Folkefinansiering er fremtiden

Folkefinansiering tilfører kapital til oppstartsbedrifter som er for små og uinteressante som objekter for meglerhus og har for høy usikkerhet for bankene.

«Crowdfunding», eller «folkefinansiering» på norsk, innebærer at enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser. Det kan være enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har tatt initiativ til et prosjektet eller aksjon. Dette er en måte for små selskaper å hente inn kapital på. Det gjelder særlig startups som ikke har råd til en emisjon gjennom et meglerhus, eller som har problemer med å få lån i en bank.

En av de største aktørene på dette området i Norge har base i Trondheim. Folkeinvest ble etablert i 2015 med formål å lage digitale verktøy som både gir oppstartbedrifter tilgang til et større mangfold av mulige investorer, og som gir småinvestorer større trygghet i vurderingen av potensielle objekter. Automatisering av disse prosessene er viktige for å holde kostnadene nede. I 2018 ble det gjort 2757 investeringer, der de fleste har investert i 1120 kroner, og 70% av tegningene er under 30 000 kr. Med så små summer, er det mulig for flere som ønsker det å investere. Dette bidrar til å fremme selveierdemokratiet. Krav om konsesjon for slike selskaper vil øke kostnadsnivået dramatisk, og lønnsomheten i driften vil forsvinne. Taperne i dette er alle de gode ideene som ikke blir realisert fordi de ikke får finansiering.

Selv om markedet i Norge er lite, har folkefinansiering vokst kraftig de siste årene. I Storbritannia ble det samlet inn 53,2 milliarder i 2016. I Finland ble det i 2016 ble samlet inn 1,35 milliarder kroner. Tilsvarende tall for Norge i 2016 var 45,4 millioner kroner. Folkefinansiering er et konsept som har kommet for å bli. Trolig vil EU med tiden åpne mer opp for at internasjonale selskaper kan operere på tvers av landegrenser. Da er det en fordel at norske selskaper har et godt grep om hjemmemarkedet.

Trøndelag Høyre mener det er gode argumenter for å legge til rette for folkefinansiering, både fra et samfunnsøkonomisk og et ideologisk ståsted

  • Folkefinansiering tilfører kapital til oppstartsbedrifter som er for små og uinteressante som objekter for meglerhus og har for høy usikkerhet for bankene.
  • Folkefinansiering gjør det enklere for flere å bli småaksjonærer, det vil styrke selveierdemokratiet. Vi får en større spredning av eiermakt og risiko, og flere kan ta del i den verdiskapingen som skjer i oppstartsbedriftene.
  • Folkefinansiering vil komme til Norge. Spørsmålet er om vi ønsker å legge til rette for norske aktører.
Trøndelag Høyre ber regjeringen fremme forslag om nødvendige tilpasninger i lovverket slik at folkefinansering kan drives på en forsvarlig og lovlig måte i Norge.

Vedtatt på Trøndelag Høyres årsmøte 2019