Distriktene går så det suser

Det går så det suser i norske distrikter om dagen! Ledigheten er rekordlav, i Nord-Trøndelag har den ikke vært lavere på ti år. I tillegg er det full fart i viktige distriktsnæringer.

Havbruksnæringen når snart 100 milliarder kroner i eksport, skogbruket hadde sitt beste år siden 1989 og selv i landbruket er det inntektsvekst, produksjonsvekst, mer nydyrking og økt optimisme. Reiselivsnæringen har hatt satt rekorder tre år på rad.

Det som skaper vekst i distriktene er ikke økte skatter, statlige overføringer og bolystmidler, slik SP ønsker seg. Det som vi derimot vet skaper vekst og utvikling, er å bygge ut veier, jernbane, havneanlegg og digital infrastruktur. Ta f.eks. nye E6 fra Trondheim via Stjørdal og nordover, som nå skal realiseres mye raskere enn det som lå i tidligere planer. Ta Elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen. Disse prosjektene vil få mer trafikk over fra vei til bane, gjøre at varetransporten går raskere og mer effektivt og at folk kan ferdes trygt på vei til og fra jobb.

De 1000 milliardene vi nå skal bruke på vei og bane, kommer til å ha langt mer å si for utviklingen i distriktene enn det noen statlige bolystmidler noen sinne vil bety. Vi har sett mange demonstrere for bedre veier, men aldri for store omdømmeprogrammer som skal skape bolyst. Og uten jobb blir bolysten dårlig.

Venstresiden mangler gode løsninger for distriktene. De sier nei til en EØS-avtale som gjør at vi får solgt fisken vår, skogen vår og gassen vår til Europa, et marked på 500 millioner mennesker. SV og MDG sier nei til å bygge ut veier i distriktene, og de vil ha avgjørende innflytelse på en evt. rødgrønn regjering. Det eneste venstresiden sier ja til er økte skatter og avgifter for små og mellomstore bedrifter i hele Trøndelag.

Høyre leverer løsninger som virker for distriktene. Vi flytter ut dobbelt så mange statlige arbeidsplasser som SP fikk til. Vi har økt antallet kommuner som har lavere arbeidsgiveravgift, og kommuneøkonomien er kraftig forbedret. Du må tilbake til 90-tallet for å finne like gode tall i kommune-Norge som for 2015 og 2016, i følge Kommunenes Sentralforbund.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til lokale initiativ i 80% av tilfellene – der SP i regjering sa nei (kun 40% fikk ja). Det gjelder for eksempel i byggesaker, mineralprosjekter, veibygging og andre type innsigelsessaker. Vi betviler ikke at SP kjempet mot dette, men realiteten er at de styrte sammen med to styringskåte partier: AP og SV. Det blir neppe enklere for lokale krefter å få ja til lokale prosjekter, når MDG og kanskje Rødt også får et ord med i laget.

Det venstresiden nå går til valg på er å øke skatten for industri, hoteller, butikker og næringsdrivende i alle lokalsamfunn i Trøndelag. Det vil ramme ryggraden i næringslivet, som er de små og mellomstore familieeide bedriftene i vår region. Den rødgrønne politikken diskriminerer norsk eierskap og vil gi færre lønnsomme jobber i Trøndelag, ikke flere. I Høyre ønsker vi stedet å styrke distriktene, ved å skape grobunn for mer næringsvirksomhet, ved å la bedriftene beholde mer av egen verdiskaping til innovasjon og omstilling, styrke fagmiljøer og ved å si ja til lokale initiativ.

Vi er klar over at endel av reformene regjeringen har igangsatt møter motbør, men målet er bedre og mer moderne tjenester til innbyggerne. Ta politireformen som et eksempel. Bakgrunnen for reformen var klare faglige anbefalinger fra Politianalysen og Gjørv-kommisjonen. Både ledelsen i politiet og Politiets Fellesforbund stod samlet og begeistret bak reformen, da den ble lansert.

Endringer skaper alltid usikkerhet og det vil være innkjøringsproblemer, men resultatene begynner nå å komme. Responstiden går ned, oppklaringsprosenten går opp. Og det er blitt gitt penger til å ansette 1400 politifolk i by og bygd. I Malvik har det gitt en 25 prosent reduksjon i kriminaliteten. Det er ikke unikt for dem. Vi ser at forbedringen i utrykningstid aller størst i de minste tettstedene. I tillegg er innsatsen mot overgrep mot barn og unge er mer enn fordoblet de siste tre årene.

Som politiker møter man alltid minst motstand om man står stille. I en tid der samfunnet endrer seg raskt, trenger vi midlertid ansvarlige politikere som tør å ta tak i utfordringer, som forstår næringslivets behov, som lytter til faglige anbefalinger og som tar grep for å bevare det som er godt. Høyre ønsker å fortsette å modernisere Norge, og vi vil fortsatt gi gass for at distriktene skal være den viktige motoren for vekst som Norge trenger.