Finansiering av ferger og hurtigbåter

Kommunalministeren, Distrikts- og digitaliseringsministeren, og sentrale stortingspolitikere fra Høyre hadde den 12.02 invitert representanter fra «fergefylkene» til møte på Stortinget.

Tema på møtet var hvordan representantene fra fergefylkene opplevde dagens rammebetingelser, og ikke minst hvordan en burde innrette de økonomiske insitament for fremtidig lav/nullutslipps ferger og båter.

Fra Trøndelag Høyre deltok Pål Sæther Eiden gruppeleder for Høyre på fylkestinget.

Klart budskap fra Pål Sæther Eiden:

Ny teknologi gir flere fordeler. Ikke bare en stor miljøgevinst, men også særs viktig det bygger opp om Norske teknologimiljø, og Norsk verftsindustri.

Høyre bør derfor fortsatt innta en aktiv rolle. Vi ser at det delvis er et «fergeopprør» langs kysten. Vi må bruke dette engasjementet også til å skape god klimapolitikk og innovativ næringspolitikk. Dette kan gjøres på ulike måter.

Trøndelag fylkeskommune har gjennomført to innovative anskaffelsesprosessen innenfor sjøtransport, for hybridferger i 2015 og fremtidens hurtigbåt i 2017. Disse har vist at Norge har en internasjonalt ledende maritim industri, når det stilles høye teknologiske krav.

Det er viktig erat vi har fokus på to områder

  1. Vi må ha gode rammer for det tilbudet vi drifter i dag. Her ba jeg spesielt at en så på kostnadene som fylkene har for å drifte ferger og hurtigbåter. Vi ser f.eks at statens fergesamband er tilført mer penger enn det fylkene er tilført i samme periode. Autopass ble også tatt opp under denne bolken.
  2. Vi må ha løsninger som gjør at det er økonomisk mulig å innføre klimanøytrale ferger og hurtigbåter. Her må en se på driften av sambandene og ikke minst på investeringskostnadene. Her ble det bla fokusert på infrastruktur på land.