntområder fra Rundeskogen til Gisketjern som binder sammen tre bydeler.
 • Bygge turløype med lys rundt Frøylandsvannet på Hommersåk.
 • Bygge gang- og sykkelsti i Melshei og til Dale
 • Utrede mulighet for å oppgradere gang- og sykkelsti fra sørsiden av Bogafjell mot Stokkelandsvannet og Ganddal stasjon for å koble sammen bydelene.
 • Etablere samlingssteder med universell utforming for aktivitet i bydelene.
 • Arbeide for å redusere bompengenivået.
 • Arbeide for et nytt togstopp på Lura.

Effektive og brukervennlige transportløsninger

Sandnes skal være en miljø- og klimavennlig kommune. Når vi vokser blir det mer trafikk, og kø er ikke bra for våre innbyggere, næringslivet og klimaet.

Trafikkveksten må derfor i hovedsak tas kollektivt om vi skal ha et velfungerende veisystem om 15 år. Byveksten må i større grad løses gjennom en høyere andel boliger og arbeidsplasser innenfor byutviklingsaksen. Bil vil fortsatt være et viktig fremkomstmiddel, men vi vil legge til rette for at det skal bli mer attraktivt å redusere bilbruken i hverdagen.

Sandnes Høyre vil:

 • Arbeide for å få bedre kollektivtilbud i bydelene.
 • Gjenreise Sandnes som «sykkelbyen» ved å bygge ut sammenhengende helårs sykkelveier fra bydelene til sentrum.
 • Øke antall ladestasjoner for elbiler i sentrum og bydeler.
 • Sikre et fortsatt godt og effektivt tilbud av parkeringsplasser i sentrum.
 • Sikre at Sandnes fortsatt skal være en del av avtalen om kollektivsatsing sammen med fylket, nabokommuner og staten.
 • Arbeide for en «15 minutt smart transport» by.
 • Få bedre trafikkflyt og reduksjon av Co2 utslipp ved bruk av smart teknologi.
 • Arbeide for realisering av tverrforbindelsen fra Bråstein/Osli og E39 til landsdelens fremste logistikksenter på Vagle.
 • Legge til rette for gratis oppstillingsplasser for bildelingsformål i sentrum og bydelene.
 • Opprettholde og videreutvikle krysningen Oanes/Lauvvik.

Vekst og utvikling

Sandnes Høyre vil utvikle en moderne, ambisiøs, klimavennlig og raus kommune med et langsiktig perspektiv. Vi vil videreutvikle Sandnes som en inkluderende by, hvor alle skal føle seg godt ivaretatt, og hvor innbyggerne involveres i arbeidet med å videreutvikle byen. Vi vil sørge for at Sandnes blir en best mulig by og kommune også for fremtidige generasjoner.

Næringsliv

Sandnes Høyre tar næringslivet på alvor og vil lytte til innspill for at Sandnes skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og investere. Et rikt og variert næringsliv er helt avgjørende for å sikre videre utvikling i kommunen. Sandnes Høyre vil legge til rette for nye og allerede etablerte bedrifter, og støtte innovasjon og entreprenørskap. Målet er å skape grobunn for gode og bærekraftige arbeidsplasser.

Sandnes Høyres mål er å styrke næringslivet i kommunen ved å samarbeide med det lokale

næringslivet, og ved å utarbeide helhetlige og forutsigbare planer for kommunen. Vi vil tilrettelegge arealmessig for et differensiert næringsliv hvor det er plass til alle typer næringsvirksomhet fra produksjon og logistikk til kontorarbeidsplasser, handel- og service-virksomheter.

Høyre vil satse på gründervirksomhet, etableringsbistand og, i samarbeid med private og interesseorganisasjoner, tilby assistanse som danner grunnlag for nyetableringer og vekst. I tillegg må vi ivareta eksisterende næringsliv med ubyråkratiske og positive virkemidler som medfører at bedriftene vokser og blir værende i kommunen.

