Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjartesaker

 • HELSE, OMSORG OG BARNEVERN

  Time Høyre ønsker helsetjenester som er tilpasset behovet og har ”Leve hele livet” som motto for omsorgstjenestene. Vi ønsker trygge og gode omsorgstjenester der omsorgstrengende får bo lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker et barnevern med fokus på barnets behov.

 • OPPVEKST, BARNEHAGE OG SKOLE

  Time Høyre ønsker trygge og utviklende rammer for barn og ungdom i kommunen, der alle får utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi ønsker en skole som er attraktiv som arbeidsplass.

 • FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG MILJØVERN

  Vi vil sikre offentlige områder til allmennyttige formål

 • INTEGRERING

  Høy arbeidsdeltakelse er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn. Time Høyre ønsker at mennesker som har fått lovlig opphold i kommunen, skal møtes med forventninger om å bidra og delta i det norske samfunnslivet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Helse, omsorg og barnevern

OVERORDNET MåL:

Time Høyre ønsker helsetjenester som er tilpasset behovet og har ”Leve hele livet” som motto for omsorgstjenestene.

Vi ønsker trygge og gode omsorgstjenester der omsorgstrengende får bo lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker et barnevern med fokus på barnets behov.

TIME HøYRE VIL PRIORITERE:

Fokus på de hjemmebaserte tjenestene
Innovasjon innen omsorgstjenestene
Nok sykehjemsplasser og kortest mulig ventetid for disse tjenestene, samt
styrket aktivitetstilbud til beboere på sykehjem.
Bedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenester gjennom kompetanse- og
videreutdanningstiltak.
God kvalitet på mat i hjemme- og sykehjemstjenestene
Videreføring av arbeidet med å redusere uønsket bruk av små stillinger
innen sektoren
Forebygging av rusmisbruk, spesielt blant unge
Rask rekonvalesens og rehabilitering ved sykdom
Arbeide for at fylkeskommunen tar større ansvar for skolehelsetjenesten på
Bryne videregående skole
Hverdagsrehabilitering
Styrking av fysioterapi- og ergoterapitilbudet i kommunen
Fritt brukervalg i forhold til avlastningstilbud
Styrking av barnevernet, også gjennom det interkommunale samarbeidet
Tiltak for å redusere antallet unge uføre i kommunen
Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre
God kvalitet på demensomsorgen

Oppvekst, barnehage og skole

OVERORDNET MåL:

Time Høyre ønsker trygge og utviklende rammer for barn og ungdom
i kommunen, der alle får utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi ønsker en
skole som er attraktiv som arbeidsplass.

TIME HøYRE VIL PRIORITERE:

Samarbeid mellom heim og skole/barnehage
Tidlig innsats i barnehage og skole
Tiltak for å redusere drop-out i videregående skole
Digitale verktøy for elever og lærere
Etter- og videreutdanning for lærerne
Tidlig kartlegging, innsats og hjelp til barn med spesielle utfordringer
Barnehage- og skoleplasser i takt med behovet
Mer fleksible opptaksordninger av barnehageplasser
Fokus på skole- og barnehageledelse
Vurdering av åpningstidene i barnehagene, eventuelt i samarbeid med
nabokommuner dersom det er behov for døgnåpent tilbud.
Beholde leirskoletilbudet
Sette av penger til årlig utflukt til alle elever
Fokus på interkommunalt samarbeid innenfor barnehage- og
skolesektoren, og i språkopplæringen til fremmedspråklige gjennom Bryne
kompetansesenter
Realiseringen av ungdomskolen i Nordlysvegen med hall og turnhall, i
samarbeid med Klepp kommune
Videreføre arbeidet innen Jærskulen (i tråd med evaluering)
Jobbe for at ungdomsskolen også får et mer praktisk rettet innhold
Jobbe for gode overganger mellom ungdomstrinn og videregående skole
Fokus på psykisk helse i skole og barnehage

Folkehelse, friluftsliv og miljøvern

OVERORDNET MåL:

Sikre offentlige områder til allmennyttige formål

TIME HøYRE VIL PRIORITERE:

Støtte opp om Brynes Vel og arbeidet deres med å videreutvikle
Sandtangen-området.
Tiltak for å bedre badefasilitetene og vannkvaliteten i Sandtangen og
Eivindsholstjødnå
Tilrettelegging for økt bruk av Njåskogen i samarbeid med skoglaget
Sikre grønne soner og korridorer i by- og boområder
Videreutvikling av park- og turområder i forbindelse med tilrettelegging av
nye boområder
Sikre opplyste og trygge friluftsområder
Tiltak for tryggere skoleveier
I samarbeid med Jernbaneverket etablere bedre parkering for sykkel,
scooter og bil
Sikre sammenhengende gang- og sykkeltraseer i Bryne sentrum
Gode barne- og ungdomstilbud i sommerskoleferien
Aktiv bruk av eierskapet i Jæren Friluftsråd for å bedre folkehelsen, blant
annet gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv
Fortgang i arbeidet med ny gjenvinningsstasjon på Jæren
Bysykler
Jobbe for ”hjem – jobb – hjem” ordningen
Ny tursti langs Frøylandsvatnet mellom Njåskogen og Arne Garborgsvei på
Bryne ved Esso stasjonen.

