Et lite land… trenger venner, ikke alenegang!

Et lite land, vårt land, trenger venner. Og vi skal være venner for andre. Vi trenger en organisert verden. Ta NATO, Europarådet, Forente Nasjoner (FN), Europarådet, Europeiske Fellesskap (EU).En verden hvor samtaler og forpliktelser finner sted. Vi er sterkere sammen. Rettsstatsprinsipper, demokratiutvikling og menneskerettigheter, grunnleggende prinsipper som vi bygger vårt samfunn på, er under press i og utenfor vårt nabolag i Europa Norge slutter opp om de internasjonale institusjonene. Disse er viktige, og det handler om de lange linjene i norsk utenrikspolitikk.

Det er ikke enkelt når det ikke en gang er mulig å se hva som vil være opposisjonens utenrikspolitikk. Det er stort sprik mellom ulike partier i opposisjon, og et Arbeiderparti som er uklare i flere viktige saker. Det sås tvil om i hvilken grad de slutter opp om Norges viktigste internasjonale relasjoner og allianser.

Sosialistisk Venstreparti og partiet Rødt vil bryte løs fra NATO. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti undergraver EØS avtalen (Europeisk økonomisk samarbeide). Arbeiderpartiet presses fra begge sider i slike spørsmål.

Bedrifter fra våre fylker er viktige eksempler på betydningen av internasjonale avtaler og EØS.

Borregaard-konsernet eksporterer 95 % av sin produksjon. 50% igjen av disse eksporteres rett inn i EØS avtalens område i Europa. Borregaard har flere hundretalls ansatte. Trøndersk skognæring, med bedrifter som Norske Skog Skogn, MM Karton Folla, Inntre og Moelven van Severen, 4000 jobber og en verdiskaping på over 8 mrd kr årlig er helt avhengig av den markedstilgangen som EØS-avtalen gir. Det samme gjelder havbruksnæringa som er Trøndelags største eksportnæring, med 14000 jobber og en regional verdiskaping på rundt 12 mrd kr.

EØS avtalen er uunnværlig for et lite land som Norge med en åpen økonomi. Omtrent 80% av vår totale eksport går til det Europeiske fellesskapet. 70% av det vi kjøper kommer derfra og hver dag går over 170 vogntog med sjømat, tilsvarende 25 millioner fiskemåltider, over grensen til Europa.

Norsk ungdom kan studere fritt i Europa, norske bedrifter kan levere anbud i Europa, nordmenn har viktige rettigheter ved sykdom i Europa, nordmenn sikres trygderettigheter i Europa og norske frakt – og transportselskap sikres tilgang til Europa i lufta, til vanns og på land. Det kan vi ikke ta for gitt.
Internasjonale avtaler som EØS har direkte betydning for hele distrikts-Norge og trygger arbeidsplasser og velferd!

Når Norge skal spille en rolle på den internasjonale arenaen må vi stå trygt i vårt internasjonale samarbeide. Vi kan ikke være oss selv nok. Det tjener oss ikke.