Politikk

Våre hjertesaker

Arbeid er helse

Senior Høyre vil at det føres en politikk som tar for seg aldersdiskriminering i videste forstand, og som er åpen for et nytt lovverk knyttet til aldersdiskriminering.

Boliger for eldre

Senior Høyre vil at det føres en politikk som øker livskvaliteten til eldre gjennom å etablere boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel, også for personer med større funksjonsnedsettelser og redusert boevne.

Et samfunn som satser på skole og arbeid

Senior Høyre vil at det føres en politikk som  tydelig vektlegger skolegang og kunnskap for barn og unge slik at de i voksen alder kan greie seg selv.

Frivillighet

Senior Høyre vil at det føres en politikk som gir frivillige organisasjoner samme rettferdige arbeidsvilkår som andre som leverer samme tjenester.

Se hva vi jobber med gjennom vårt posisjonsdokument

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Vi tror på Norge fordi vi tror på alle oss som bor her: på enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, og på den enkeltes initiativ i næringsliv og frivillige organisasjoner. 
Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet, ikke svekker det. 
Vi tror på Norge fordi landet vårt har store muligheter som vi kan utnytte sammen.
Et bærekraftig samfunn er et samfunn som tar vare på grunnleggende verdier, trygger velferden og miljøet. Senior Høyre ønsker å bevare velferdsstaten for fremtidige generasjoner.  

Grunnlaget for vår felles velferd er den verdiskapningen som skjer i landet vårt. Verdier må skapes før de kan deles. For å styrke vår konkurranse trenger vi en kraftfull satsing på kompetanse, forskning og innovasjon. Et sterkt og mangfoldig næringsliv med trygge arbeidsplasser er selve fundamentet for nåværende og fremtidens velferdssamfunn. Langsiktige og forutsigbare rammevilkår, konkurransedyktige skatte- og avgiftsvilkår og tilgang på kapital er avgjørende for utviklingen av et sterkt norsk næringsliv. Arbeidskraft og flere arbeidsplasser er motoren i verdiskapningen. 
Seniorene er en viktig ressurs som ønsker å bidra med sin kompetanse og erfaring. Det skaper en mer bærekraftig utvikling av samfunnet. 
Det er et paradoks at vårt land som sies å være et av de beste land å leve i, har det største sykefraværet og størst antall uføretrygde av alle land i OECD. Velferdsmodellen må forandres i takt med den øvrige samfunnsutviklingen for å være bærekraftig over tid.
Politikken har særlig ansvar for at produktiviteten i offentlig sektor må økes langt sterkere enn i perioden som ligger bak oss. Det må stilles krav om at nye oppgaver i offentlig forvaltning fortrinnsvis skal løses innenfor eksisterende bemanning. Konkurransen om utførelsen av offentlige oppgaver må økes, og det må være like vilkår når private bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner konkurrer om oppdrag. Det må stilles større krav for bruk av offentlige midler, både ute og hjemme, ved at det kreves evaluering, resultater og konkurransedyktighet ved tildeling av ressurser.
Befolkningsveksten og økende levestandard i verden vil føre til en kraftig økning i energibehovet, det er derfor nødvendig med en varig omlegging av den globale energiforsyningen, det er derfor nødvendig med en omlegging til en mer effektiv og bærekraftig energiforsyning. Den samme befolkningsvekst og økende levestandard vil også stille krav til økt matvareproduksjon.

Forsknings- og utviklingsvirksomhet av havet og havbunnens ressurser i Norge og internasjonale farvann må prioriteres og intensiveres for å utnytte det store potensiale som her finnes.
En bærekraftig utvikling handler om å kunne gi jordkloden videre til våre barn i minst like god tilstand som vi selv overtok den fra våre foreldre.

