Politikk

Vår politikk bygger på stolthet over egen kommune, på Steinkjers menneskelige og naturgitte ressurser og muligheter. Steinkjer Høyre har en politikk som fremmer handling, optimisme og vekst for fremtidens Steinkjer.

Våre hjertesaker

 • Byutvikling: Et levende og attraktivt Steinkjer

  Steinkjer har levende bygder og et urbant bysentrum og er den nest største byen i regionen. Vi ønsker mer liv og røre i sentrum. Sentrumsutvikling er viktig for Høyre.

 • Kunnskap og mestring i skolen

  Barnehagen er en del av utdanningsløpet og er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering av små barn. En god barnehage skal være trygg, gi stort rom for lek og moro, samt stimulere sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og læring.

 • Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

  Helse- og omsorgtjenestene i kommunen skal preges av kvalitet og kompetanse. De eldre skal behandles med omsorg og respekt. Enkeltmennesket skal stå i sentrum og bistand skal være basert på den enkeltes behov.

 • Skape flere jobber

  Steinkjer Høyre vil arbeide for vekst og utvikling innen folketall og næringsdrift. Vi vil sørge for en by der engasjement og skaperlyst blir verdsatt og alle får bli med å bidra til utviklingen av samfunnet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Verdigrunnlag

Høyre vil føre en konservativ fremtidsrettet politikk for å fremme frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett. Høyre vil bygge sin politikk på tillit til det enkelte menneske, personlig ansvar og valgfrihet. Vi setter enkeltmenneskets behov i sentrum, fordi ulike mennesker har ulike behov. Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor. Vi vil legge til rette for vekst i næringslivet.

Høyre ønsker sterke kommuner som ivaretar sine roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena på en god måte for sine innbyggere. For Høyre er det grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp. Høyre vil prioritere de viktigste oppgavene først. Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk og er opptatt av å sette tæring etter næring.

Vi har tro på mangfoldet og kvaliteten som skapes ved at flere leverandører; kommune, private og organisasjoner, kan yte tjenester til våre innbyggere.

Steinkjer vokser

I 2020 blir vi en ny kommune når Verran og Steinkjer slår seg sammen. Det åpner seg nye muligheter for fortsatt vekst og utvikling i hele den nye storkommunen. Særlig spennende er mulighetene for næringsutvikling. Med sammenslåingen blir Steinkjer en enda sterkere industrikommune.

Barn og oppvekst: Kunnskap og mestring i skolen

Barnehage

Barnehagen er en del av utdanningsløpet og er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering av små barn. En god barnehage skal være trygg, gi stort rom for lek og moro, samt stimulere sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og læring.

Steinkjer Høyre vil:

 • sette inn innsats tidlig i utdanningsløpet fra barnehagestart slik at vi kan bidra til å forbedre barns utgangspunkt ved skolestart og utjevne sosiale forskjeller.
 • jobbe for god bemanning og tilstrekkelig antall pedagoger.
 • øke midler til videre- og etterutdanning, med språkutvikling som prioritet.
 • sikre private og kommunale barnehager likeverdige rammebetingelser.
 • Ved behov for økning av antall barnehageplasser skal disse fortrinnsvis tildeles private barnehager.
 • ·videreføre “åpen barnehage”.
 • arbeide for at flere menn skal jobbe i barnehage.
Skolen

Skolen skal skape muligheter for alle og gi alle elevene maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Sammen med holdninger fra hjemmet er en god skole nøkkelen for å sikre barn og ungdom de beste muligheter for et aktivt og selvstendig liv. Skolen vår skal være preget av ambisjoner, positive forventninger og tydelige krav. En kunnskapsskole som tar vare på lærelysten og som utvikler faglig kvalitet gjennom kontinuerlig fornyelse og samarbeid med samfunnet utenfor skolen.