Sandnes Høyre vil:

 • Arbeide for en forsvarlig økonomiforvaltning slik at vi også i fremtiden kan si nei til eiendomsskatt for privat bolig og næringseiendom.
 • Være en langsiktig eier av Lyse, for å sikre kapasitet for fremtiden samt ytterligere satsing på ren energi gjennom vannkraft.
 • Bidra til at næringslivet får tilgang på nødvendig kompetanse gjennom utdanningssystemet.
 • Styrke det kommunale virkemiddelapparatet for å utvikle det lokale næringslivet.
 • Være en garantist for et stort utvalg av ulike næringstomter.
 • Arbeide for at større virksomheter ønsker å etablerer seg i sentrum.
 • Arbeide for ytterligere etablering av statlige arbeidsplasser i Sandnes.
 • Ivareta næringslivet på Forus.
 • At kommunens avgifter og gebyrer holdes på et lavt nivå.
 • Tilrettelegge og bidra til utvikling av turistnæringen i Sandnes med spesielt fokus på bærekraftig opplevelsesbasert aktivitetsturisme og friluftsliv. 
 • Innføre mer fleksible skjenketider.
 • Sørge for gode og forutsigbare rammevilkår for næringer som utnytter viktige råvarer som stein, sand, fjell og havbruk.
 • Ivareta Sandnes som stor landbrukskommune med økt satsing på teknologi, forskning og utvikling.
 • Prioritere ressurser til oppfølging og gjennomføring av næringsplanen.
 • Øke andelen private tilbydere for å få bedre tjenester til innbyggerne og mer effektiv bruk av samfunnets ressurser.
 • Forenkle og redusere byråkrati for bedriftene.

Sandnes Kommune som arbeidsgiver

Sandnes Kommune skal være en god arbeidsgiver med ledere som har fokus på utvikling av sine medarbeidere og organisasjon. Vi skal være en god arbeidsgiver med ledere som har fokus på utvikling av sine medarbeidere og organisasjon. Sandnes Kommune skal være åpen i politiske prosesser og sikre at kommunen har gode rutiner for å hindre korrupsjon.

Sandnes Høyre vil:

 • Foreta en gjennomgang av kommunens tjeneste- og driftsportefølge for å kartlegge enheter som kan videreutvikles.
 • Konkurranseutsette oppgaver som ikke er en del av kommunens kjernevirksomhet til private og ideelle aktører.
 • Ha en god lærlingeordning med fokus på behov, veiledning og rekruttering.
 • At Sandnes Kommune skal ha en seniorpolitikk som får ansatte til å stå lengst mulig i jobb.
 • Arbeide for at nye stillinger i størst mulig grad er heltidsstillinger.

Digitalisering

Sandnes Høyres mål er at kommunen skal være ledende på digitalisering. Teknologiutviklingen gir stadig nye muligheter, samtidig stilles vi som samfunn overfor utfordrende valg og nye potensielle utfordringer. Hvis vi lykkes, kan vi øke verdiskaping og velferd med mindre klimautslipp.

Det handler derfor om å utnytte mulighetene og løse utfordringene teknologiutviklingen skaper, samtidig som vi tar vare på styrkene i det norske samfunnet.

Sandnes Høyre vil:

 • Aktivt oppfordre og veilede næringslivet til å ta i bruk de statlige forsknings- og innovasjonsvirkemidlene som stimulerer teknologiutviklingen.
 • Styrke den digitale kompetansen i grupper som har lav digital deltakelse ved å bruke bibliotekene som læringsarenaer samt frivillige organisasjoner og næringsliv.
 • Basere offentlig innhenting av informasjon på «bare en gang»-prinsippet, slik at innbyggere og bedrifter slipper å bruke tid på å opplyse om data som kommunen allerede har.
 • Målrettet opplæring settes inn for de som vil kunne falle utenfor det digitale samfunnet.
 • Saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse, skal automatiseres i størst mulig grad.
 • Styrke den digitale kompetansen til ansatte i kommunen.
 • Vurdere nye digitale løsninger som kan styrke innbyggernes mulighet til medvirkning i saker som angår dem.
 • Øke bruken av ulike teknologiske løsninger som snakker sammen i kommunen.
 • Ta i bruk smarthusteknologi ved bygging av spesialtilpassede omsorgsboliger.

Rett og plikt til arbeid

Vi vil i tett samarbeid med NAV og et samfunnsengasjert næringsliv ta inn flere lærlinger og opprette tilrettelagte plasser for personer som lenge har stått utenfor arbeidslivet. Legge til rette for at unge uføre blir ivaretatt gjennom å arbeide for at restarbeidsevne blir utnyttet som en ressurs til både den uføre og samfunnet.