Antall seniorer i Norge er nå ca. 750000 over 67 år, og tallet vil iht. til SSB øke i løpet av år 2040 til ca. 1.2 mill. Endret livsstil, bedre medisin, mer fokus på fysisk aktivitet, og med mer og bedre utbygget velferdsteknologi vil dette innebære at en langt større andel av våre seniorer vil ha god fysisk og psykisk helse.
Dersom alle over 50 år står et helt år lengre i sin jobb enn i dag, betyr det en samfunnsmessig gevinst mellom 28- 30 mrd. kroner årlig.
Det er først og fremst hos de yngre eldre det store potensialet ligger. Både pensjonsreformen og IA -avtalene har som målsetting at vi står lengre i arbeid.
Aldergrensen er endret til 72 år innen det private næringsliv, noe som gir seniorene mulighet til å bidra til verdiskaping og velferd. Skal flere seniorer få ta del i den viktige verdiskapingen må en gjennomgå særalders-grensene og andre lovbestemte aldergrenser i offentlig sektor i samarbeid med partene i arbeidslivet. Aldersgrensen i arbeidslivet må heves ytterligere og pensjonsrettigheter må tilpasses en lengre yrkeskarriere.
Arbeid gir positive helseeffekter og økt livskvalitet for mange, og kan være den beste terapi mot ensomhet.
Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. Det må føres en god seniorpolitikk som bidrar til at flere seniorer fortsetter lenger i arbeid. Lykkes vi med å øke avgangsalderen fra arbeidslivet med ett år, tilføres Norge 50.000 flere arbeidsplasser enn i dag, en uutnyttet ressurs som det er viktig å benytte.
En øvre aldersgrense alene er i realiteten en forskjellsbehandling av mennesker, enten det er i eller utenfor arbeidslivet. Den er ikke egnet som kriterium for å fastslå en persons skikkethet, og bør derfor fjernes. 

Senior Høyre vil at det føres en politikk som:

 • Vil ha et samfunn som gir eldre som kan og vil, muligheter til å delta lenger i arbeidslivet.
 • Går inn for å øke aldersgrensen i privat og offentlig sektor fra 72 til 75 år, og fjerne aldersgrenser som hindrer aktiv yrkesdeltagelse for eldre, for eksempel som jurymedlemmer, meddommere og legdommere.
 • Sikrer høy arbeidsdeltakelse som er viktig for velferd og bærekraftig økonomi i fremtiden.
 • Legge til rette for økt kompetansebygging blant annet innen IT-teknologien. 
 • Støtte seniorene til å starte opp med gründervirksomhet, på lik linje med andre.
 • Tar særaldersgrensene i offentlig sektor snarest opp til vurdering.
 • Fokus på aldersdiskriminering i videste forstand og åpenhet for et nytt lovverk knyttet til aldersdiskriminering.
 • Satser på seniorer med livserfaring og kunnskap som en ressurs for overføring av kompetanse, kultur og tradisjon.
 • Har et skattesystem som stimulerer til investering og eierskap i norske bedrifter der både private og offentlige aktører kan bidra til lønnsomhet i å investere i ny teknologi og innovasjon.

Vi må se på høy alder med en ny forståelse. I dag er eldre mennesker sjelden blant dem som trenger hjelp og støtte. Oftere er det de som er i stand til å yte hjelp og støtte til mennesker som trenger det, tilhørende både den yngre og den eldre generasjon.
Eldre med trygg økonomi skaper muligheter for at de både kan gi omsorg og kjøpe nødvendige tjenester etter behov. 
Med utgangspunkt i at eldre mennesker er en ressurs, må de gis muligheten til å styre sine liv i samsvar med sine planer, verdier, mål, forventninger og vilje til å bruke sine evner for seg selv og andre. Å gi denne muligheten er betinget av at man har en sikker og sterk nok økonomi til å greie seg selv. 
En god og trygg økonomi skaper trivsel og vilje til aktivitet.

Senior Høyre vil at det føres en politikk som

 • Fjerner eller reduseres underreguleringen av folketrygden.
 • Sørger for at pensjonistene som eneste gruppe ikke får redusert kjøpekraft ved lave lønnsoppgjør.
 • Vil redusere og på sikt fjerne formuesbeskatningen
 • Fortsatt sier nei til eiendomsskatt på boligen som er eierens hjem.
 • Skaper forståelse for viktigheten av å sikre den økonomiske muligheten til å klare seg selv.

