Fengsel i Namsos

Kriminalomsorgen i Norge trenger økt straffegjennomføringskapasitet. Økt bruk av varetekt, lengre tid i varetekt og lengre dommer har gitt behov for flere soningsplasser, samtidig som mye av bygningsmassen til de eksisterende soningsplassene vurderes som i dårlig teknisk stand og lite tilpasningsdyktig. Det er behov for flere fengsler.

Namsos er et godt valg for lokalisering av et nytt fengsel i region Nord.

Namdal tingrett er lokalisert i Namsos, noe som gir kort reiseavstand med både økonomiske og sikkerhetsmessige gevinster ved fremstillinger. Namsos politistasjon har både kapasitet og kompetanse til å ivareta sine oppgaver i Namdalen på en god måte. Byen har også et solid juridisk fagmiljø representert ved dyktige advokater med stor faglig bredde, noe et fengsel åpenbart vil bidra til å styrke ytterligere.

Namsos har spesielt gode forutsetninger for å gi gode tilbud til de innsatte ved fengselet. Et aktivt næringsliv ønsker å legge til rette for et bredt og godt tilbud til innsatte under frigang, og kan gi tilbud som arbeidsdeltakelse, kartlegging og arbeidsutprøving, og kursvirksomhet. De innsatte får gode muligheter til å kombinere utdanning og soning både ved Olav Duun videregående skole, og ved Nord Universitet med deres mange studieretninger i byen.

Helsetjenestene de innsatte kan tilbys i byen av preget av høy tilgang på godt kvalifiserte fagpersoner. Sykehuset Namsos er et fullverdig lokalsykehus. Samarbeid med sykehuset kan gi banebrytende forskning innen psykiatri og helse blant innsatte, og både turnusleger og psykologer kan ha praksistid i fengselet. Kommunens legevakt er lokalisert på sykehuset, noe som gir kort vei til spesialisthelsetjenesten. Kommunen har også et meget godt tilbud innen tannhelse, og Nord Universitet har en egen avdeling for helsefag i byen.

Namsos har også et rikt kulturliv. Et særlig godt fagmiljø innen rock og pop utvikler stadig nye og innovative tilbud. Med denne brede kompetansen kan man utvikle et unikt tilbud for innsatte.

Namsos vil også være en attraktiv by å etablere seg i for de ansatte og deres familier. Byens virksomheter kan tilby givende og sikre arbeidsplasser også til de fengselsansattes familiemedlemmer. Boligmarkedet i byen er velfungerende, og kan etterkomme de fleste ønsker når det gjelder beliggenhet.

Byen kan tilby et rikt kulturliv med svært varierte kunnskaps-, opplærings- og fritidstilbud, og flotte muligheter for friluftsliv inkludert godt fiske både i fjorden og i lakseelva Namsen. I byen finner man gode idrettsanlegg som kunstgressbaner, tennisbaner, fotballhall og ikke minst Nord-Europas største svømmeanlegg bygd inne i fjell. Namsos har et godt oppvekstmiljø med nærhet til det meste. Boligområdene er preget av høy aktivitet både i velforeninger og bydelslag i ulike idretter, noe som gjør det enkelt for innflyttere å bli inkludert i sitt nye lokalsamfunn. Byen er tilknyttet en egen flyplass, og er også ellers et knutepunkt for samferdsel i regionen med gode tilbud innen kollektivtransport.

Namsos kommune kan tilby gode velferdstjenester til ansatte og deres familier. Kulturskolen i kulturbyen Namsos er naturlig nok blant landets største og mest velutviklede. Frivilligheten står sterkt med 250 ulike lag og foreninger i byen, og kommunen er pådriver i et prosjekt for å forsterke samhandlingen med frivilligheten og sikre sektoren mer forutsigbare vilkår. Kommunen satser sterkt på barn og unge, og kan tilby full barnehagedekning og skoler der elevene tilbys gode faglige tilbud av godt kvalifiserte lærere. Kommunen har god tilgang av høyt kvalifisert helsepersonell, og tilbyr god kompetanse i sine helse- og omsorgstjenester.

Namsos kommunestyre har enstemmig vedtatt å arbeide for etablering av fengsel i byen. Kommunen har hatt sonderinger med aktuelle investorer som både er villige til, og rigget for, å bygge og drive et fengselsbygg. Fengselsprosjektet er også godt forankret i kommuneplanen. Namsos har mistet mange industriarbeidsplasser de siste årene. Et nytt fengsel i Namsos vil representere flere hundre nye distriktsarbeidsplasser, i tillegg til å sikre eksisterende arbeidsplasser innen politisektoren, domstolen og AMK i kommunen. Ikke minst vil et fengsel bety mye for det lokale næringslivet som leverandører.

Namsos har også tidligere vist at man er god på tilrettelegging for statlige arbeidsplasser. Utflyttingen av Statskog sitt hovedkontor på 90-tallet var og er en suksess, og bedriften og de ansatte er godt integrert i Namsos-samfunnet. Namsos står godt rustet til å håndtere etablering av fengsel.

Trøndelag Høyre støtter Namsos kommune sitt arbeid med å etablere fengsel i kommunen. Fylkespartiet er kjent med at flere kommuner har ønske om å bygge fengsel. Trøndelag Høyre vil også uttale seg når regjeringen legger frem konseptvalgutredningen for Kriminalomsorgen Nord.