Budsjettforslag for 2020

Høyre har sammen med Frp, Venstre og Pensjonistpartiet fremmet felles budsjettforslag for 2020. Det viktigste har vært å få mer penger til vei. Det er det folk og næringsliv etterspør, og det tar vi på alvor og svarer opp i budsjettet for Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune vil i årene fremover oppleve større økonomiske og driftsmessige utfordringer. Løsningen med å sikre drift ved å bruke oppsparte midler må vi legge bak oss. Vi er fortsatt i startgropa, og det må legges nye føringer for utviklingen av det nye fylket.

Her er noen av våre hovedpunkter. Hele forslaget kan lastes ned nederst i denne artikkelen.


Klimastrategi

Vår klimastrategi må vise områdene der vi kan begrense egne klimautslipp, samtidig som den gir en oversikt over klimautslipp ut over egen virksomhet vi som fylke kan ha mulighet til å påvirke.

Trøndelag fylkeskommune skal være i forkant i arbeidet med oppvarmingsløsninger i nye bygg. Det må satses på plusshus, og å gjøre det enkelt å selge overskuddsenergi til kraftnett fra eget hus eller mikrokraftverk til kraftnettet. Fylkets nybygg skal ha lavere energiforbruk enn energikravene.


Skole

Flere ungdommer må fullføre og bestå videregående skole. Det er nødvendig med nye løsninger, spesielt innenfor yrkesfag. Et av fylkeskommunens viktigste ansvarsområder er videregående skole og fagskolene.

Prioriteringer

 • Skolene må i større grad utvikles som profilskoler og spille på sterke næringsmiljø i lokalsamfunnet. Undervisningen må lokaliseres slik at utstyr og fasiliteter som næringslivet har, kan benyttes. Eksempelvis en linje for steinfag ved Oppdal videregående skole som fylkestinget vedtok i juni 2019
 • Opplæringskapasiteten i de videregående skolene må bedre tilpasses næringslivets behov. Et eksempel er etablering av flyfaglinje ved Fosen videregående
 • Det må utarbeides en handlingsplan for å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag. I den sammenheng bør det også utredes hvordan samarbeid med opplevelsesnæringene kan styrkes

Kultur, folkehelse og tannhelse

Fylkestinget legger til grunn at kulturen har en egenverdi og at kulturen bygges best nedenfra. Kvalitet og mangfold må stå i høysetet. Trøndelag har mange viktige kulturminner, steder og kulturelle tyngdepunkt. Fylket har en viktig rolle ikke minst i forhold til 2030 satsningen.

Prioriteringer

 • Fylkesrådmannen bes fremme en sak om hvordan museene i fylket best kan organiseres
 • Fylkesrådmannen bes fremme for politisk behandling saker hvor fylkeskommunens satsninger på følgende områder konkretiseres:
  • Gravfeltet på Vang
  • Verdensarvsenter på Røros
  • Falstadsenteret
  • Fingalshula
  • Frostatinget / etablering av Frostatingssenter
  • Fylkets rolle i 2030 satsningen og eierskap / drift ved SNK
 • Støtte lokal mattradisjon og produksjon og bygge videre på Trøndelags posisjon som landets fremste matregion. Dette arbeidet understøtter målet om Trondheim som gastronomihovedstad
 • Partiene er spesielt opptatt av å sikre et godt tannhelsetilbud til sårbare grupper.

Samferdsel

Trøndelag fylkeskommune har som målsetting å stoppe forfallet på fylkesveiene. For å få mer midler til drift og vedlikehold av fylkesveier bør en jobbe for å også kunne disponere noe av de regionale utviklingsmidlene til infrastruktur. En bevisst reduksjon i fylkeskommunalt byråkrati, politisk ledelse, administrasjon og styring kan også frigi mer midler til fylkesveier.

Prioriteringer

 • Overføringer til drift og vedlikehold må være på nivå med de overføringer man får i statsbudsjettet til drift og vedlikehold. Budsjettet for drift og vedlikehold av fylkesveinettet styrkes slik at det forfallet ikke fortsetter som nå
 • Trøndelag må lære av hvordan Nye Veier arbeider for å holde kostnadene nede og legge større vekt på helhetlig samfunnsøkonomisk nytte av nye veier. Når SAMS veiadministrasjon blir et fylkeskommunalt anliggende må vi benytte anledningen til å gjøre ting på en annen måte.
 • Vedtatt styrking av hurtigbåtkapasitet Brekstad – Trondheim videreføres. Det er forventet stor vekst i aktivitet ved kampflybasen i årene som kommer. Kapasitetsutfordringer må derfor følges nøye slik at det legges best mulig til rette for at våre forpliktelser ovenfor nasjonen opprettholdes
 • I løpet av kort tid får Trønderbanen nye tog med økt kapasitet og bedre komfort. Trønderbanen må styrkes med avganger hver halvtime. Tilbudet mellom Trondheim og Værnes må ha avganger hvert kvarter for å oppnå målene i Byvekstavtalen. Dette krever tunnel mellom Ranheim og Hommelvik. Fylket må prioritere arbeid med å få det inn i en revidert nasjonal transportplan. Det er et mål at Ranheim stasjon også kan benyttes av reisende.

Næring

Blant de viktigste tiltak for næringsutvikling er infrastruktur, tilgang på god og riktig kompetanse, arealtilgang og samhandling mellom aktører. For Trøndelag fylkeskommune blir det derfor viktig å satse ytterligere på sine kjerneoppgaver som vei og skole og koble dette sterkere til næringsutvikling. De videregående skolene / fagskolene må levere kompetanse tilpasset det behovet som arbeidslivet behøver. Vei må prioriteres høyere slik at både mennesker og gods kan transporteres tryggere og mer effektivt. Til transport av gods bør arbeidet med å få mer over på båt vektlegges sterkere. Hensynet til klima, naturvern og naturmangfold må tillegges vekt i det næringspolitiske arbeidet.

Prioriteringer

 • Arbeide for å styrke samarbeidet mellom FoU miljøene og næringslivet
 • Bredbånd og mobildekning må sikres i alle deler av fylket
 • Fylkeskommunen må bidra til at potensialet innen havbruk kan utnyttes. Dette gjøres blant annet ved å satse på utdanning, infrastruktur, mer foredling av råvarene i Trøndelag og tilgang på areal der det ikke er stor konflikt med andre interesser
 • Fylkeskommunens skal være en pådriver for realisering av Ocean Space Centre og NTNUs Campusprosjekt