Innvandrere må lære norsk og komme seg ut i jobb

Vi har ikke råd til å gi opp noen mennesker. Vi må lykkes bedre i å integrere innvandrerne som kommer til Trøndelag. De må lære seg språket og få seg en jobb. På den måten blir de en del av samfunnet vårt.

De som kommer til Norge har et ønske om å skape noe for seg og sin familie. Da må vi gi dem verktøyene de trenger for at de skal fungere i samfunnet vårt. De må få muligheter til formell utdanning og kvalifisering gjennom introduksjonsprogrammet. Derfor vil Høyre reformere hele introduksjonsprogrammet og gi integreringen et skikkelig løft.

At vi trenger et integreingsløft vises i statistikken: Imdi presenterte nylig statistikk over hvor mange som kom seg ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning i 2017. Men skillet mellom menn og kvinner er for stort: Mens over 5 av 10 av alle menn gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program, gjorde kun 3 av 10 kvinner det samme. Det store gapet mellom kvinner og menn bekymrer meg. Forklaringen ligger delvis i at kvinnene ved ankomst har lavere utdanningsnivå enn menn, men selv med samme utdanningsnivå er forskjellene betydelige. Uavhengig av det trenger vi et krafttak for å få kvinner ut i jobb og utdanning!

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har lagt frem en nasjonal integreringsstrategi. En sterk og tydelig satsing på utdanning, kvalifisering og kompetanse er et hovedgrep i strategien. Regjeringen vil reformere introduksjonsprogrammet slik at det blir mer målrettet enn i dag. Introduksjonsordningen skal tilpasses den enkelte. Vi skal stille strengere krav til kommunenes resultater. Og vi skal stille strengere krav til den enkelte innvandrers deltakelse og resultater. De som kommer til Norge må lære seg norsk og komme seg ut i jobb.

Den enkelte kommune har et stort ansvar for å hjelpe innvandrere med å bli en del av samfunnet og komme seg raskest mulig ut i jobb. Det er ingen grunn til at vi ikke skal lykkes med integreringen lokalt, og det vil Høyre ta ansvar for.

Mari Holm Lønseth
Stortingsrepresentant (H)