Steinkjer Høyre vil:

 • ha en inkluderende og mobbefri skole.
 • alle elever i grunnskolen skal lære å lese, skrive og regne. Alle elever skal ha grunnleggende lese- og skriveferdigheter innen utgangen av 2. klasse.
 • styrke samarbeidet mellom hjemmet og skolen.
 • jobbe for at hver enkelt elev får tilpasset opplæring tidligst mulig i skoleløpet. Elever skal få mulighet til å forsere fag og klassetrinn.
 • arbeide aktivt med de årlige kvalitetsrapportene, tydeliggjøre krav til skoleledelse samt tiltak, slik at resultatene står til forventningene.
 • øke satsing på klasseledelse og skoleledelse, arbeidsro og gjensidig respekt i klasserommet.
 • i økt grad benytte det statlige programmet for videre- og etterutdanning av lærere.
 • jobbe for fritt skolevalg eller utrede fleksible kretsgrenser mellom barne- og ungdomsskolene.
 • ·vurdere hvordan vi kan få en kvalitetsheving i SFO, slik at innhold og kvalitet står i forhold til forventninger og foreldrebetaling.
 • innføre mobilforbud i skolene.
 • fremheve private skoler som en berikelse og ressurs for kommunen.
 • Videreføre alternativ opplæring
 • ·øke samarbeidet mellom skolen og lokalsamfunnet for eksempel ved å samarbeide med «Inn på tunet», næringsliv og eldresentra.
 • ·vurdere innføring av skolemåltid.
Kulturskolen

Kulturskolen er en viktig sosial, kreativ og kulturell arena for barn og unge i kommunen, og det er et mål at dette tilbudet kan nå flere enn det gjør i dag.

Steinkjer Høyre vil:

 • se på muligheten for å innføre søskenmoderasjon i kulturskolen.
Barnevern

Barn skal ha en trygg barndom som gir et godt grunnlag for resten av livet. For å sikre barns beste, må det være en helhetlig forebygging og oppfølging av utsatte barn og familier, der barns rett til å bli hørt ivaretas.

Steinkjer Høyre vil:

 • øke kvaliteten i barnevernstjenesten og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest.
 • at kommunestyret årlig skal behandle en kvalitetsmelding om barnevernets arbeid. Den bør blant annet inneholde en plan for hvordan tjenestene til barn og unge skal samarbeide for å bedre koordineringen av forebyggende arbeid.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Helse- og omsorgtjenestene i kommunen skal preges av kvalitet og kompetanse.

De eldre skal behandles med omsorg og respekt. Enkeltmennesket skal stå i sentrum og bistand skal være basert på den enkeltes behov. Utfordringene innen helse og omsorg kan ikke løses av det offentlige alene. Høyre ønsker et mangfold av tilbud, alle gode krefter må få slippe til.

Høyre vil at Steinkjer skal være i front i gjennomføringen av reformen Leve hele livet. Reformen skal forbedre det viktigste i eldreomsorgen. Det handler om fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Med Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet. «Leve hele livet» skal sikre sammenheng i tjenestene og Norge som et aldersvennlig samfunn.

God omsorg avhenger ofte av familiens innsats, og vi må derfor hjelpe de som får store omsorgsoppgaver for personer i nær familie. Hvis kommunens innsats starter tidligere, vil flere pårørende orke å bidra lenger. Det er mange eldre som bor hjemme og er i god form. Dette er mennesker som har store ressurser, og som kan bidra i samfunnet.

Steinkjer Høyre vil:

 • at helse- og omsorgstilbudene skal være så godt utbygd, at folk kan bo hjemme så lenge de ønsker.
 • ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg
 • at brukerne av velferdstjenester skal ha frihet til å velge hvem som skal yte tjenesten.
 • ha en positiv holdning til private som ønsker å bygge omsorgsboliger og dagsentre.
 • styrke aktivitets- og dagtilbudene, med flere aktivtører og økt åpningstid på Tyristua, samt økt samarbeid med velferdsinnovatører og frivilligheten.
 • anerkjenne de pårørende som en stor ressurs, og samtidig støtte og avlaste pårørende gjennom fleksible avlastningstilbud og samtaletilbud, for eksempel helgeavlastning i Inn på tunet-tilbud.
 • sørge for at middagen på sykehjem gis på riktig tidspunkt, og servere god og næringsrik mat på sykehjem og til hjemmeboende. Det skal være høy brukertilfredshet, og kommunen skal aktivt innhente innspill fra brukere og pårørende.
 • Jobbe for å tilby eldre minst én times aktivitet hver dag, med fokus på fysisk aktivitet
 • styrke legetjenestene ved sykehjemmene
 • satse på kompetanseheving for ansatte med fokus på miljøbehandling for personer med demens.
 • tilby ansatte på sykehjemmene og i hjemmetjenesten fleksible og alternative arbeidstidsordninger, i samarbeid med de ansattes organisasjoner, slik at flere kan tilbys fulle stillinger.
 • sikre trygghet og stabilitet for de som mottar pleie og omsorg ved at de må forholde seg til færrest mulig ulike pleiere.
 • sikre at alle som mottar hjemmetjeneste får tilbud om tannlegebesøk.
 • øke hastigheten på innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
 • innføre «Hjelpe andre» som valgfag på ungdomsskolen med praksis på sykehjem
Gode helsetjenester for alle

