Hurra! Mer selvbestemmelsesrett i byggesaker!

Mange synes at saksbehandlingen i enkle byggesaker er unødvendig byråkratisk og tungvint. Dette synet deler vi i Røros Høyre og derfor er vi veldig glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå har tatt grep og har sendtut etnyttforslag på høring som vil overføre mer makt fra staten til kommunene.

Endringer som er foreslått i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven åpner for enklere og raskere saksbehandling, og at huseier lyttes mer til når det er snakk om fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom.

I tillegg får kommune større handlingsrom i saker som f.eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav. Dette betyr at kommunen tar over mye av ansvaret fra stat og fylkesmann, det er bra fordi som regel vet man dette best lokalt.

Alle foreslåtte endringer kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-plan–og-bygningsloven-og-lov-om-eigedomsregistrering-regional-plan-dispensasjon-mv/id2686028/

Jeg skal ta ordet for at høringen blir prioritert og at Røros Kommune gir et positivt høringssvar innen høringsfristen 1. september 2020.