Høyre styrker grunneiernes rettigheter i nasjonalparkstyrene

Grunneierne i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har i flere år hatt et krav å bli representert i nasjonalparkstyret. Nå har de endelig fått gjennomslag. Klima og miljødepartementet legger nå til rette for å ta grunneierne i området med i den prøveordninga som er opprettet for 3 andre verneområder. Målsettinga videre må være at dette skal være ei permanent ordning, og at den skal kunne gjelde for alle Nasjonalparkstyrene i framtida.

Dette er ei viktig oppfølging av Høyre sitt Stortingsvalgprogram for 2013-2017 og Sundvolden- erklæringa der vi ønsker å styrke grunneierne sine rettigheter i verneområder.

I brevet fra Klima og miljødepartementet datert 15. august 2017 heter det blant anna:

«Grunneierne spiller en viktig rolle i forvaltningen av våre arealer siden de som eiere har langsiktig egeninteresse i at områdene blir holdt i hevd og skjøttet på en best mulig måte.

Klima- og miljødepartementet mener at forsøk med grunneierrepresentasjon i verneområdestyrene bør gjennomføres i områder hvor det er størst mulighet til å høste konstruktive erfaringer. Vi mener derfor det er naturlig å ta utgangspunkt i områdene hvor det er uttrykt spesifikt ønske om at grunneiere bør inn i styret. Vi har sammen med Miljødirektoratet vurdert styrene og områdene hvor det er kommet konkrete ønsker om å få grunneiere med i styret.

Det har vært forutsatt at grunneierne skal ha en tydelig rolle i forvaltningen av verneområdene gjennom deltakelse i de rådgivende utvalgene som består av alle berørte interesser i verneområdene. Styrene nedsetter disse utvalgene, og det forutsettes at styrene benytter innspill fra de rådgivende utvalgene som et grunnlag i utøvelse av sin forvaltningsmyndighet i verneområdene. Det legges videre til grunn at grunneierne skal ha en tydelig rolle i utarbeidelsen av forvaltningsplaner og i den praktiske gjennomføringen av skjøtsels- og forvaltningstiltak i verneområdene.»

Dette er et svært viktig gjennomslag for styrke grunneierrettighetene i verneområdestyrene. Grunneierne i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har i mange år kjempa for dette, og de har endelig nådd et viktig mål. Denne saka ble tatt opp med den forrige rødgrønne regjeringa, men der var det ikke vilje til å etterkomme grunneiernes ønske. Heller ikke blant rødgrønne stortingsrepresentanter var det vilje til å følge opp. Det er verd å merke seg uttalelsen til daværende komiteleder i energi og miljøkomiteen, Erling Sande frå Senterpartiet, som i Nationen 12. april 2013 var skeptisk til dette. « Vi må tenke gjennom konsekvensene av å åpne opp styrene for ulike interessegrupper» . Han sammenlignet altså grunneiernes rettigheter med andre interesseorganisasjoner.

Dette viser at det må en Høyre-regjering til for å kunne styrke grunneiernes rettigheter i verneområdene og skape respekt for eiendomsretten. SP snakker med to tunger. En i regjering og en i fri dressur i opposisjon.