FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKK FOR EN NY TID

Verden er på vei tilbake der staters interesse presser på normer og regler i det internasjonale samfunn.
Dette gjør at vi igjen må rette søkelyset mot noen av Statens primære oppgaver: beskyttelse av Norges suverenitet, politisk handlefrihet og innbyggernes sikkerhet.

Arbeidet med å gjenoppbygge forsvaret startet fra første dag med Høyre i Regjering. Det er et arbeid som er møysommelig, kostbart og tar tid. Det er lett å rive ned kapasiteter som det tar lang tid å bygge opp.

Mandatet fra Regjeringen til forsvarssjefen fremhevet at Norges sårbarhet øker i takt med at trusselbildet forverres. Norge er tjent med å ha et robust forsvar som selvstendig vil kunne være i stand til å ivareta de grunnleggende behovene for nasjonal sikkerhet. Dersom Norge skal kunne ivareta NATO i nordområdet og sikre avspenning i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon må Forsvaret være så robust at det faktisk har troverdighet hos alle parter.

Forsvarssjefen (FSJ) la fram sitt fagmilitære råd (FMR) 8 oktober. Utredningen bygger på en sikkerhetspolitisk situasjonsbeskrivelse som gjør at Forsvaret må videreutvikles for å kunne gi landet en troverdig forsvarsevne, nasjonal og alliert situasjonsforståelse og evne til suverenitetshevdelse og episodehåndtering i norske hav- og interesseområder.

Det blir skissert fem ulike alternative ambisjonsnivåer for Forsvaret:

  • Alternativ A – Møter sikkerhetssituasjonen
  • Alternativ B – Styrkning av utvalgte områder
  • Alternativ C – Styrke NATOs kollektive forsvar
  • Alternativ D – Tilpasset nasjonal evne
  • 0-Alternativet – Videreføring av den eksisterende langtidsplan

Trøndelag Høyre mener FSJ har anbefalt en balansert struktur som vil kunne ivareta Forsvarets pålagte oppgaver og stiller seg bak Forsvarssjefens alternativ A.

Trøndelag Høyre går inn for:

  • At Forsvarssjefens alternativ A legges til grunn for arbeidet med neste langtidsplan for Forsvaret.
  • En reell og betydelig økning av forsvarsbudsjettet i tråd med beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent‐målet i løpet av et tiår.

Trøndelag Høyre understreker at dette må sikres gjennom et bredest mulig forlik i Stortinget.