Steinkjer har et stabilt og kompetent fagmiljø innen de fleste helsetjenester. Vi vil jobbe for at tjenestene skal bli enda bedre. Høyre har i denne perioden fått innført en årlig kvalitetsmelding for både avdeling helse og avdeling omsorg. Den er et godt utgangspunkt for videre arbeid for å øke kvalitet og brukermedvirkning.

Vi ønsker å legge til rette for at fagpersonene skal oppleve at de har mulighet til å gi befolkningen de helsetjenestene de behøver, så de kan være stolte av den jobben de utfører.

Samhandlingsreformen ga økt press på både kapasitet og kompetanse i de kommunale helsetjenestene. Kommunen må sikre nødvendig kapasitet og kompetanse før oppgaver kan overføres fra andre forvaltningsnivå.

Steinkjer Høyre vil:

 • styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge
 • jobbe for gratis prevensjon til ungdom under 16 år
 • at Steinkjer kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en god og forutsigbar samarbeidspartner for de private som yter helsetjenester.
 • jobbe aktivt for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene.
 • øke antall fastlegehjemler i kommunen for å sikre rekruttering, forsvarlig bemanning av legevakt og mulighet for at innbyggerne kan velge fastlege.
 • styrke rehabilitering ved å etablere flere private fysioterapihjemler.
 • sikre at flest mulig mødre som ønsker det får hjelp og støtte til å amme i regi av helsestasjonen, og dermed øke antall mødre som ammer.
 • at kommunen skal være aktiv i arbeidet med grenseoppgang for oppgavefordeling opp mot sykehusene
 • at regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet skal følges opp.
 • sikre mennesker med rett på Brukerstyrt personlig assistent (BPA) et tilbud som gjør det mulig å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.
 • gjennomgå kommunens praksis rundt tildeling av BPA og se om den er i tråd med rettighetsfestingen

Kommunen som arbeidsgiver

Steinkjer kommune har mange dyktig ansatte som hver dag yter en stor innsats. God ledelse og kultur er avgjørende for sykefravær. Kommunen må redusere sykefraværet ytterligere, gjennom kunnskapsbaserte tiltak. Kjente risikofaktorer for fravær er stort arbeidspress, dårlig ledelse og for liten kompetanse og innflytelse på egen arbeidshverdag. Vi ønsker fortsatt å tilby hele stillinger der det er mulig.

Steinkjer Høyre vil:

 • redusere sykefraværet gjennom å styrke lederkompetanse og tilby gode muligheter for kompetanseheving.
 • sørge for større fleksibilitet og bedre tilrettelegging for de ansatte ved sykdom, gjennom mulighet for endrede arbeidsoppgaver og omplassering, i tett samarbeid med de tillitsvalgte.
 • at kommunen skal lære av andre som lykkes i å redusere sykefraværet.
 • jobbe for at ansatte involveres for å finne nye og bedre løsninger på arbeidsplassens utfordringer.

Næring: Skape flere jobber

Det viktigste målet for Høyre er et bærekraftig velferdssamfunn. For å få til det må vi legge til rette for mer verdiskaping i hele landet. Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt.

Næringsutvikling

Det går så det suser i distrikts-Norge. Ledigheten er rekordlav, næringslivet blomstrer og det bygges ut vei og bane som knytter by og bygd sammen.