De fleste eldre ønsker å bli boende i sitt eget hjem så lenge som mulig. Behovene endrer seg, og noen ønsker et annet botilbud som er enklere å holde og som gir mulighet for fellesskap, tilgang på tjenester og trygghet.

Vi må få en sterkere satsning på boformer hvor moderne velferdsteknologi gjør det enklere for eldre og personer med kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse, å bo lenger i egne hjem. Brukerne må få nødvendig opplæring når nye hjelpemidler tas i bruk. I tillegg til selvhjulpenhet og trivsel, er det også viktig å legge til rette for sosiale nettverk. Boliger i ulike slags fellesskap kan forbygge ensomhet og sosial isolasjon. Det er viktig at ikke bare boligen men at også nærmiljøet har tilpasset utforming.

Det trengs flere sykehjem og boliger særlig utformet for personer med demens og andre grupper med redusert boevne.  

Senior Høyre vil at det føres en politikk som

 • Øker livskvaliteten til eldre gjennom å etablere boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel, også for personer med funksjonsnedsettelser og redusert boevne.
 • Utfordre reguleringsmyndigheter og boligutbygger til å tilrettelegge for større mangfold i boligbyggingen. Planlegge infrastruktur som best mulig tilpasses alles behov, og tilrettelegger for sosiale aktiviteter. 
 • Kartlegger det reelle behovet for sykehjemsplasser og sørger for at plassene finnes.
 • Tar moderne velferdsteknologi i bruk som gjør det mulig for eldre å klare seg selv.
 • Lar Husbanken spille en større rolle innen finansieringen av offentlige og private eldreboliger og bofellesskap.
 • Medfører at hjelpemiddelsentralens tilbud også omfatter velferds-teknologi og at refusjonsordningene/betalingen avklares og ikke gjøres avhengig av den enkelte kommunes økonomiske situasjon.
 • Sikrer ektefeller/samboere som er pleietrengende plass på samme institusjon om de ønsker det.
 • Sikrer enerom med eget bad/toalett til alle som blir tildelt langtidsplass.
 • Tilrettelegger for at sykehjemmene innredes mer som hjem og mindre som institusjon uten at kvaliteten forringes.

Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge.  Mange av de velferdsordninger som i dag blir drevet i offentlig regi, startet som frivillig aktivitet i humanitære organisasjoner eller i regi av kirken.

Frivillig arbeid har stor samfunnsmessig betydning og bidrar til trivsel og trygghet, et levende lokalsamfunn og sosial kapital.  De frivillige selv sier at deltakelsen gir økt livskvalitet, personlig vekst og kompetanse. De ulike aktiviteter i frivillig sektor bidrar til kontakt på tvers av generasjoner og mellom miljøer.

Frivillige organisasjoner og personer utfører viktige arbeidsoppgaver både for enkeltmennesker, grupper og lokalsamfunnet. Frivilligsentralene er en viktig medspiller i dette arbeidet. Senior Høyre er opptatt av at drift og utvikling av frivilligsentralene sikres i fremtid gjennom godt samarbeid mellom sentrale myndigheter, kommunene og frivilligsentralene.

Frivilligheten bidrar til å løse sentrale samfunnsoppgaver og er en viktig samspillspartner for utvikling av helse og omsorgstjenester.  Særlig vektlegges arbeidet innen omsorgssektoren og innen rus, kosthold og idrettsarbeid. Frivillighet har dessuten en verdi i seg selv gjennom medmenneskelighet, engasjement og sosialt ansvar. 

Dagens frivillige bør få faglig oppfølging, kurs og veiledning. Det må etableres avtaler hvor oppgaver og forståelse er avklart.

