Høyre er forsvarspartiet

Hovedlinjene i norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er å være en forutsigbar, trygg og troverdig partner. Gjennom vedtakene på Høyres landsmøte er det stadfestet en gang for alle at Høyre er forsvarspartiet.

Hovedlinjene i norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er å være en forutsigbar, trygg og troverdig partner. Vi har bygget vår politikk på forpliktende internasjonalt samarbeid og ved å være en aktiv bidragsyter i FN, NATO, WTO og andre internasjonale organisasjoner. Men, for å fremstå som forutsigbar, trygg og troverdighet er det helt essensielt å gjøre det man forplikter seg til.

Høyres landsmøte var bekymret over at Norge har brukt en lavere andel av BNP på Forsvaret, til tross for en økning av forsvarsbudsjettet på 25 % siden vi kom inn i regjering. I tråd med forpliktelsen i NATO om at medlemslandene skal øke forsvarsandelen opp mot to prosent i 2024, ga landsmøtet et klart og tydelig signal om at dette er en forutsetning i årene fremover. Dette var et klart og viktig uttrykk for at Høyre er forsvarspartiet i Norge.

Årsaken til at landsmøtet valgte å behandle dette, var at regjeringserklæringen hadde en vagere formulering. Det var viktig for Høyrefolk over hele landet å markere med tydelighet at Norge ikke går på kompromiss av ambisjonene fra toppmøtet i Cardiff i 2014. Som et av de rikeste landene i NATO har vi ikke bare mye å forsvare, men må også vise vei og gå foran.

Jeg håper og forventer at vi allerede i revidert budsjett vil se en betydelig økning av forsvarsbevilgningene for å oppfylle vedtatte planer og inngåtte forpliktelser. Det synes å være et stort flertall på stortinget for dette.

Det er kun gjennom å sikre tilstrekkelige rammevilkår for Forsvaret at vi viser at vi forstår hva det i praksis betyr å ha en profesjonell forsvarsorganisasjon. Uten forsvarlige økonomiske rammer som sikrer ressurser til trening, vedlikehold, investeringer og rekruttering av egnet og motivert personell demonstrerer vi det motsatte.

Vi er på rett vei! Forsvaret vil, med Høyre sine vedtak, sikres gode rammevilkår for øving og materiellinvesteringer. Forsvaret passer på oss og vi i Høyre skal passe godt på Forsvaret.