Et budsjett for en bedre framtid og et sterkere Trøndelag

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet fremmer i felleskap et budsjettforslag som styrker de viktigste tilbudene for innbyggerne i Trøndelag. – Dette er et budsjett som prioriterer fylkets viktigste oppgaver, og som bidrar til å skape en bedre framtid og et sterkere Trøndelag, sier gruppelederne for de fire partiene.

Høyre, FrP, Venstre og Pensjonistpartiet mener at tjenestene som innbyggerne møter til daglig må videreutvikles og forbedres i Trøndelag. Det må fortsatt jobbes for flere og trygge arbeidsplasser og legge til rette for at enda flere vil bosette seg i fylket. En god skole, god infrastruktur, et attraktivt kollektivtilbud, tilgang til kulturopplevelser, og gode muligheter for næringsutvikling må være blant de viktigste satsingene i et nytt fylke. Høyre, FrP, Venstre og Pensjonistpartiet legger sammen fram et alternativt budsjett for Trøndelag fylkeskommune. Det er et budsjett for en bedre framtid og et sterkere Trøndelag.

– For partiene har det vært vesentlig å styrke satsingen på fylkesveier og kollektivtransport, som er blant de viktigste tiltakene for å binde Trøndelag sammen og gjøre det mulig å både bo, leve og drive næringsvirksomhet i Trøndelag. Derfor setter vi av 38 millioner kroner for neste år til drift og vedlikehold av fylkesveger, som også inkluderer midler til utbygging av digital infrastruktur, sier Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden.

– For Venstre har det hele tiden vært uaktuelt å kutte i kollektivtilbudet i fylket. Skal vi lykkes med å bygge ett Trøndelag er kommunikasjon helt avgjørende, ikke minst i distriktene. Derfor har vi sørget for å reversere kuttet i kollektivtransport som rådmannen la opp til som følge av de rødgrønne partienes politikk, uttaler Venstres gruppeleder Elisabeth Paulsen.

– Regional utvikling i praksis er blant annet å bygge ut infrastruktur. Svært viktig for både privatpersoner og bedrifter er tilgang på bredbånd i hele Trøndelag. Trøndelag har mottatt betydelige midler gjennom Havbruksfondet. Vi ønsker derfor å bruke 20 millioner av disse til utbygging av digital infrastruktur langs kysten, sier FrPs gruppeleder Lill Harriet Sandaune. I tillegg kommer de statlige midlene til utbygging av mobil og bredbånd.

De fire partiene foreslår at de videregående skolene tilføres 20 millioner kroner mer de neste fire årene. – For oss skal ikke satsing på skole gå på bekostning av for eksempel kollektivtransport. Ungdom er avhengig av å ha kollektivtransport tilgjengelig for å komme seg rundt omkring, til både skole og fritidsaktiviteter. Det er også viktig for unge å ha jobber tilgjengelig der de bor, og da må vi ha fylkesveier som gjør at næringslivet styrkes, sier de fire partiene. – Vel så viktig som å tilføre mer penger i skolen er å peke på hva vi mener det er viktig at prioriteres i skolen fremover. Med disse midlene mener vi at skolehelsetjenesten skal styrkes slik at den blir tilgjengelig for enda flere som har behov for dette i skolehverdagen. Kosthold er viktig for læring, og vi mener derfor at det bør gjennomføres et forsøk med å tilby elevene et enkelt måltid i løpet av skoledagen. Vi ønsker også å utvikle skolenes muligheter til fornying, med nye linjer og fagtilbud. Dette vil gjøre at skolene kan tilpasse seg lokalt næringsliv og lokale behov, og utdanne ungdom til jobber som er etterspurt. Vi må våge å tenke nytt for å skape bedre skoler. Fortsatt satsing på å få flere elever til å fullføre videregående opplæring vil være avgjørende i tiden fremover, sier de fire gruppelederne.

Partiene prioriterer også innsats for renere hav gjennom strandrydding. De fire partiene har i tillegg funnet rom for en egen kulturpakke i Trøndelag, som inkluderer 1 million kroner til Saemien Sitje, støtte til bokåret 2019, Regionalt Pilegrimsenter Stiklestad og Verdensarvsenteret Røros, for å nevne noe. – Fylkeskommunens rolle for å styrke kulturlivet i Trøndelag er viktig og fremheves gjennom dette budsjettet, avslutter gruppeleder i Pensjonistpartiet Svein Otte Nilsen.