Fordeling av ubrukte midler fra 2019

Onsdag og torsdag denne uken var det fylkesting i Trøndelag fylkeskommune, som for første gang ble avholdt elektronisk. På sakslisten står blant annet mindreforbruk fra 2019, som er på 118 millioner kroner!

– Gode veier gjør at folk kan bo i hele Trøndelag, derfor er vei viktig for oss i Høyre.

Fylket har 118 millioner kroner til overs uten å ha kuttet i bevilgningene til noe innenfor vårt virksomhetsområde. Vi har altså rom for å ta vare på veiene våre slik at folk kommer seg raskt frem og trygt hjem, sier Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Trøndelag er på over 4 milliarder kroner, og det stiger hvert eneste år fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke vil prioritere gode og trygge veier som arbeidsplassene er avhengige av.

Det er viktig for oss i Høyre å prioritere fylkesveg, og det gjør vi, fortsetter Eiden.

Når fylkestinget behandlet en sak om Nasjonal Transportplan (NTP), sto Høyre ovenfor to valg. Enten levere eget forslag som ville blitt nedstemt, eller inngå et samarbeid for å få påvirket det som ville blir vedtatt.

Vi valgte det siste, og fremmet forsalg sammen med AP, SP og Pensjonistpartiet. Vi fikk inn vei mer og et kraftigere i høringssvar. Ikke minst fikk vi inn et punkt om at NTP bør medfinansiere viktige veger for næringslivet i Trøndelag, sier Eiden.

Videre stemte vi for å utrede tuneller og dobbeltspor fra Ranheim til Stjørdal, og at sjøtransport skulle få en større vekting i kommende NTP. I sum er vi fornøyd med at vår påvirkning på uttalelsen, sier den fornøyd gruppelederen.

Folkehelse

– Vi har prioritert midler for støtte til frivillighet, kultur- eller folkehelsetiltak i Trøndelag, som pga. Coronakrisen lider tap og har utfordringer med drift dette året. Min hjertesak er en prosjektstilling som «hodebraombud», sier gruppenestleder Ingvill Dalseg.

Ombudet skal fungere som et uavhengig lavterskeltilbud og arbeide sammen med mobbeombudet. Samarbeid med kommunene, skoler, enkeltpersoner og familier, veiledning, råd, forebyggende arbeid og foredrag blir arbeidsoppgavene. Finansiering er en prosjektstilling for 1 år, med mulighet for forlengelse. «Hodebraombudet» skal ha spesielt fokus innenfor feltet forebyggelse av selvmord og selvskading og være samarbeidspart i arbeidet med styrking av skolehelsetjenesten og sikre særskilt kompetanse på gutter og deres utfordringer, samt etablering av digital informasjons plattform for ungdom.

– Hodebra er en positiv tilnærming til psykisk helse, med fokus på prinsippene – å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt, som er bra for hodet vårt, avslutter Dalseg.


Forslag fra Høyre, Venstre, Frpog Pensjonistpartiet:

 • 50 millioner avsettes ekstra vegvedlikehold
 • 30 millioner anses disponert i sak 139/20 – Tiltakspakke bygninger Covid-19 – i Fylkesutvalget
 • 6 millioner avsettes til ekstraordinære bevilgninger innen kultur / reiseliv / lokalmat
  • 1 million bevilges til Trøndelag Reiseliv for markedsføring av Trøndelag
  • 1 million. Nødfond som støtte til frivillighet, kultur- eller folkehelsetiltak i Trøndelag, som pga. Coronakrisen lider tap og har utfordringer med drift dette året. Sum innvilges etter enkel søknad, og fondet prioriterer midler til aktører som ikke mottar støtte fra Trøndelag fylkeskommune, og dermed kanskje «faller mellom to stoler».
  • 0,5 million. Digital satsning på kulturarrangement
  • 0,5 million. Veteranhuset Midt-Norge. Bidrag til etablering av et veteranhus i Trondheim
  • 1 million. Folkehelse – Opprette «Hodebra ombud» for unge i Trøndelag
  • 2 millioner. Tiltakspakke for trønderske produsenter av lokalmat og bryggerier
 • 32,42 millioner avsettes disposisjonsfond frie ubundne midler

Øvrige disponeringer

Nødfond2020 1 millioner kroner:

Støtte til frivillighet, kultur- eller folkehelsetiltak i Trøndelag, som pga. Coronakrisen lider tap og har utfordringer med drift dette året. Sum innvilges etter enkel søknad, og fondet prioriterer midler til aktører som ikke i forveien mottar støtte fra Trøndelag fylkeskommune, og dermed kanskje «faller mellom to stoler».

Det sette en søknadsfrist, søknader behandles administrativt og innstilling legges frem for Hovedutvalg for kultur.


Digitalsatsning på kulturarrangement 500 000 kr:

De digitale mulighetene innenfor kultur er mange. Kreativiteten i kulturbransjen er uendelig, noe dagens situasjon med Covid-19 er et bevis på. Legger man til rette for at disse to faktorene kan utvikle seg sammen, vil vi kunne få mange nye og spennende digitale formidlings- og møteplattformer fremover. Ikke som en erstatning av fysiske møter og arrangementer, men som en mulighet for dem som ikke har mulighet for å reise og delta fysisk. Trøndelag fylkeskommune inngår samarbeid med miljø for digitalisering og formidling, hvor det i samarbeid utarbeides forslag til en digital plattform med muligheter for formidling av kunst og arrangement for Trøndelag fylkeskommune.


VeteranhusetMidt-Norge 500 000 kr

Bidrag til etablering av et veteranhus i Trondheim, en dør inn for alle veteraner.


Opprette «hodebra ombud» for unge iTrøndelag 1 500 000 kr

Trøndelag fylkeskommune skal ansette et «hodebra ombud». Ombudet skal fungere som et uavhengig lavterskeltilbud og arbeide sammen med mobbeombudet. Samarbeid med kommunene, skoler, enkeltpersoner og familier, veiledning, råd, forebyggende arbeid og foredrag blir arbeidsoppgavene.

Finansiering er en prosjektstilling for 1 år, med mulighet for forlengelse.

«Hodebra» ombudet skal ha spesielt fokus innenfor feltet:

 • Forebyggelse av selvmord og selvskading
 • Være samarbeidspart i arbeidet med styrking av skolehelsetjenesten og sikre særskilt kompetanse på gutter og deres utfordringer, samt etablering av digital informasjons plattform for ungdom.