Likestilling gir muligheter for alle!

Steinkjer 3. mai 2023:
Forslag fra Høyre om at kommunen skal følge likestillings- og diskrimineringsloven stemmes ned. Flertallet mener kommunens årsberetning for 2022 ikke trenger å inneholde en likestillingsredegjørelse som oppfyller lovens krav.

Christine Agdestein

Likestilling mellom kjønnene er mer enn et mål i seg selv. Det er en forutsetning for å løse utfordringene våre: redusere fattigdom, fremme bærekraftig utvikling og bygge et godt styresett.

Kofi Annan

Med Høyre i regjering ble aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven forsterket. Kravet innebærer at alle arbeidsgivere skal jobbe målrettet for likestilling og ikke-diskriminering. Alle offentlige virksomheter skal rapportere i henhold til kravene i årsberetningen. 

Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv og forebygging av trakassering.

Kap 4, §26, første ledd Likestillings- og diskrimineringsloven 

Årsberetningen for kommunen skal vise den faktiske tilstanden av kjønnslikestilling: blant annet lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå, kartlegging av ufrivillig deltid, andelen midlertidig ansatte og uttak av foreldrepermisjon. Videre skal man beskrive hvordan kommunen jobber med forskjeller på en strukturert måte, hvem som jobber med det og hvilke resultater man forventer.

Dessverre mangler årsberetningen til Steinkjer kommune mye. Vi vet ikke om ansatte får lik lønn for likt arbeid. Vi vet ikke hvor mange ansatte som jobber uønsket deltid. Hvordan er kjønnsforskjellene i uønsket deltid? Vi vet ikke hvor mange som har midlertidig stilling. Vi vet ikke hvordan kommunen jobber eller hvilke resultater de har oppnådd.

For ett år siden påpekte Høyre nøyaktig det samme. Vi foreslo, sammen med FrP, at kommunedirektøren skulle legge til det som loven krever i årsberetningen. Det ble nedstemt! I kommunestyret redegjorde Høyre for kravene i loven. Jeg regnet med at politisk ledelse tok ansvar og sørget for at dette nå er i orden. Men nei: Det er fortsatt mangler.

I hovedutvalget 3.5.23 forslo Høyre og FrP igjen at kommunedirektøren skal opplyse det som loven krever før kommunestyremøtet. Det fikk støtte av R og SV, men et flertall av Ap og Sp stemte forslaget ned. Sps representant, som også er nestleder i likestillings- og mangfoldsutvalget, ville heller gi skryt.

Kjære folkevalgte kolleger: Vi er kommunestyret i Steinkjer, kommunen som er så stolt av Fredrikke Marie Qvam. Hun kjempet for stemmerett til alle kvinner, retten til utdanning for kvinner og muligheten til økonomisk selvstendighet. Vi har statue av henne på torget, formannskapssalen er oppkalt etter henne og om en måned skal vi ønske hele Norske Kvinners Sanitetsforening velkommen til feiring av Fredrikkes fødselsdag i rådhussalen.

Å hylle våre forbilder og deres gjennomslag er viktig. Å jobbe hardt for at enda flere skal få like muligheter i vår tid, på vår vakt er enda viktigere. Mener virkelig Senterpartiet og ordføreren i Steinkjer at kommunen ikke trenger å jobbe med likestilling slik loven krever? Stemmegivningen i saken taler for seg selv.

«Human rights are not things that are put on the table for people to enjoy. These are things you fight for and then you protect.» sa Wanghari Maathai, kvinnesaksforkjemperen som var den første afrikanske kvinnen som ble tildelt Nobels fredspris.

Hvem skulle tro at det skulle være nødvendig å kjempe så hardt for likestilling i Steinkjer i 2023? La det være helt klart: Høyre tar kampen. Vi vil skape et samfunn med like muligheter for alle.