Steinkjer Høyre vil arbeide for vekst og utvikling innen folketall og næringsdrift. Vi vil sørge for en by der engasjement og skaperlyst blir verdsatt og alle får bli med å bidra til utviklingen av samfunnet. Vi vil jobbe for enklere byråkrati. Næringslivet, herunder sentrumsforeningen, bør trekkes inn som en aktiv medspiller i planarbeidet i kommunen. Slik kan næringsliv og kommune sammen legge opp langsiktige utviklingsstrategier som grunnlag for verdiskaping, bosetting og velferd. 4/5 av Steinkjers areal har en form for vern eller inngår i en rovdyrsone. Det viktigste for Steinkjer fremover blir å skape flere jobber i private bedrifter. Fremtidens velferd er avhengig av at vi skaper mer, ikke skatter mer.

Steinkjer Høyre vil:

 • gjøre Steinkjer til en næringsaktiv «JA-kommune».
 • jobbe for at kommunen møter nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn, og er løsningsorientert i møte med innbyggere og næringsliv.
 • lytte til næringslivets behov.
 • gjøre det enkelt å etablere seg i Steinkjer, med rask respons, god service og forutsigbarhet.
 • sørge for faste møtearenaer mellom kommune, folkevalgte og næringsliv.
 • holde eiendomsskatten uendret, og på sikt redusere den.
 • videreutvikle samarbeidet med næringslivet på Innherred og i Namdalen.
 • legge godt til rette for gründere og startup-firmaer
 • jobbe for å tilby nok attraktivt næringsareal med god infrastruktur, for eksempel mot Lerkehaug, Asphaugen, Tranamarka, Follafoss og på Tjuin.
 • at næringsareal fortrinnsvis bør legges utenfor bysentrum, og unngå å beslaglegge områder egnet for boligareal.
 • bruke innovative offentlige anskaffelser for å velge smarte løsninger for kommunen, og styrke konkurranseevnen for lokalt næringsliv, blant annet gjennom videre satsning på levarandørutviklingsprogrammet.
 • være en offensiv pådriver og utviklingsaktør for å sikre gode transport- og samferdselsløsninger i regionen, for å legge til rette for rask og effektiv transport av folk og varer, for å styrke det regionale arbeidsmarkedet.
 • forenkle kommunikasjon med kommunen og redusere saksbehandlingstid med nye digitale løsninger, for eksempel digitale søknadsprosesser for regulering og bygging.
 • prioritere tiltak som kan bidra til kvinnelig gründerskap og til et større mangfold av løsninger innen velferd og velferdsinnovasjon.
 • jobbe aktivt mot forslag om inngripende verneplaner i Steinkjer.
 • styrke vedlikeholdet av kommunale veier og fjerne flaskehalser.
 • at Steinkjer kommune skal bli en foregangskommune når det gjelder samarbeid med sosiale entreprenører.
Fylkeshovedstaden Steinkjer

Høyre tror på sterke regionsentra som motorer i robuste distrikter. Steinkjer er etablert som administrasjonssenter i Trøndelag, og tiltrekker seg stadig flere arbeidsplasser. Steinkjer skal ta en ledende og positiv rolle som samarbeidspartner i det regionale partnerskapet og skal innta en rolle som støttespiller og kraftsenter for omliggende og mindre kommuner.

Steinkjer Høyre vil:

 • jobbe for at Steinkjer kommune utvikles videre som kraftsenter nord for Trondheim.
 • understøtte prosessen med utflytting av statlige arbeidsplasser og jobbe for at større deler av landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer
 • at Steinkjer også i fremtiden er en foretrukken vertskommune og arrangementsby.
 • legge til rette fornæringsklynger.
 • legge til rette for økt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv.
 • fortsette å styrke det gode samarbeidet med Nord Universitet for å sikre et bredt studietilbud, og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøet og næringslivet.
 • aktivt bruke «Innherredssamarbeidet» med Steinkjer, Verdal, Inderøy og Levanger, og ta initiativ til tettere samarbeid med Namdal.
 • jobbe for elektrifisering av Trønderbanen til Steinkjer
Landbruk og skogbruk

Steinkjer er en av landets største landbrukskommuner. Steinkjer skal fortsatt ha et sterkt og livskraftig landbruk. Nå har vi, med støtte fra Høyre i regjering, fått et midtnorsk kompetansesenter for landbruk med NIBIO og flytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer. Steinkjer Høyre vil jobbe for å videreutvikle Steinkjer som et faglig sterkt administrasjonssenter for landbruket, og samtidig vil vi opprettholde matproduksjon og aktivitet i alle deler av kommunen.

