Årets julegave til bedriftene – Forenklinger gir 1 milliard i besparelser

Stortinget har nylig vedtatt en rekke endringer i regnskapsloven. Dette skjer som et ledd i regjeringens forenklingsarbeid, og det er anslått at endringene kan gi besparelser på 1 milliard kroner for norsk næringsliv.

Dette er årets julegave fra regjeringen til bedriftene. Tusenvis av små og mellomstore bedrifter landet over vil få redusert kostnadene til regnskapsførsel betydelig med disse forenklingene. Mindre tid brukt til skjemaer og rapportering er penger spart som kan brukes nyskaping og innovasjon i bedriftene og til å skape flere jobber.
Lovendringene skal tre i kraft allerede fra nyttår. Dermed blir forenklingene gjeldende allerede for regnskapsåret 2017.
Endringene går blant annet ut på at små selskap ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Bare dette gir en årlig besparelse på over 700 millioner kroner.

NHO har anslått at fjerning av kravet om årsmelding vil redusere antall bedrifter som har vært omfattet av dette kravet til nå med om lag 95 prosent

Selv om små foretak ikke lenger vil være pålagt å utarbeide og offentliggjøre årsberetning, må de selvsagt fortsatt være bevisst sitt ansvar etter blant annet arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, miljøinformasjonsloven og forurensingsloven.
Det åpnes også for at små foretak kan utarbeide årsregnskap på en enklere måte enn i dag, etter en regel om begrenset regnskapsplikt. Det vil redusere både tidsbruken og kostnadene for bedriftene fordi fremstillingen av årsregnskapet vil kunne bygge på arbeid som allerede er gjort for å oppfylle plikter etter bokførings- og skatteregelverket. Forsiktige kalkyler anslår at begrenset regnskapsplikt kan spare minst 20 prosent av den tiden små foretak i gjennomsnitt bruker på å utarbeide og sende inn årsregnskap med vedlegg.

Det skal utarbeides en egen regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt som skal gjelde for små foretak.

Med lovendringen oppheves også krav til åpningsbalanse for en rekke transaksjoner i selskaper.

Det er tidligere anslått at norsk næringsliv årlig bruker 60 milliarder kroner på å rapportere inn til staten. Da FrP-H-regjeringen tiltrådte lovet man å kutte dette med 25 prosent Med dette har Høyre og Frp innfridd sitt løfte til velgerne om å redusere næringslivets kostnader med 15 milliarder kroner innen 2017.

Foto: Colourbox