Politikk

Sveio Høgre arbeider for et levande lokalsamfunn basert på trygge og gode barnehagar og skular, eit godt helsevesen og gode omsorgsløysingar såvel heimebaserte som på institusjonar.

Våre hjartesaker

 • Handlekraft for framtida

  Sveio skal vera ein positiv og serviceinnstilt kommune som det er lett å henvenda seg til. Sveio Høgre vil at Sveio skal opplevast som ein JA-kommune som gir innbyggjarane og næringslivet ein enklare kvardag.

 • Valfridom og verdighet

  Innbyggjarane i Sveio skal utan omsyn til alder, oppleva verdighet og respekt i møte med kommunen. Sveio skal vera ein trygg og god kommune å leva og bli gammel i.

 • Kunnskap, trivsel og god oppvekst

  Sveio Høgre ynskjer ein kunnskapsskule der kvar einskild elev får tilpassa utfordringar og muligheiter å strekkja seg etter, ut frå eigne føresetnader.

 • Mangfold og inkludering

  Sveio Høgre vil at alle lag og organisasjonar som ønskjer for å realisere et anlegg for aktivitet, skal få høve til det. Sveio Høgre vil at kommunen skal utarbeide retningslinjer som gir støtte med inntil 30% av det anlegget kostar.