Forenkle, forbedre og fornye Trøndelag

Høyre vil få mest mulig velferd for pengene —da må offentlig sektor driftes smart og effektivt.

Interpellasjon fremmet av Ida Bruheim Derås (H) til Trøndelag fylkesting 12.-13. juni 2019

Fylkeskommunen et viktig verktøy i den norske forvaltningen, både som tjenesteyter og som forvaltningsorgan.

Perspektivmeldingen viser viktige utviklingstrekk og makroutsikter for norsk økonomi. De siste årene har staten hatt ca. 12 milliarder ekstra til fordeling ved behandling av statsbudsjettet. Denne inntektsveksten avtar nå kraftig, og man kan forvente en reduksjon på 8 milliarder per år.

Gjennom Oppgavemeldingen får fylkeskommunen tilført en rekke nye oppgaver knyttet til kompetanseheving, integrering og folkehelse. Oppgaver som direkte kan bidra til å få flere tilbake i jobb, og som indirekte kan påvirke de fremtidsutsiktene som Perspektivmeldingen beskriver.

Fylkesordfører, vi er inne i en tid hvor de mest innovative og omstillingsdyktige økonomiene vil lede an. Det er bare gjennom innovasjon at vi kan klare oss med mindre og samtidig bli bedre. Vi må begynne med vår egen organisasjon og få rede på mulighetene og truslene som vil møte oss.

Fylkesrådmannen la under forrige hovedutvalgsmøter frem fylkeskommunens økonomiske fremtidsutsikter. Økte finansutgifter, økt gjeldsvekst og et tomt disposisjonsfond innen 2022 dersom man ikke tar grep.

Spørsmål: Hva tenker fylkesordføreren blir viktige grep fremover, og hvordan skal vi sikre og utvikle gode tjenester i fremtiden?

Forslag til vedtak: Fylkesrådmannen bes foreta en mulighetsstudie av fylkeskommunens oppgaveløsning og hvordan oppgaver kan løses på en bedre og billigere måte.