Steinkjer er en av få kommuner i landet som har hele verdikjeden i skogbruket i en og samme kommune. Vi må sørge for at skognæringa har gode rammebetingelser.

Steinkjer Høyre vil:

 • jobbe for et lønnsomt og fremtidsrettet jordbruk og skogbruk.
 • legge til rette for økt gründerskap og tilleggsnæringer i landbruket.
 • jobbe for enklere regelverk og reduksjon av restriksjoner og krav, slik at bøndene får større frihet til selv å bestemme over egen jord og skog.
 • jobbe for å bevare jordbruksareal, med mindre det er til hinder for etablering av ny bolig i tilknytning til gårdsbruk.
 • legge til rette for utbygging av skogsbilveier for avvirkning av drivverdig skog.
 • stimulere til økt samarbeid mellom skognæring og forskningsmiljøene.
 • at det skal plantes mer klimaskog på gjengroingsarealer.
 • at skogvern skal være frivillig, vi skal ha respekt for grunneiernes interesser.
 • sikre skogindustrien tilgang på lokalt virke gjennom å jobbe mot vern av drivverdige skogsarealer.
 • jobbe for utbedring av fylkesveier for å legge til rette for effektiv tømmertransport
Boligpolitikk

Steinkjer Høyre vil:

 • legge til rette for boligbygging i hele kommunen og jobbe for at det til en hver tid er en tomtereserve i kommunen.
 • vurdere å starte prosjekt med Start-bo, dvs boliger for unge hjemflyttere
 • legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig for eksempel ved i større grad å ta i bruk leie-før-eie
 • prioritere barnefamilier i det boligsosiale arbeidet

Inkludering og integrering

Alle må bidra for at vi skal kunne opprettholde velferden, fordi det er folks arbeid som er grunnlaget for velferden. Alle som kan jobbe, skal jobbe. Høyre er opptatt av et tett samarbeid med NAV, for at NAV skal komme raskt på banen i oppfølging av de som står utenfor arbeidslivet.

Steinkjer Høyre vil:

 • jobbe for at Steinkjer blir pilotkommune for innføring av ny aktivitetsplikt for alle aldersgrupper
 • at alle arbeidssøkere under 30 år skal få et arbeidsrettet tilbud ila 8 uker
 • tilby jobbtrening i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV og STAS
 • bruke verktøy som for eksempel inkluderingspakken.no for å gjøre det enkelt for arbeidsgivere å ta imot kandidater
 • arbeide for at NAV i større grad bruker lønnstilskudd for å få folk tilbake i arbeid.
 • prøve ut tiltaket “Individuell jobbstøtte” der personer med psykiske helseproblemer kommer seg raskest mulig ut i arbeid parallelt med psykiatrisk utredning og behandling.
 • at flere arbeidssøkere skal få et bedre opplæringstilbud.
 • jobbe for at inkludering av innvandrere, personer med funksjonsnedsettelser, sykemeldte og andre som står utenfor arbeidsmarkedet, er prioritert i kommunale planer med tydelige resultatmål
Integrering

Vi må bruke de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor og styrke integreringen av innvandrere i arbeidslivet.

Steinkjer Høyre vil:

 • målrette introduksjonsprogrammet i samarbeid med privat næringsliv, STAS, Reko og NAV for å få flyktninger raskt ut i inntektsgivende arbeid.
 • tilby raskere progresjon i introduksjonsordningen for de som har potensiale til det
 • ·opprette et arbeidstreningsprosjekt i samarbeid med Steinkjer kommuneskoger.
 • se på muligheten for arbeidstreningsprosjekt som tilrettelegger for at kvinner kan utvikle sine ressurser

Moderne infrastruktur og samferdsel

Steinkjer Høyre vil jobbe for utvikling og forbedring av det kommunale veinettet. Veier må være godt vedlikeholdt, og myke trafikanter må kunne ferdes trygt og raskt på godt utbygd gang- og sykkelveinett.

