GOD FAMILIE- OG BARNEHAGE POLITIKK ER VIKTIG – NORGE TRENGER FLERE BARN!

Synkende barnetall i Norge vekker politisk bekymring, dette kommer samtidig med at vi står overfor en betydelig vekst i antall eldre over 70 år i samfunnet vårt. Dette innebærer at det blir færre mennesker som skal skape de verdiene og tjenestene som skal til for at vi skal ha både økonomisk bærekraft og nok arbeidskraft til å løse oppgavene i samfunnet og skape de verdiene som er nødvendig.

Det er sammensatte årsaker til at folk utsetter det å få barn, får færre barn samtidig som flere velger å ikke få barn. Økonomi og levestandard er avgjørende faktorer for hvor mange barn folk ønsker seg. Det samme gjelder arbeidsbelastningen som dette medfører. Vi stiller høye krav til materiell velferd og en spennende hverdag med mange impulser og opplevelser. Det blir derfor viktig å utforme en familiepolitikk som medfører at de som velger å bli foreldre, kan opprettholde en høy levestandard og ivareta egen karriere samtidig som de har barn. Gode økonomiske ordninger med videreføring av studielån som stipend samt ekstra studiestøtte og engangsstønad fra NAV, barnehageplasser, studentleiligheter, men også krav til tilrettelegging i forhold til praksisperioder ol så studentene kan kombinere studiehverdagen med omsorg for små barn.

Rut /rot fradrag (som i Sverige): Skattefradrag for private tjenester i hjemmet, som barnepass, husvask, hagearbeid, små oppussings- og vedlikeholdsoppdrag etc. I Sverige kan hver person få inntil 50 000 i skattefradrag. Samtidig som det er et godt tiltak både for barnefamilier og eldre så kan det også fungere som inkluderingsdugnad, likestilling, gi pensjonspoeng og språkopplæring. Det er et likestillingsverktøy.

Vi ser at Sverige og Finland har tatt dette grepet for å forebygge arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Det skal lønne seg å betale hvitt. Ordningen har gitt økt skatteinngang, samtidig som mye av dette markedet er kommet inn i ordnede forhold og har gitt grunnlag for flere gründere i denne bransjen. Dette gir valgfrihet og gjør at norske kvinner får høyere pensjon.

For å legge til rette for barnefamiliene er gode barnehager essensielt. Det er derfor avgjørende at tilbud og rammebetingelser er gode.

Trøndelag Høyre vil:

 • At det skal rettighetsfestes en tilretteleggingsplikt overfor studenter med barn så de kan fullføre studiene samtidig som de stifter familie. Dette gjelder både faglige og sosiale forhold.
 • At det tilbys samlivskurs for alle førstegangsforeldre.
 • Bedre tilpasning av arbeidstid/turnusordning for aleneforeldre.
 • Vurdere et Rut / rot fradrag (som i Sverige).
 • Forenkle reglene for foreldrepermisjonen ved å la foreldrene fordele permisjonen fritt seg imellom. Den samlede permisjonstiden forlenges ikke.
 • Sørge for at begge foreldre har selvstendig opptjening av foreldrepermisjon.

EGNE VIRKEMIDLER FORFAMILIER MED TRE ELLER FLERE BARN:

Vi ser at færre velger å få flere enn to barn. Dette henger sannsynligvis sammen med økonomiske forhold. De som i dag velger å få barn nr tre er enten hjemmeværende eller høytlønnede.

Mindre avgifter på store biler og redusert eiendomsskatt for store boliger, reduserte avgifter for feriereiser for barn. Søskenmoderasjon i barnehage og SFO, samt på fritidsaktiviteter som musikkskoler, korps, idrettslag etc.

Trøndelag Høyre vil:

 • Vurdere et eget forhøyet skattefradrag pr barn fra barn nr 3
 • Gjennomgå skatter og avgifter på boliger, biler og reiser mm for store familier

BARNEHAGEPLASS TILALLE SOM TRENGER DET OG NÅR DE TRENGER DET

Det er, i mange kommuner slik at fødselsdagen avgjør når barna har rett til barnehageplass. Er barna født i perioden januar – juli har barna ikke rett før august året etter. Økonomien i en kommunene er dessverre ikke slik at tjenestene som tilbys innbyggere kan overgå det lovpålagte. Men dette fører til store utfordringer for foreldrene og kommunen; ventelister, ulønnet permisjon og utfordringer på arbeidsplassen. I tillegg er alternative løsninger vanskelig å finne i en relativ liten kommune. Gode rammebetingelser for barnehagene er viktig for store og små familier.

Trøndelag Høyre vil:

 • Lovfeste barnehageplass fra og med at barna fyller ett år uavhengig av måneden barna er født i
 • At overføringene til kommunene økes tilsvarende kostnadsøkningen for å sikre 1-åringene barnehageplass

ØKONOMISKE VILKÅR FORBARNEHAGENE

I Norge har vi et mangfold av barnehager. Det er både private, ideelle og kommunale drivere, store og små barnehager, med ulike pedagogiske retninger og fokusområder. Mangfoldet gir valgfrihet for foreldre og barn. Foreldrene er år etter år mest fornøyde med de private barnehagene. En slik velferdsmiks, med private og offentlige drivere, er både nødvendig og bra.

Tilskuddene til private barnehager beregnes i hver enkelt kommune, og baserer seg på kommunens utgifter til sine offentlige barnehager, med to års etterslep. Det gir stor forskjell i størrelsen på tilskudd fra kommune til kommune. Det er stor variasjon i hvordan kommunene fører utgifter i barnehageregnskapene. Da bemanningsnormen ble innført økte kommunenes kostnader til bemanning. Tilskuddet til de private barnehagene øker imidlertid ikke før to år etter. Det gjør at mange private barnehager nå har store økonomiske vansker, går med underskudd og risikerer å bruke opp egenkapital eller går konkurs.

Trøndelag Høyre vil:

 • Det gjøres endringer i tilskuddssystemet til private barnehager som gjør at private og kommunale barnehager likebehandles økonomisk
 • Utgift til lærlinger i barnehager skal regnes med i beregningsgrunnlaget
 • Gjennomgå bemanningskravene i barnehagene slik at de blir enklere å håndtere for barnehagene, samtidig som en opprettholder intensjonene med ordningen