Et bærekraftig samfunn for alle

Det er viktig å bevare velferdsstaten for fremtidige generasjoner. Her kan våre seniorer bidra med både kompetanse og erfaring slik at vi får en positiv utvikling. Seniorene er en viktig ressurs som bør benyttes til å løse de mange og til dels komplekse samfunnsoppgaver vi står ovenfor. Trøndelag Høyre ønsker et bærekraftig samfunn som tar vare på våre grunnleggende verdier og som trygger velferden og miljøet.

For å beholde denne ressursen lengst mulig, må det satses på forebygging til en aktiv alderdom. Noe som gjøres gjennom økt livskvalitet med mange ulike aktiviteter og gode helsetilbud. Politisk deltakelse er et godt tiltak for den enkelte og samfunnet for øvrig. Det betinger innpass i styrende organer som kommunestyrer og fylkesting og er en viktig oppgave i Nominasjonsprosessene. En satsning her bør være en god representasjon av eldre i kommunestyrer og fylkesting ved valget i 2019.

Trøndelag Høyre mener ansatte må belønnes for å jobbe lenger, og at det må være enkelt for alle eldre som ønsker å kombinere arbeid med fleksibelt uttak av avtalefestet pensjon. Å motarbeide negative holdninger og usaklig aldersdiskriminering er en viktig oppgave i denne sammenheng og vil bety mye for opprettholdelsen av et bærekraftig samfunn. Flere i jobb, betyr mer til velferdssamfunnet.

Frivillighet og mangfold er viktige elementer for verdiskapingen. Private og ideelle organisasjoner må slippe til når byggingen av sykehjem og omsorgsboliger planlegges, og det er viktig med andre løsninger enn de tradisjonelle sykehjemmene.

Samarbeidet med frivillige organisasjoner i ulike omsorgstilbud må intensiveres. Mange seniorer ønsker å bruke sin tid på frivillig arbeid. Det er derfor en viktig oppgave å synliggjøre de frivillige organisasjoners innsats og inkludere våre seniorer i dette arbeidet. Frivilligheten er en bærebjelke i lokalsamfunnet og må få den betydningen og viktigheten den fortjener. Her har sosiale entreprenører stor betydning, da de tilbyr nyskapende og gode løsninger på samfunnsmessige utfordringer.

Et bærekraftig samfunn tar også vare på den som er blitt pleietrengende.

Her må Høyre være en pådriver slik at alle som trenger det, får den hjelpen de trenger. Det være seg på sykehjem, hjemme og i ulike former for pleieinstitusjoner. Blir en dement eller pleietrengende, må det forventes at alle får like god behandling og omsorg uansett oppholdssted.

Alle eldre fortjener gode helsetjenester og respekt i samfunnet.

Trøndelag Høyrevil:

  • At det skal være enkelt å kombinere arbeid med fleksibelt uttak av avtalefestet pensjon
  • Bekjempe negative holdninger og usaklig aldersdiskriminering av eldre i arbeidslivet
  • I større grad ta i bruk private og ideelle organisasjoner for drift og bygging av omsorgsboliger og sykehjem
  • Støtte opp om frivillig arbeid for eldre