Senior Høyre vil at det føres en politikk som

 • Legger til rette for økt frivillig aktivitet.
 • Lar frivillige organisasjoner få samme mulighet til å konkurrere på lik linje om anbud og utføring av tjenester.
 • Gir frivillige organisasjoner forutsigbare driftsavtaler.
 • Bidrar til at frivilligheten blir en viktig arena for aktive eldre.
 • Samarbeider med frivillig sektor for å mobilisere mot ensomhet blant eldre.

Ressurser, mestring og deltakelse er grunnprinsipper i helse-fremmende arbeid.  Samhandlingsreformen forutsetter at det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant istedenfor å reparere i etterkant.  Forebyggende tiltak for eldre er ofte lavt prioritert i kommuneplaner og politiske vedtak.

Eldresentrene er en viktig satsing som forebyggende arenaer. Eldresentrene er helsefremmende og forebyggende tilbud som bidrar til at eldre holder seg aktive og lever lenge og godt hjemme.  Sentrene er åpne for alle, fremmer frivillig innsats, helse og livskvalitet og gir gode lavterskeltilbud.

De gir tilbud om sunn mat, fysisk og mental aktivitet og deltakelse i et sosialt miljø.  Det er viktige faktorer for god helse.  
Det er økonomisk gunstig for kommunene å ha aktive og spreke eldre.  Eldresentrene er avhengige av gode rammevilkår for å kunne være en god forebyggende arena for kommunens eldre.  De er et samfunns-økonomisk tiltak som medvirker til å dempe presset på tyngre tjenester som dagsenter, hjemmetjenester og sykehjem.

Senior Høyre ønsker at et langt liv skal være et godt liv og målet er å ha en strategi som forebygger og begrenser sykdom og skader. De fleste ønsker å være aktive og klare seg selv uten innblanding fra hjelpeapparatet. Det er viktig å kunne utføre vanlige arbeidsoppgaver i hjemmet. Fysisk aktivitet som holder kroppen i form kan være en forutsetning for å kunne delta i det sosiale liv. 

Senior Høyre ønsker å se på muligheter som kan øke eldre menneskers livskvalitet slik at de kan mestre sin egen hverdag og klare selg selv ved hjelp av egne ressurser, tekniske hjelpemidler og tilrettelagte tjenester. Satsing på forebyggende tiltak vil alltid være billigere enn behandling.

Senior Høyre vil at det føres en politikk som

 • Setter økt fokus på forebygging.
 • Synliggjør og sikrer eldresentrene og aktivitetssentrene som en viktig forebyggende arena.
 • Gir gode tilbud for fysisk aktivitet, og sørger for god tilgjengelighet til turområder og kulturtilbud for alle.
 • Senker terskelen og tilrettelegger for friluftsliv der du bor.
 • Legger til rette for kollektivtilbud som er tilgjengelig og enkle å bruke for alle.
 • Bevarer grønne lunger i byer og tettsteder, de er viktige rekreasjonsområder for alle, men spesielt for den eldre befolkning.

Helsevesenet i Norge har gjennomgått store forandringer de siste årene.  Blant annet har antall somatiske sykehusplasser sunket fra vel 20.000 til 10.800 i løpet av 25 år. Vi har nå 2,1 sengeplass pr. 1000 innbyggere og ligger lavt i forhold til andre land.

Dette skjer i en tid hvor vår befolkning blir stadig eldre, kroniske sykdommer som kreft, hjertesvikt, diabetes og KOLS øker. Samtidig blir behandlingstilbudene bedre, nyttigere og mer komplekse. I tillegg er oppholdstiden på sykehus redusert til 4,5 døgn, svært lavt i Europeisk sammenheng.

Disse forhold har ført til at pasienter skrives for raskt ut etter skader og sykdom. Dette ser man av statistikk for reinnleggelser. Den har økt kraftig de siste årene og særlig etter innføringen av samhandlingsreformen, og er nå på omlag 30%. Det er ikke tvil om at dette rammer særlig eldre pasienter med komplekse og sammensatte lidelser. Mange blir unødvendig pleietrengende.  

