Fylkeskommunen skal ikke være en overkommune

Fylkestinget behandlet forslag til ny Regional plan for arealbruk på sist fylkesting. Høyre var kritiske til planen og mener fylket skal ikke være en overkommune, og planen skal gi handlingsrom og ikke innskrenke dette.

Pål Sæther Eiden – Foto: Stephen Ørmen Johnsen

–  Høyre har advart mot at fylkeskommunen skal oppfattes som en slags overkommune som overstyrer det som skjer i kommunene, sa Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden når Fylkestinget behandlet Høringsutkast Regional plan for arealbruk 2021-2030.

I regjering har Høyre vært tydelige på at vi ønsker å gi kommunene medhold i saker som ankes til kommunaldepartementet. Under Høyres kommunalministre har kommunene fått medhold i 8 av 10 saker mot bare 4 av 10 saker den gang Senterpartiet styrte kommunaldepartementet.

 – Dette er den samme holdningen vi har også i fylkespolitikken. Lokalt selvstyre skal ikke bar være ord, vi må faktisk ha tillit til lokale myndigheter når vi gjør våre vedtak. Planen må bli et hjelpemiddel, og ikke til hinder for utvikling i Trøndelag. Uten at vi er tydelige på det vil den virke innskrenkende i stedet for å initiere til økt aktivitet i fylket, påpeker Eiden.

– Når det er sagt, er vi positive til at økologisk bærekraft har fått så stor plass i planen. Og som konservative har vi et ansvar for å overlevere verden i bedre stand enn da vår generasjon overtok.

– Derimot er vi svært kritiske til at økonomisk og sosial bærekraft har fått så liten plass. Det dreier seg om at vi ikke bruker mer penger enn vi har og at vi bruker pengene slik at vi får mest mulig igjen for dem. Og det dreier seg om at alle som bor i dette fylket skal få muligheter til et godt liv. FN’s bærekraftmål dreier seg om alle disse tre målene, avslutter Pål Sæther Eiden.

Fra Høyres forslag kan en trekke ut følgende:

«Planen bør ha en oppbygging slik at den blir et hjelpemiddel, og ikke til hinder for utvikling i Trøndelag. Planen skal ikke ha en innretning som virker innskrenkende, men som initierer økt aktivitet i fylket.

FNs bærekraftmål er sentrale i planen. Det er trolig hensiktsmessig men planen har en «slagside» med for mye vektlegging av mål 13 «Stoppe klimaendringene». Det at dette vektes tungt gjør at for eksempel mål 9 «Industri, innovasjon og infrastruktur» og 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» ivaretas mindre godt. Det er når de sosiale, økologiske og økonomiske perspektivene er i balanse at vi oppnår bærekraft. Dette kommer ikke godt nok frem i planen. Planen vekter det økologiske for tungt, noe som gir en slagside

Høyre fikk tilslutning til sitt forslag i saken, og planen ble til slutt sendt tilbake til rådmannen for videre behandling før den sendes ut på høring.