Avvikling av eiendomsskatt og bedre pensjonsvilkår

Det ble vedtatt mye god Høyrepolitikk da fylkesstyret i Trøndelag Høyre var samlet til sitt tradisjonelle adventstreff på Jegtvolden Fjordhotell. Inderøy viste seg fra sin beste side og ga en fin innramming av de politiske diskusjonene.

Fylkesstyret vedtok tre resolusjoner. To av disse kan du lese her.

Eiendomsskatt tynger næringslivet

Eiendomsskatten for næringslivet er en svært urettferdig beskatning som ikke tar hensyn til den enkelte bedrifts resultat eller egenkapital. Skatten slik loven i dag er utformet begrenser bedriftenes muligheter for utvikling til å skape flere jobber og verdier. I visse tilfeller kan det også være slik at bedrifter betaler mer skatt gjennom eiendoms- og formueskatten (på eier), enn gjennom selskapsskatten.

En beskatning av næringslivet må gjøres med grunnlag av at det er et overskudd å skatte av. Kommunenes beskatning av eiendom har økt kraftig de siste årene, samtidig som kommunene relativt sett aldri har hatt større overføringer fra staten. Det økte skattetrykket på næringslivet begrenser mulighetene til omstilling. I tillegg medfører eiendomsskatten at eiendommen beskattes 2 ganger, fordi mange også betaler formueskatt av den samme eiendommen. På lang sikt blir dette skadelig for det norske samfunnet.

Det er behov for endringer i eiendomsskatten. Skal Norge være et bærekraftig samfunn i fremtiden så er vi nødt til å skape mer, ikke skatte mer.

Trøndelag Høyre vil:

• At i løpet av en 10 årsperiode innskrenkes gradvis kommunenes muligheter for å skrive ut eiendomsskatt med det formål å fjerne denne skatteleggingen innen utgangen av perioden.Pensjonsordninger for privat næringsdrivende

Reduksjonen i antall arbeidsplasser i olje og gassnæringen har medført et stort behov for å stimulere til nyskaping av arbeidsplasser i privat sektor. For å komme i en posisjon hvor vi greier å stimulere tilstrekkelig nyskaping av arbeidsplasser gjennomfører regjeringen gode og viktige tiltak. Det er liten tvil om at det å skape nye arbeidsplasser en krevende og langsiktig jobb, noe som krever et sterkt samspill mellom politiske og private virkemidler. Dette er helt nødvendig for å redusere arbeidsledighet og sikre samfunnets verdiskapning.

I dette arbeidet mener Høyre at enkeltmenneskets initiativ er avgjørende. Den enkelte initiativtaker må imidlertid være villig til å ta betydelig risiko på egne, og ofte familiens vegne. Denne viljen må oppmuntres og bygges opp under av politiske virkemidler. Samtidig må tilstrekkelig sikkerhetsnett etableres, for at flere skal velge å ta skrittet ut i egen virksomhet.

I en undersøkelse gjennomført av Akademikerne blant egne medlemmer som driver selvstendig næringsvirksomhet, fremkommer det at manglende mulighet for reell pensjonssparing er en sentral utfordring knyttet til å starte opp og drive egen virksomhet. Dette er funn som også støttes av banker og pensjonsrådgivere som peker på et uforholdsmessig stort antall private næringsdrivende som ikke har inngått ordninger med tanke på å sikre den økonomiske situasjonen i pensjonstilværelsen. Noe som i sin tur vil føre til at man går ut som minstepensjonist ved avslutning av arbeidskarrieren.

Innskuddspensjonsloven gir bedrifter adgang til å betale innskudd til pensjonsordning for sine ansatte slik at verken bedriften eller de ansatte betaler skatt av innbetalingen, eller av avsatte midler. Beskatningen skjer når pensjonen tas ut. For bedrifter angir innskuddspensjonsloven ulike maksimalgrenser for innsparing, avhengig av den ansattes lønnsnivå. For en lønn på under 650.000 ligger grenseverdiene på 7%, mens ved en høyere lønn på inntil 1.1 million kan bedriften spare inntil 25% av lønnen. For private næringsdrivende gis det kun adgang til å spare inntil 4% av brutto lønn. Det foreligger dermed en stor skjevhet i mulighetene for å opparbeide en rimelig pensjon mellom selvstendig næringsdrivende og vanlig ansatte.

Endring av innskuddsgrensene for selvstendig næringsdrivende må dermed antas å kunne ha en stimulerende effekt for valg av arbeidstilknytning for den enkelte, og stimulere til at flere får forutsetninger for å kunne ta den risiko det innebærer å skape nye arbeidsplasser.

Trøndelag Høyre vil:

• Likestille de maksimale innskuddssatsene for pensjonssparing for private næringsdrivende og bedrifter.