Samhandlingsreformens viktigste forutsetning for å bli en vellykket og akseptert forandring i vårt helsevesen er at rehabilitering av pasientene blir styrket og godt gjennomført. Et liv skal kunne leves vel også etter sykdom og ulykker.

Flere har registrert en økende tendens til at pasienter med helt åpenbare behov for rehabilitering, ikke får denne. Etter sykdom, brudd og lignende er det viktig å komme raskt i gang med rehabilitering. Derfor må rehabilitering bli en integrert del av all behandling og tankegang i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, inkludert tannhelse-tjenesten. Det er blitt stor ulikhet i landet i og med at det er forskjellige regler avhengig av hvilket helseforetak og kommune man tilhører. 

Effekten av at pasienter ikke får sin tiltrengte rehabilitering er at deres evne til å leve et aktivt og selvstendig liv blir redusert - og kommunene får høyere utgifter til pleie- og omsorg enn nødvendig.

Senior Høyre vil at det skal føres en politikk som:

 • Sikrer de eldre sykehustjenester på lik linje med den øvrige befolkning.
 • Styrer utviklingen av kvalitet og kvantitet på helsetjenestene etter pasientenes reelle behov og behandlingsmuligheter.
 • Øker antallet sykehussenger både innen somatikk og psykiatri, herunder geriatri.
 • Arbeider for at rehabiliteringstilbudet blir en integrert og naturlig del av behandlingen både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, slik at nødvendige og relevante rehabiliteringstilbud gis til eldre pasienter etter sykdom eller skade.
 • Vil at kunnskap og forskning om aldring og helse skal videreutvikles, spres og implementeres.

Vi står foran større sikkerhetspolitisk uro enn på lenge. Annekteringen av Krim og angrepene i Øst-Ukraina er klare og brutale brudd på Folkeretten. For Norge er Folkeretten og forankringen i NATO fundamental og ikke gjenstand for fortolkninger eller forhandlinger-

Senior Høyre støtter et sterkt NATO med større vekt på egne nærområder, noe som er av avgjørende betydning for Norges sikkerhet. Vi har store ressurser og enorme havområder å forsvare. Samtidig er en videreutvikling av samarbeidet med EU og de nordiske og baltiske landene av særlig viktig betydning.

Det erkjennes nå at forsvaret må ytterligere styrkes. Senior Høyre mener det er viktig at Norge utvikler et sterkt forsvar og er en pådriver for at NATOs medlemsland trapper opp investeringer i egen sikkerhet.

Senior Høyre mener at Heimevernet med sin lokale tilknytning som fungerer som en hurtig mobiliseringsstyrke for Forsvaret, er en viktig i trygghetsfaktor og bindeledd til det sivile samfunn, samt en rekke beredskapsaktører. 

Å føle trygghet er grunnleggende behov. Eldre mennesker er blant dem som frykter kriminalitet mest. Eldre kan være svært sårbare for å bli utsatt for kriminalitet. Utforming og belysning av fellesarealer, gangveier m.m. kan bidra til økt trygghet. Politiråd, et forum mellom politi og kommune, må sikre kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunn og nærmiljø.

Det er viktig at politiet har gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, og at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvern og rettsikkerhet. Politiet skal ha tilstrekkelig kompetanse og moderne teknologi for å styrke beredskapen og bekjempe kriminalitet.

Senior Høyre vil at det føres en politikk som:

 • Støtter arbeidet med å få hæren tilstrekkelig bemannet.
 • Sikrer bemanning og nytt materiell til sjø og luftforsvar.
 • Styrke forsvaret mot cyberangrep.
 • Fører til at det bevilges 2% av BNP til Forsvaret innen 2024.
 • Ivaretar Heimevernets oppgave for sikring av nasjonal og lokal krisehåndtering, samt bistand til politiet og øvrig støtte til det sivile samfunn.
 • Prioriterer tiltak mot hverdagskriminalitet slik at befolkningen og i særdeleshet de eldre gis trygghet i sitt lokalmiljø.
Eller last ned vårt program her