Politikk

SELBU HøYRE OG SELBU KRF har foran årets valg valgt å stille felles liste. Det er to partier som har lang tradisjon for å samarbeide godt. Våre to viktigste saker foran årets valg er jobben for lokalt næringsliv og styrking av det psykiske helsetilbudet i kommunen

Våre hjertesaker

 • VARME HENDER, TRYGG OMSORG

  Selbu Høyre og Selbu Krf vil styrke lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn, ungdom og yngre voksne. Vi vil styrke Selbu Trykk som en viktig bidragsyter for denne målgruppen.gi brukere valgfrihet og delaktighet

 • LÆRING, OPPVEKST OG INTEGRERING

  Selbu Høyre og Selbu Krf vil at skolens viktigste oppgave er å skape et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt. Vi vil vurdere framtidig skolestruktur ut fra barnetall på lang sikt

 • NÆRINGSLIV OG VERDISKAPING

  Selbu Høyre og Selbu Krf vil arbeide for å opparbeide næringsareal, slik at vi til en hver tid har ledig næringsareal tilgjengelig flere steder i bygda. Vi vil arbeide for å skaffe ungdommen sommerjobb i kommunen og bidra til at lokale bedrifter i kommunen tar inn ungdommer til sommerjobb

 • KULTUR OG IDRETT

  Selbu Høyre og Selbu Krf vil opprette en stilling som koordinator for lag og foreninger. Stillingen knyttes til frivilligsentralen og forutsettes å være selvfinansierende på sikt. Vi vil støtte opp om stiprosjektet og sykkelstiprosjektet, og at disse blir benyttet i folkehelseperspektiv.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

VARME HENDER, TRYGG OMSORG

Behovet for pleie og omsorg vil fremover bli en større oppgave både for kommunen og pårørende. Mange behov skal dekkes.

Selbu Høyre og Selbu Krf vil:

styrke lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn, ungdom og yngre voksne. Og styrke Selbu Trykk som en viktig bidragsyter for denne målgruppen.
gi brukere valgfrihet og delaktighet.
styrke hjemmesykepleie og hjemmehjelpsordning, slik at de som vil bo hjemme, får et godt alternativ til institusjonsplass.
åpne for offentlig/private løsninger innenfor alternative bo- og tjenestetilbud.
gi et forsvarlig tilbud på dag- og kveldstid for innbyggere med spesielle behov.

LÆRING, OPPVEKST OG INTEGRERING

I Selbu har vi en god arena for læring fra barnehage til videregående skole. Og i tillegg har vi Peder Morset Folkehøgskole som gjør oss til en av de få kommuner i landet med et så bredt skoletilbud.

Selbu Høyre og Selbu Krf vil:

at skolens viktigste oppgave er å skape et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.
vurdere framtidig skolestruktur ut fra barnetall på lang sikt.
tilpasset leirskoletilbud i skolen.
bygge ny ungdomsskole.
bygge hallflate i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole.
bruke Rømyrahallen som alternativ treningsarena.
åpne barnehager og SFO tilpasset pendleres behov.
opprette SFO for ungdom. Spesiell målgruppe er de som faller utenfor organisert aktivitet.
støtte opp om ungdomsklubb i regi av Frivilligsentralen og Selbu menighet.
helsesykepleier-funksjon for unge styrkes og utvides til å gjelde tjenester på kveldstid.
arbeide for at flykninger som er kommet og kommer til Selbu, blir integrert på en god måte.

NÆRINGSLIV OG VERDISKAPING

Dette er for oss den viktigste saken i denne perioden.

Selbu Høyre og Selbu Krf vil:

arbeide for å opparbeide næringsareal, slik at vi til en hver tid har ledig næringsareal tilgjengelig flere steder i bygda.
arbeide for å skaffe ungdommen sommerjobb i kommunen og bidra til at lokale bedrifter i kommunen tar inn ungdommer til sommerjobb.
opprette en arbeidspool for unge sammen med næringslivet, der bedrifter kan finne vikarer/tilkallingshjelp.
styrke Tverrfaglig opplæringskontor, TONE, bidra til at bedrifter i Selbu fortsatt er gode lærlingebedrifter.
støtte en felles nærings- og utviklingsarena der kommunen og bygdas næringslivsbedrifter er aktive.
større målstyring og prioritering av kommunens nærings- og utviklingsressurser.
ha klar målsetning om å få etablert 30 nye arbeidsplasser i Selbu i kommende periode,gjennom oppfølging av mange års entreprenørskap i skolen, og jobbe videre med nyetableringer i tilknytning til eksisterende næringsliv i kommunen.
støtte utbygging og vedlikehold av skogsbilveier.
støtte næringsutvikling i primærnæringene etter prioritert rekkefølge.
spisse næringsaktiviteten mot tiltak med potensiale, fremfor å spre aktiviteten tynt utover.
støtte videre tiltak til nydyrking.
være en pådriver for å etablere mottak for landbruksplast, og bidra til at dette blir samlet inn.
sikre jordvern og driveplikt, men jordvernet må ikke stå i veien for en fremtidsrettet utvikling av kommunen.

INFRASTRUKTUR

Veier er hovedpulsårer i bygda. Sammen med fiberkabler er det viktig at disse både er i orden og er godt vedlikeholdt.

Selbu Høyre og Selbu Krf vil:

bidra til utbygging av fiber til alle i Selbu.
fortsette arbeid for utbedring av fv. 705, og omlegging av veien ved Tømra.
som et trafikksikkerhetstiltak arbeide for å få veilys over Selbuskogen.
fremskynde arbeidet med vedlikeholdet av vann- og avløpsnettet i kommunen.
påvirke at busstilbudet styrkes og tilpasses behovet til dagens brukere.
Skal vi lykkes med å få flere til å benytte seg av kollektiv transport (buss), må pendlere få gode parkeringsmuligheter.
etablere pendlerparkering i Selbu sentrum, Innbygda og Tømra.
prioritere byggingen av gang- og sykkelvei fra Skardodden til Tømra.

KULTUR OG IDRETT

Vi har rike tradisjoner både innen idrettslivet og kultur. I flere år har vi vært arrangører av større arrangement, og har gode erfaringer på dugnadsbaserte arrangementer.

Selbu Høyre og Selbu Krf vil:

opprette en stilling som koordinator for lag og foreninger. Stillingen knyttes til frivilligsentralen og forutsettes å være selvfinansierende på sikt.
støtte opp om stiprosjektet og sykkelstiprosjektet, og at disse blir benyttet i folkehelseperspektiv.
i størst mulig grad rette kommunal støtte til kultur og idrett til aktiviteten i det enkelte lag.
forskuddsfinansiere tippemidler til å bygge nye/rehabilitere anlegg i Selbu.

MILJØ

Alle er vi opptatt av miljøet og at vi «låner» de ressurser vi har tilgjengelig.

Selbu Høyre og Selbu Krf vil:

bidra til å ivareta naturgrunnlaget for artsmangfoldet vi har, og bruke naturressurser på en bærekraftig måte.
satse på grønn og fornybar energi i kommende periode.
etablere hurtiglader i Selbu sentrum og ved B.Langseth.
at gjenbrukstorget har åpningstider som er tilpasset bygdas befolkning og torgets brukere.