Kommunen skal gå foran i arbeidet om å få folk inn i arbeidslivet. Vi må finne åpninger for de som har stått lenge uten arbeid, har fysiske eller psykiske utfordringer, er lavt utdannede eller har hull i CV-en.

Vi vil i tett samarbeid med andre myndigheter og offentlige organ sette i verk tiltak for å øke andelen innvandrere i arbeid. Sandnes Høyre ønsker å utvikle en konkret plan som involverer kommune, fylkeskommune, NAV, bedriftene, skolene og overordnet myndighet.

Grønn omstilling

Sandnes har sterke fagmiljøer innen ulike bransjer. Med deres bidrag ønsker Høyre å legge til rette for et attraktivt næringsliv som skaper flere jobber ved å tiltrekke seg bedrifter, investorer og grundere. Bedriftene i disse næringene er en stor drivkraft for hele regionen og står for en viktig andel av regionens verdiskaping. Høyre vil sikre disse mulighet til å videreutvikle seg i byen, fordi det er avgjørende at Sandnes heier på nyskapende ideer og initiativer som kan sikre at den lokale skaperkraften får rom til å vokse også i fremtiden.

For å klare dette trengs et tett samarbeid mellom kunnskap- og forskningsinstitusjoner og næringslivet. Det er likevel ikke politikernes jobb å velge ut hvilke næringer, innovasjoner og teknologi som skal skape fremtidens jobber. Høyre vil sikre lokalt næringsliv viktige konkurransefortrinn i form av god infrastruktur, effektiv saksbehandling, lavere gebyrer, mindre avgifter og skatt.

Sandnes Høyre vil:

 • Gjøre Sandnes kommune til en ja-kommune som forenkler og forbedrer hverdagen for lokalt næringsliv.
 • Tilrettelegge og regulere tilstrekkelig areal for næringsvirksomhet.
 • Redusere unødvendige detaljkrav for næringsarealer i nye prosjekter.
 • Aktivt legge til rette for store og små næringsklynger og skape gode møteplasser for næringslivet.
 • Sørge for at kommunale næringslokaler ikke står ubenyttet uten konkrete planer for fremtidig bruk.
 • Legge til rette for tettere samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.
 • Ha et tettere samarbeid mellom Sandnesskolen og næringslivet.
 • La bedrifter bruke kommunen som et sted de kan teste ut ny teknologi for å legge til rette for utvikling av ny teknologi og gjøre kommunen flinkere til å ta i bruk ny teknologi.
 • Forenkle kommunens anbudsprosesser og sikre tilgang også for mindre bedrifter.
 • Arbeide for flytting av relevante statlige arbeidsplasser til Sandnes.
 • Opprettholde et livskraftig bynært landbruk.
 • Stimulere til fremvekst av mer grønt næringsliv i byen og regionen.

Integrering

Sandnes Høyres mål er å lykkes med integreringen i kommunen ved å stille krav og gi innvandrere muligheten til å lykkes. Sandnes er en flerkulturell kommune med innvandrere som beriker samfunnet og arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har. Samtidig som innvandring gjør kommunen rikere, ser vi utfordringer knyttet til integrering. Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er nøkkelen til inkludering i arbeidslivet og det norske samfunn.

Sandnes Høyre vil:

 • Gi enslige mindreårige asylsøkere prioritert bosetting i kommunen.
 • At kommunen, lokalt næringsliv og NAV skal samarbeide med mottak og introduksjonssenteret slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid.
 • Legge til rette for at idrett, kultur og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor.
 • Motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll.
 • Bekjempe hatytringer og rasisme ovenfor minoriteter.
 • At det skal være mulig å ta grunnskoleutdanning som en del av introduksjonsprogrammet.
 • Ha økt opplæring i demokratiforståelse, menneskerettigheter og det norske samfunnet som en del av introduksjonsprogrammet.
 • At kommunen benytter økt mulighet for midler tidige ansettelser slik at personer uten erfaring og referanser fra norsk arbeidsliv enklere kan komme inn i arbeidslivet.
 • Gjøre undervisningstilbudet til innvandrere og flyktninger mer arbeidsrettet.
 • Rekruttere til norskopplæring, kvalifisering og arbeid.
 • Stimulere næringslivet til å tilby språkplasser.
 • Bedre det psykiske helsetilbudet til innvandrere som kommer fra krigsherjede land.
 • Fortsette satsningen på voksenopplæring i tett samarbeid med fylkeskommunen.