Steinkjer Høyre vil:

 • utvikle gode samferdselsløsninger og nok parkering i Steinkjer sentrum, med parkeringshus under torget.
 • jobbe for at fylkeskommunen opprettholder et godt kollektivtilbud i hele kommunen.
 • arbeide for asfaltering og reasfaltering av mer kommunal vei.
 • se på muligheten for ny adkomst til det nye boligfeltet på Trana
 • jobbe for elektrifisering av Trønderbanen til Steinkjer
 • ha bedre vintervedlikehold med brøyting og strøing i sentrum, i samarbeid med gårdeierne.
 • jobbe for at alle innbyggerne og bedrifter i nye Steinkjer kommune skal få tilbud om fiber-bredbånd og bedre mobildekning
 • fullføre arbeidet for at alle innbyggere får tilbud om kommunalt vann.
 • tillate økt areal på hytter – heve grensen fra 100 til 200 m2
 • jobbe for utbedring av fylkesveiene, med fokus på flaskehalser for næringslivet.
 • ·vurdere en liberalisering av tillatelse til å kjøre scooter til hytter, i områder der det ikke er tilgjengelig bestillingstransport

Byutvikling: Et levende og attraktivt Steinkjer

Steinkjer har levende bygder og et urbant bysentrum og er den nest største byen i regionen. Vi ønsker mer liv og røre i sentrum. Sentrumsutvikling er viktig for Høyre.

Steinkjer Høyre vil:

 • arbeide for flere parkeringsplasser i sentrum og parkeringshus under torget.
 • etablere gjestekai ved Brygga for å øke attraktivitet og aktivitet i sentrum.
 • se på muligheten for at store fritidsbåter og seilbåter kan legge til kai ved gamle Dampskipskaia
 • gjøre sjøen og elva enda bedre tilgjengelig for alle, blant annet ved å lyssette gangstien langs fjorden på nord- og sørsia.
 • gjøre turstiene i kommunen mer tilgjengelige, gjennom belysning og skilting.
 • ha en grønn og ren by, der parker, alleer og grøntarealer tas vare på, og der gatene kostes og vaskes oftere.
 • videreutvikle park- og grøntplanen, ta vare på og innlemme historiske parker og alleer i kulturminneplanen
 • begrense hogst av trær i sentrum til et minimum, og plante minst ett nytt tre for hvert som må hogges.
 • det skal være gratis å bruke torg, gater og andre offentlige byrom til aktiviteter som er åpne for alle.
 • binde bydelene sammen med godt gang- og sykkelveinett, som brøytes og kostes godt.
 • jobbe for trygg sykkelparkering ved jernbanestasjonen.
 • støtte realiseringen av et kurs- og konferansehotell i byen.

Kultur, idrett og frivillighet

Steinkjer Høyre ønsker et godt utbygd og variert kulturtilbud til våre innbyggere i alle aldre. Gode kultur- og idrettsaktivitet bidrar til god helse, og breddeidretten fremmer livslyst og gode oppvekstsvilkår og fungerer også som et samlingspunkt i nærmiljøet. Det er viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og idrettslagene. Kulturhuset skal legge til rette for generasjonsmøteplasser. Der har biblioteket en sentral rolle.

Steinkjer Høyre vil:

 • videreføre det kommunale aktivitetskortet til barnefamilier med lav inntekt slik at de også får mulighet til å delta på kulturarrangementer.
 • styrke støtten til lokale idrettslag, musikkorps og særlig aktiviteter rettet mot barn og unge.
 • at Steinkjer skal jobbe aktivt med å tilrettelegge for å få flere store kultur- og idrettsarrangement til byen.
 • videreutvikle kulturminneplanen og regjeringens satsning på Gjenreisningsbyen Stenkjer
 • bedre formidlingen av Steinkjers maritime historie, Steinkjer som forsvarsby og vår polarhistorie. Det kan gjøres ved å etablere et formidlingssenter i samarbeid med frivilligheten.
 • jobbe for at utviklingen av Eggeområdet som turistdestinasjon forseres
 • at kommuneantikvaren kartlegger minnesmerker etter 2. verdenskrig, slik at det kan tilrettelegges for at publikum kan besøke disse og bli mer kjent med vår krigshistorie
  Frivilligheten

  Steinkjer Høyre vil la alle gode krefter slippe til, verdsette arbeidet kommunens frivillige organisasjoner utfører og legge vekt på de anbefalinger de kommer med.

  Frivillige organisasjoner har en viktig forebyggende funksjon som skaper gode nærmiljøer, trygge oppvekstsvilkår og bedre integrering. Som oftest kan små ressurser utløse stor frivillig innsats.