Integrering

OVERORDNET MåL:

Høy arbeidsdeltakelse er en forutsetning for et bærekraftig
velferdssamfunn. Time Høyre ønsker at mennesker som har fått lovlig
opphold i kommunen, skal møtes med forventninger om å bidra og
delta i det norske samfunnslivet.

TIME HøYRE VIL PRIORITERE:

Forsterke innsatsen for å rekruttere flere minoritetsspråklige til barnehage
Jobbe for å styrke hverdagsintegreringen med flere felles møteplasser
Prioritere tiltak som øker barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter
Jobbe for at flere skal få mulighet til å ta grunnutdanning, videregående
opplæring og fagbrev som en del av introduksjonsordningen
Videreutdanning for norsklærere for å heve deres kompetanse
Samarbeid med arbeidsgivere for å kvalifisere innvandrere til de behov
næringslivet har for arbeidskraft

Bo- og nærmiljø

TIME HøYRE VIL PRIORITERE:

Etablering av nye boområder på Lye, Undheim og Hognestad, i tillegg til
allerede eksisterende utbyggingsområder
Revisjon av gamle områdeplaner
Legge til rette for rekreasjonsområder i boligfelt og nærmiljø, samt
tilrettelegge for barne- og familieaktiviteter
Jobbe for langsiktig arealplanlegging med sterkt hensyn til både miljø- og
jordvern
Utvikling av Bryne sentrum gjennom å følge opp vedtatt sentrumsplan
Utvikling av seniorleiligheter med tilrettelagte tilbud
Jobbe mot eiendomsskatt

Næringsliv og sysselsetting

TIME HøYRE VIL PRIORITERE:

Bedre kvalitet, forutsigbarhet og kortere leveringstid på kommunens
tjenester overfor privatpersoner, næringslivet og landbruksnæringen
økt forskning- og utviklingsaktivitet på Jæren
Næringsvennlige rammevilkår for økt industriaktivitet og økte investeringer
Samarbeid med handelsnæringen på Bryne for å stimulere til økt aktivitet i
sentrum
Styrking av regionens posisjon som nasjonal matprodusent
Støtte aktivt opp om jordbruket i kommunen, spesielt innenfor temaet
eiendomsrett
Tilrettelegging for reiselivsnæringen og fremme lokale severdigheter/
turistattraksjoner
Alltid ledige byggeklare næringstomter.

TIME KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER

Time Høyre vil prioritere:

Time kommune skal være en god arbeidsgiver
Tilbud om relevant kompetanseheving for de ansatte
Tiltak for å skape et attraktivt arbeidsmiljø gjennom innovativt utstyr og
gode arbeidsplasser
Fokus på HMS-arbeidet for å øke nærværet og minske belastningen på
medarbeiderne
Framtidsrettet rekrutteringsstrategi
Andelen lærlinger økes til minst to per 1000 innbyggere
Tiltak for å redusere uønsket bruk av små stillinger

INFRASTRUKTUR OG UTVIKLING

Time Høyre vil prioritere:

Jobbe for bedre tog- og bussforbindelser på Jæren
Samarbeid med fylket for å bedre vedlikeholdet av veiene i Time
Trygge skoleveier
Tilrettelegging for utvikling og forbedring av veier og infrastruktur
Merking av høyrekjøring på sykkel- og turveier
Bærekraftig regulering av trafikken gjennom Bryne
Jobbe for å videreføre dobbeltsporet til Sør-Jæren
Jobbe for å sikre komplett tverrforbindelse mellom Godsterminalen og E39
for å minske belastningen gjennom Kvernaland og Undheim
God mobil- og bredbåndsdekning
Transformering av Storgata til gågate, og evaluere ”Shared space” i løpet av
perioden

Kultur, fritid, ungdom og idrett

OVERORDNET MåL:

Styrke kulturtilbudet i kommunen i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

TIME HøYRE VIL PRIORITERE:

økt tilskudd og forutsigbare ordninger til frivillige lag og organisasjoner
Stimulere til privat eierskap av idrettsanlegg i kommunen, og arbeide for forutsigbare ordninger ved vedlikeholdsbehov
Bygging av ny svømmehall på Bryne
Bedre kulturtilbud til barn og unge gjennom kulturskolen og frivillige lag og organisasjoner
Styrking av Brynes posisjon som kulturformidlingssted, og se Storstovas tilbud i sammenheng med ny kino og andre scener på Bryne
Videreutvikle bibliotekets rolle som kulturformidler, og bibliotekets program og tilbud. Videreføre Garborgsenteret som nasjonal ressurs.
Idrettslag som bruker kommunale anlegg gratis og lag som eier eget anlegg likebehandles gjennom rettferdig støtte til drift av anlegg
Utbygging av nye idrettsanlegg i tråd med befolkningsveksten og idrettsrådets prioriteringer
Gi idrettslag som viser initiativ og vil bygge egne anlegg støtte og forutsigbarhet gjennom en tredelt finansiering: tippemidler, kommunalt tilskudd og
egenfinansiering fra laget
Jobbe for flerbrukshall i tilknytning til ny videregående skole og ny ungdomsskole i Nordlysveien
Utarbeiding av strategiplan for idrettsanlegg som skal inkludere planlegging av nytt idrettsområde på Tangen
Utvidete åpningstider i kommunale haller og svømmehaller i ferier.
Avklare framtidig lokale til kulturskulen
Tilrettelegge for frivillig arbeid i kommunen.