Et bærekraftig velferdssamfunn

Norge har vært gjennom noen krevende år. Sikkerhetspolitisk, med dramatiske hendelser i vårt nabolag i Europa. Vi har opplevd brudd på folkeretten, en flyktninge- og migrasjonskrise, fremvekst av populisme og politisk ekstremisme som setter samholdet i Europa på prøve og demokratiske verdier under press.

Økonomisk har vi opplevd et dramatisk fall i oljeprisen, som har utfordret viktige næringer her i landet, truet jobbeneog gitt reduserte inntekter til staten. Både regjeringen og Stortinget har blitt satt på prøve, men vi har klart å inngå viktige, brede forlik i møte med store utfordringer for landet. Det er en verdi det er viktig å videreføre.

Regjeringen har styrt trygt gjennom disse krevende tidene. I mange deler av landet er ledigheten nå rekordlav. Politikken fungerer. Det går godt i distrikts-Norge, som hos oss i Nord-Trøndelag. Optimisme og fremtidstro preger næringslivet i fylket. Viktige distriktsnæringer som fiskeri, havbruk, landbruk og reiseliv er i vekst. Nå slår pionerregionen Trøndelag seg sammen for på den måten å skape enda sterkere vekstkraft i landsdelen.

Det er gledelig at ledigheten går også ned i de mest utsatte delene av landet, de som fikk merke oljeprisfallet mest. Veksten går opp og det skapes flere jobber. Det viser at det var riktig av regjeringen å stimulere økonomien for å motvirke konsekvensene av oljeprisfallet, investere mer i utdanning, forskning og samferdsel og sikre en trygg overgang for de som mistet jobben.

Høyre har advart mot todelingen i norsk økonomi i mange år, mot å gjøre oss for ensidig avhengige av oljeinntektene. Å snu nedgang til ny vekst har lyktes ikke bare fordi vi økte pengebruken, men også fordi vi var igang med en nødvendig omstilling i norsk økonomi da oljeprissjokket rammet oss.

Nå som økonomien er på vei opp er det på tide å gi mindre gass. Både rente og kronekurs må skånes. Å holde igjen i finanspolitikken vil være et av de viktigste grepene for å sikre nye jobber fremover. Næringslivet omstiller seg fortløpende, og vi må fortsatt ha fullt trykk på nødvendig omstilling også i offentlig sektor

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn er regjeringens fremste mål. Skal vi lykkes, må vi løse noen grunnleggende utfordringer.I takt med at inntektene fra petroleumssektoren går ned blir det økonomiske handlingsrommet mindre.Alt for mange står utenfor arbeidslivet med de utfordringer det innebærer for den enkelte, familien og samfunnet.

Skal vi trygge velferden, må flere komme i jobb og flere må stå i jobb lengre. Da må flere ungdommer lykkes i skoleløpet og få nødvendig kompetanse. Jo bedre vi er på barns oppvekst, jo bedre vil vi stå rustet. Vi må unngå utstøting fra arbeidslivet og sikre at sykefraværet går ned. Vi må sikre kompetansepåfyll, ingen skal gå ut på dato. Eldre mennesker må gis anledning til å være aktivt med, delta i yrkeslivet lenger

Samtidig må vi sikre gode rammebetingelser for vekst, innrette skatter og avgifter slik at bedriftene kan skape flere jobber. Fortsette å investere i samferdsel, kunnskap og innovasjon.

Det grønne skiftet må ikke gi røde tall for næringslivet, å velge miljøvennlig må lønne seg.

For det er verdien av arbeidet og overskuddet i bedriftene som finansierer velferden. Da trenger vi flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, vi må skape mer, ikke skatte mer.

Som handelsnasjon er det og viktig å sikre tilgangen til viktige markeder ute, oppnå best mulige betingelser for eksport av varer og tjenester

Vår oppgave er å ta vare på og videreutvikle det samfunnet vi har arvet av våre forfedre til beste for kommende generasjoner. For bare få generasjoner siden var vi et av Europas fattigste land, det er lett å glemme. Velstanden har ikke kommet av seg selv, men gjennom hardt arbeid, risikovilje og en evne til å gripe mulighetene.

I Høyre er vi fremtidsoptimister. I Norge har vi de aller beste forutsetninger for å klare oppgavene vi har foran oss og sikre at Norge også i årene som kommer skal være verdens beste land å leve i.