  Steinkjer Høyre vil:

 • videreutvikle frivilligsentralene og opprette frivilligsentral for sentrum. Frivilligsentralene kan se på mulighetene for økt samarbeid med næringslivet.
 • samarbeide med, og støtte, frivillige organisasjoner som gir eldre, barn og unge et positivt fritidstilbud.
 • styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt gjennom politiråd og samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).
 • styrke aktivitets- og dagstilbudene for eldre gjennom økt samarbeid med velferdsinnovatører og frivilligheten.
 • arbeide med base av frivillige og folk med aktivitetsplikt, der man kan tilby tjenester til eldre og andre med hjelpebehov, som for eksempel plenklipping og snømåking osv.
 • gi eldre og pensjonister mulighet til å være ressurspersoner i skolen.
 • videreutvikle tilbudet om aktivitetsvenn for personer med demens.
 • markere FN-dagen 24. Oktober på skolene, der avdeling for oppvekst aktivt søker å få veteraner til å bidra inn i denne markeringen

Klima og miljø: Det grønne skiftet

Vi ønsker at Steinkjer som fylkeshovestad skal gå foran og være positive til smarte grønne løsninger. Vi ønsker å fremme klimavennlige løsninger innen infrastruktur og dagligliv, det bør lønne seg å velge klimasmart.Vi ser at fremtiden kan by på nye løsninger som fortsatt vil være økonomisk forsvarlig. Eksempler er biogass, der Steinkjer allerede er involvert i ECOGAS Verdal, ulike typer fornybart drivstoff, solfangere, solceller og mer elektrifisering.

Steinkjer Høyre vil:

 • starte arbeidet for at kommunen skal Miljøfyrtårnsertifiseres.
 • legge til rette for flere ladepunkt for elbiler.
 • i størst mulig grad at det velges lavutslippskjøretøy når kommunens bilpark fornyes.
 • øke kommunens bruk av telefon- og videokonferanser for møtevirksomhet som erstatningfor tjenestereiser der det er mulig.
 • støtte initiativ til urbant landbruk på Vårtun – Høyres navneforslag er Vårtun landbrukshage
 • at Steinkjer i en innkjøpsprosess skal vurdere de alternativene som innenfor rimelig økonomisk evne gir størst miljø-, klima- og energigevinst.
 • jobbe for bedre renhold av gater og veier for å minske svevestøv.
 • legge til rette for trygg sykkelparkering på skolene, og la foresattebestemme når barna er gamle nok til å sykle til skolen
 • ta vare på byens grønne lunger, kulturlandskap og turområder i kommunen
 • arbeide for at flere kan benytte fjernvarmenettet.
 • ta i bruk handlingsrommet i lov om offentlige anskaffelser for å legge tilrette for grønne og innovative offentlige anskaffelser.
 • arbeide for at kraftprodusentene kan oppgraderer eksisterende vannkraftverk ogdermed øker kraftproduksjon uten nye naturinngrep.
 • At det skal være gratis å levere herreløst avfall til Tranamarka
 • Jobbe for elektrifisering av Trønderbanen til Steinkjer

Trygg økonomisk styring

En kostnadseffektiv struktur, god økonomistyring og nøkternt nivå på den kommunale administrasjonen skal sikre hensiktsmessig ressursbruk, slik at tjenesteproduksjon prioriteres og hverdagen blir bedre og enklere for innbyggerne.

Steinkjer Høyre vil:

 • prioritere lovpålagte tjenester først.
 • drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld.
 • holde kommunens beskatning av husholdninger og arbeidsplasser, som eiendomsskatt og andre kommunale avgifter, på et lavt og forutsigbart nivå.
 • stimulere til effektiv drift slik at mer ressurser kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene.
 • øke bruk av konkurranse innen flere tjenesteområder og utvikle bedre samarbeid med private bedrifter og lokale aktører.
 • at nye investeringskostnader ikke resulterer i redusert tjenestetilbud innenfor andre viktige områder som helse- og skole.
 • øke bestillerkompetanse, stille tydelige og målbare krav til leverandører som Steinkjer kommune kjøper tjenester av.
 • prioritere kostnadskontroll i nye utbyggingsprosjekt
 • ta en gjennomgang av bygg i kommunal besittelse uten tilstrekkelig belegg