Politikk

Vår politikk bygger på stolthet over egen kommune, på Steinkjers menneskelige og naturgitte ressurser og muligheter. Steinkjer Høyre har en politikk som fremmer handling, optimisme og vekst for fremtidens Steinkjer.

Våre hovedsaker

Gode helsetjenester for alle

Steinkjer har et stabilt og kompetent fagmiljø innen de fleste helsetjenester. Vi vil jobbe for at tjenestene skal bli enda bedre. Vi ønsker å legge til rette for at disse fagpersonene skal oppleve at de har mulighet til å gi befolkningen de helsetjenestene de behøver så de kan være stolte av den jobben de utfører.

Gode barnehager

Barnehagen skal gi en trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Steinkjer Høyre mener at barnehage er en viktig velferdsordning for småbarnsfamiliene. Derfor vil vi styrke kvaliteten i barnehagene og gi familiene økt valgfrihet.

Kultur

Kultur har en egenverdi. Et godt kulturtilbud er avgjørende for å skape en god by å bo, studere og drive næring i. Steinkjer har et levende kulturliv med et bredt spekter av aktører, men byen har likevel et stort potensial til videre utvikling innen kulturfeltet. Høyre ønsker å styrke både det profesjonelle og frivillige kulturlivet ved å tilføre ressurser og fjerne barrierer for utvikling.

Folkehelse

Den organiserte idretten er en av samfunnets mest sentrale verdiformidlere og idretten en av de viktigste arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats. Breddeidretten bidrar til god helse blant befolkningen, fremmer livslyst og gode oppvekstsvilkår og fungerer som et samlingspunkt i nærmiljøet. Det er viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og idrettslagene.