Seks gode grunner til å stemme Høyre i Tromsø

1. Tromsø i vekst med ny Kvaløyforbindelse

Det skal være attraktivt og enkelt å bo i Tromsø. Da må flere inkluderes på boligmarkedet. De høye boligprisene og mangel på bolig er en av de største utfordringene i Tromsø. Høyre ønsker en ny Kvaløyforbindelse via Håkøya. Da kan vi åpne for boligbygging på Kvaløya og andre nye områder, der det allerede finnes skole og barnehage.

I tillegg til leiligheter, vil Høyre legge til rette for at det bygges flere eneboliger, rekkehus og studentboliger i Tromsø. Det gjør vi ved å sikre at det bygges mer, reguleres mer og at saksbehandlingen går raskere.

2. Det skal være trygt å bli gammel i Tromsø  

Vi blir stadig flere eldre mennesker i Tromsø. Samtidig er antall sykehjemsplasser redusert i Ap-styrte Tromsø.

Høyre vil bygge bo- og velferdssenter på Kvaløysletta og gjenåpne Kroken sykehjem. Vi vil at sykehjemmene i Tromsø skal være et sted med aktivitet og fellesskap. Det får vi til ved å tilby smakfull mat og minst en times aktivitet hver dag på eller utenfor sykehjemmet.  

De aller fleste ønsker å klare seg selv og vil bo hjemme lengst mulig. En viktig forutsetning for dette er en god hjemmetjeneste. Høyre vil legge til rette for fritt brukervalg der de eldre selv kan bestemme hvilken hjemmehjelp som kommer hjem til seg. Og kommunen skal betale enten det er offentlig eller privat.

3. En skole med mestring og læring

En av fire som går ut av barneskolen sliter med lesing. I Tromsø bruker man en stor andel lærertimer til spesialundervisning i ungdomsskolen. Høyre vil intensivere tidlig innsats, slik at elever som trenger hjelp, skal fanges opp tidlig på barneskolen. Vi vil hjelpe de elevene som trenger det mest ved å sette inn tiltak før problemer får vokse seg store.

Høyres mål er at alle elever i Tromsø skal lære å lese, skrive og regne skikkelig. Vi vil redusere bruken av ufaglærte i spesialundervisningen. Høyre vil styrke laget rundt den enkelte elev, og sørge for at læreren ikke er alene i oppfølging av elevene.

Vi vil bygge ny skole i Tromsdalen, slik at elevene på vår største barneskole får et skolebygg som de fortjener. 

4. Bedre for lommeboka

Økende matpriser, høye bensinpriser og raske rentehopp gjør det krevende for stadig flere folk i Tromsø. Boligprisene i Tromsø er blant landets høyeste, og innføring av bompenger har gjort det enda dyrere å bo i kommunen. Stadig flere sliter med å få pengene til å strekke til.

Når Tromsøfolk sliter med privatøkonomien, er det viktig at kommunen tenker seg nøye om før man velter avgifter og skatter over på innbyggerne.

Høyre vil innføre totimersregel for bompengene. Vi skal ha en effektiv drift av kommunen som sikrer et så lavt kommunalt avgiftsnivå som mulig. Og Høyre er garantisten for at eiendomsskatten i Tromsø ikke økes.

 

5. På lag med barn og unge

Høyre vil at barn og unge skal leve gode og aktive liv i Tromsø. Det er viktig med gode fritidstilbud, også de som ikke driver med organisert aktivitet. Derfor vil Høyre etablere et «mekkeverksted» for ungdom som liker å pusse og skru på sykkel eller motorer. 

Høyre vil ha gratis busskort for de under 16 år. Det gjør at barn og unge kan besøke venner og delta på fritidsaktiviteter uten den ekstra utgiften som et busskort er.

Vi vil gjøre det mulig for lavinntektsfamilier å sende barna på fritidsaktiviteter, barnehage og SFO gjennom moderasjonsordninger. Høyre vil støtte solidaritetsfondet for inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter. Og vi styrker Turbo slik at flere kan låne utstyr til idrett og fritidsaktiviteter helt gratis.

6. Styrke tilbudet til de som sliter med psykisk helse og rus

I Tromsø er andelen unge som har flere psykiske plager høyere enn resten av landet (Ungdata). Høyre vil styrke tilbudet til de som sliter med psykisk helse og rus gjennom forebygging, tidlig innsats og bedre behandling. Vi vil ha flere lavterskeltilbud, mer oppsøkende hjelp og mer personell innen rus og psykisk helse tilgjengelig på kveldstid og i helger.

Høyre vil gjennomføre en lokal rusreform hvor vi går fra straff av rusbrukere til hjelp mot rusmisbruk og helseoppfølging.